ITPP1/443-822b/09/KM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP1/443-822b/09/KM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-822b/09/KM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2009 r. (data wpływu 4 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania książek lub informatorów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania książek lub informatorów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności kulturalnej, organizuje wystawy ze zbiorów własnych lub obcych. Zasady wstępu regulują przepisy o muzeach (w art. 10) w ten sposób, że wstęp do muzeum jest odpłatny, ale w jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe jest nieodpłatny. Dyrektor Jednostki ustala i podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, wysokość opłat za wstęp oraz dzień, w którym wstęp jest nieodpłatny (w niniejszej sprawie - czwartek). Ponadto na mocy tegoż artykułu Dyrektor muzeum może zwolnić z opłat za wstęp, a uprawnienie to jest wykorzystywane głównie do udostępnienia zbiorów tym zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży, dla których "skromna opłata za wstęp stanowi poważne utrudnienie w dostępie do dóbr kultury". W celu zachowania należytej ochrony i kontroli dostępu do zbiorów, jak też w celach statystycznych Wnioskodawca zamierza wydawać nieodpłatnie w czwartek wyraźnie oznaczone - jako darmowe - bilety wstępu. Analogicznie, wyraźnie oznaczone jako darmowe bilety lub zaproszenia otrzymywaliby odwiedzający, zwolnieni z opłaty przez dyrektora Muzeum.

Do niektórych z wystaw drukowane są następujące wydawnictwa: zaproszenia na otwarcie wystawy, książki i informatory niskonakładowe, dziełowe, opatrzone numerami ISBN - opisujące twórczość jednego lub kilku autorów prac prezentowanych na wystawie lub też opisujące przedstawiane eksponaty i pokazujące ich fotografie.

Wspomniane wydawnictwa wykorzystywane są następująco:

* zaproszenia przekazywane są nieodpłatnie przedstawicielom różnych instytucji i osobom fizycznym, związanym z szeroko rozumianym środowiskiem kultury, w tym m.in. innym przedstawicielom mediów, instytucji nadzorujących muzeum, sponsorom, artystom, gościom z zagranicznych instytucji kultury,

* książki są częściowo przekazywane nieodpłatnie przedstawicielom instytucji i osobom - podobnie jak zaproszenia, bibliotekom przy innych muzeach w ramach wymiany bibliotecznej, a częściowo przeznaczone do sprzedaży. Wydawnictwa są przekazywane nieodpłatnie bez rozdzielnika czy przydziału, a trafiają w zależności od sytuacji do wystawców, uczestników konferencji prasowych towarzyszących wystawom, sponsorów czy osób, których opinia o wystawie jest pożądana i cenna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałym stanie faktycznym i przyszłym nieodpłatne przekazanie książek lub informatorów w opisanych przypadkach stanowi dostawę towarów opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy nieodpłatne przekazanie książek czy informatorów jest ściśle związane z celami statutowymi instytucji, dlatego nie może być uznane za dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 2 i opodatkowane podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W art. 7 ust. 1 ww. ustawy postanowiono, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów rozumie się również - zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

* jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Jednocześnie z treści art. 7 ust. 3 cyt. ustawy wynika, iż nie uznaje się za dostawę towarów przekazywania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Artykuł 7 ust. 4 ustawy definiuje prezenty o małej wartości, przez które rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1.

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2.

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszty wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Z przywołanych przepisów wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie tylko nieodpłatne przekazanie towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, ale także nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestanowiących jednak próbek, prezentów o małej wartości, czy też drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Dla opodatkowania danej czynności nieodpłatnego przekazania istotne jest także to, czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

W celu dokonania prawidłowej analizy treści normy prawnej wynikającej z przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług konieczne jest uwzględnienie brzmienia ust. 3 tego artykułu, będącego przepisem szczególnym w stosunku do uregulowania art. 7 ust. 2 tej ustawy. Przede wszystkim zauważyć należy, że określone w ust. 3 wyłączenia od zakresu zastosowania przepisu ust. 2, dotyczą towarów, których zbycie co do zasady jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Jeśli zatem na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie towarów określonych w tym przepisie, których wydanie niewątpliwie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem - podlega wyłączeniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w konsekwencji należy wnioskować, że art. 7 ust. 2 stanowi podstawę do opodatkowania również nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Odmienna interpretacja podważałaby racjonalność ustawodawcy. Gdyby przyjąć bowiem, iż opodatkowaniu na mocy ust. 2 podlegają wyłącznie czynności w ogóle nie związane z przedsiębiorstwem, zbędne byłoby wyłączanie z opodatkowania czynności, które i tak nie podlegałyby opodatkowaniu jako związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zauważyć ponadto należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "materiały reklamowe". Według definicji pochodzącej z innych źródeł (leksykon PWN) przez drukowane materiały reklamowe i informacyjne rozumie się wszelkiego rodzaju cenniki, foldery, broszury, prospekty itp. przygotowane w drodze procesu technologicznego, polegającego na nadrukowaniu informacji na nośniku. Bezsprzecznie za drukowane materiały uznać należy wszelkie druki na papierze, tj. materiały wykonane metodami poligraficznymi. Foldery informacyjno-reklamowe, które zawierałyby przede wszystkim informacje na temat działalności Jednostki odpowiadają pojęciu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż do niektórych z wystaw organizowanych przez Wnioskodawcę drukowane są wydawnictwa takie jak: zaproszenia na otwarcie wystawy, książki i informatory niskonakładowe, dziełowe, opatrzone numerami ISBN - opisujące twórczość jednego lub kilku autorów prac prezentowanych na wystawie lub też opisujące przedstawiane eksponaty i pokazujące ich fotografie, które są przekazywane nieodpłatnie w zależności od sytuacji do wystawców, uczestników konferencji prasowych towarzyszących wystawom, sponsorów czy osób, których opinia o wystawie jest pożądana i cenna.

Zatem zgodnie z art. 7 ust. 2 opodatkowaniu podlega - wbrew stanowisku Wnioskodawcy - nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestanowiących jednak próbek, prezentów o małej wartości, czy też drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Jednakże jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w powołanym wyżej art. 7 ust. 3 cyt. ustawy, czynność nieodpłatnego przekazania publikacji będzie wyłączona spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji - traktowane jako dostawa towarów - nieodpłatnie przekazane książek, o ile nie spełniają definicji prezentów o małej wartości w myśl art. 7 ust. 4 należy uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu, natomiast nieodpłatne przekazanie informatorów, stanowiących drukowane materiały reklamowe nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Informacyjnie należy jednocześnie wskazać, iż dostawa w kraju książek oznaczonych symbolami ISBN podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku 0%, o ile będą one zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 22.11.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl