Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-823a/10/TS
Opodatkowanie usług polegających na udostępnieniu basenu osobom indywidualnym, w celu rekreacyjno-sportowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2010 r. (data wpływu 24 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług, polegających na udostępnianiu basenu w celach rekreacyjno-sportowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. stawki podatku dla usług polegających na udostępnianiu basenu w celach rekreacyjno-sportowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W kompleksie Zespołu Szkół znajduje się basen, z którego nieodpłatnie korzystają uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego. W celu częściowego pokrycia kosztów jego utrzymania, w godzinach popołudniowych i w soboty, basen udostępniany jest za odpłatnością (wejście na basen odbywa się na podstawie karnetu zgodnie z wystawioną fakturą VAT).

Usługi powyżej opisane sklasyfikowane są wg opinii Urzędu Statystycznego w grupowaniu PKWiU 92.62.13 - "Usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej nie klasyfikowane" (opis usługi: usługi polegające na udostępnieniu basenu osobom indywidualnym, w celu rekreacyjno-sportowym, amatorskiego uprawiania sportu).

W przypadku przedmiotowych usług Wnioskodawca na wystawionych fakturach stosuje stawkę podatku od towarów i usług 22%.

Wnioskodawca dodaje, iż basen wynajmowany jest również firmom prowadzącym działalność w zakresie nauki pływania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość stosowania stawki podatku 7% przy sprzedaży przedmiotowych usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest możliwe stosowanie stawki podatku 7% w przypadku udostępniana basenu osobom indywidualnym korzystającym z rekreacyjnego uprawiania sportu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - Usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy, a obowiązek zaklasyfikowania do właściwego grupowania statystycznego świadczonych usług spoczywa na Wnioskodawcy.

W tym miejscu tut. organ zwraca uwagę, iż w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) - dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Co do zasady stawka podatku - jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, w oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, w pozycji 158 wymieniono sklasyfikowane do grupowania PKWiU 92.61 "usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych".

Natomiast na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 przedmiotowego załącznika określono jako zwolnione od podatku - "usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem#185;) (...)", sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - ex 92, z wyłączeniem:

1.

usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2.

usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3.

usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4.

wstępu na spektakle koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2) związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33. i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5.

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),

a.

usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,

b.

wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6.

działalności agencji informacyjnych,

7.

usług wydawniczych,

8.

usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

Z treści objaśnienia do załącznika nr 4 wynika, iż symbol "ex" oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa usługi". Zatem wynikające z załącznika zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Ponadto w objaśnieniach tych wskazano, iż symbol #185;) oznacza, że zwolnienie dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca - Zespół Szkół, w swoim kompleksie posiada basen, służący przede wszystkim uczniom w ramach zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego. Na potrzeby częściowego pokrycia kosztów jego utrzymania, udostępniany jest odpłatnie osobom indywidualnym korzystającym z rekreacyjnego uprawiania sportu oraz firmom prowadzącym działalność w zakresie nauki pływania. Przedmiotowe usługi zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.62.13 ("Usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej nie klasyfikowane"). Wnioskodawca na karnet wstępu wystawia faktury ze stawką podatku 22%, ma jednak wątpliwości, co do stosowania stawki preferencyjnej 7%, zgodnie z wykazem usług zawartym w załączniku nr 3 do ustawy i mieszczącymi się tam pod pozycją 158 - "Usługami w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWIU 92.61).

Mając na uwadze treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że nie jest możliwe, aby w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie miała stawka podatku 7% w oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 158 zał. nr 3 do ustawy, skoro przedmiotowe usługi nie zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.61, lecz mieszczą się - jak wskazano we wniosku - zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w grupowaniu PKWiU 92.62.13.

Jednocześnie, przy założeniu że podana klasyfikacja jest prawidłowa, usługi, jako niewymienione w wyłączeniach, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 11 zał. nr 4 do ustawy, bowiem spełnione są przesłanki warunkujące zastosowanie tego zwolnienia, o których mowa w treści objaśnienia #185;) do zał. nr 4 do ustawy: ze szkolnego basenu korzystają przede wszystkim uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych, zaś zyski z jego odpłatnego udostępniania przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania.

Nadmienia się, iż tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikowania usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU. W związku z tym niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowanie statystyczne.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl