ITPP1/443-792a/12/KM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 października 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-792a/12/KM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2012 r. (data wpływu 3 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podpisała Pani wraz z mężem (dalej: "Kupujący") w dniu 23 marca 2012 r. umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości - domu jednorodzinnego wraz z garażem i gruntem położonego w B. przy ul.... Przedmiotowa umowa dot. zakupu ww. nieruchomości w warunkach pierwszego zasiedlenia, tj. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Na poczet ceny Kupujący uiścili zaliczkę udokumentowaną przez sprzedającego: G. sp. z o.o. (dalej: "Sprzedający") fakturami VAT wystawionymi na nazwisko Kupujących. Prowadzi Pani działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT od dnia 1 stycznia 2007 r. Po dokonaniu zakupu nieruchomości planuje Pani wraz z mężem (także prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną VAT) przeznaczyć jej część na cele tych działalności. Nieruchomość ze względu na jej metraż (311,4 m2) służyć będzie częściowo zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Kupujących, z drugiej zaś w części wykorzystywana będzie do celów prowadzonej przez małżonków działalności gospodarczej.

Na wyłączne potrzeby tej działalności Kupujący zamierzają przeznaczyć dwa pokoje wielkości odpowiednio 14,3 m2 oraz 9,5 m2. Do prowadzenia działalności gospodarczej będzie również wykorzystywany garaż o powierzchni 35,3 m2 oraz przynależny do niego schowek 2,2 m2 z przeznaczeniem na parkowanie w nim należących do firm małżonków samochodów i zaplecze dla nich. Łącznie metraż tej części wynosi zatem to 61,3 m2.

Ponadto części nieruchomości nie można jednoznacznie "przypisać" zarówno do "wyłączonych" celów mieszkaniowych, jak również do celów prowadzonej przez małżonków działalności gospodarczych. Do takich pomieszczeń należy m.in. pokój dzienny z niewyodrębnioną jadalnią oraz z niewyodrębnionym pionowymi ścianami pokoju zewnętrznym tarasem, a także inne niezbędne pomieszczenia takie jak: kuchnia, łazienki, wiatrołap, wejściowy taras, hall, wraz ze schodami (dalej: "Powierzchnie wspólne").

Powierzchnie wspólne będą wykorzystywane zarówno w celu prowadzenia działalności gospodarczej (np. przyjmowaniu klientów), jak również dla zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych. Łączny ich metraż wynosi 178,1 m2.

Nieruchomość jest w stanie deweloperskim, w związku z powyższym Kupujący planują w przyszłości ponieść szereg wydatków, niezbędnych do jej "wykończenia".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni uprawniona jest do częściowego odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących wpłatę zaliczki oraz w przyszłości ceny przyrzeczonej za nieruchomość oraz wydatków związanych z "wykończeniem" nieruchomości z uwagi na przeznaczenie jej części na wykonywanie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Pani, przysługuje uprawnienie do częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wpłatę zaliczki oraz w przyszłości z faktur dokumentujących zapłatę ceny przyrzeczonej za nieruchomość oraz wydatków na jej "wykończenie" w części odpowiadającej przeznaczeniu nieruchomości na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Takie uprawnienie przewidują wprost przepisy ustawy. Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124. Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 7b) ustawy odnoszącym się wprost do niniejszej sprawy w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Zważywszy, że w przedmiotowej sprawie nie występują przesłanki, o których mowa w art. 88 ustawy (niweczące uprawnienie podatnika do odliczenia naliczonego VAT) podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy wydaje się stanowić metoda ustalenia "udziału procentowego", o czym mowa w pkt 2 poniżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi:

1.

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

* z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ze wskazanych przepisów wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług, od zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, iż można odliczyć w całości podatek naliczony, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż podpisała Pani wraz z mężem w dniu 23 marca 2012 r. umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości - domu jednorodzinnego wraz z garażem i gruntem, wpłacając zaliczkę udokumentowaną przez sprzedającego fakturami VAT wystawionymi na nazwisko kupujących. Nieruchomość ze względu na jej metraż (311,4 m2) służyć będzie częściowo zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kupujących, natomiast w części wykorzystywana będzie do celów prowadzonej odrębnie przez każdego z małżonków działalności gospodarczej.

Na wyłączne potrzeby tej działalności kupujący zamierzają przeznaczyć dwa pokoje wielkości odpowiednio 14,3 m2 oraz 9,5 m2. Do prowadzenia działalności gospodarczej będzie również wykorzystywany garaż o powierzchni 35,3 m2 oraz przynależny do niego schowek 2,2 m2 z przeznaczeniem na parkowanie w nim należących do firm małżonków samochodów i zaplecze dla nich. Łącznie metraż tej części wynosi zatem to 61,3 m2.

Ponadto określono powierzchnie wspólne (takie jak: pokój dzienny z niewyodrębnioną jadalnią oraz z niewyodrębnionym pionowymi ścianami pokoju zewnętrznym tarasem, kuchnia, łazienki, wiatrołap, wejściowy taras, hall wraz ze schodami), które będą wykorzystywane zarówno w celu prowadzenia działalności gospodarczej (np. przyjmowaniu klientów), jak również dla zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych. Łączny ich metraż wynosi 178,1 m2.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych w sprawie przepisów prawa, stwierdzić należy, iż wydatki związane z zakupem i budową przedmiotowej nieruchomości, udokumentowane fakturami VAT, nie służą Wnioskodawcy wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, zatem przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki tylko w takim zakresie, w jakim będą związane z prowadzoną działalnością opodatkowaną, pod warunkiem niezaistnienia ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego określonych w art. 88 ustawy o VAT.

W celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego zobowiązana jest Pani przyporządkować w odpowiednich częściach podatek naliczony wynikający z faktur zakupu prowadzonej działalności opodatkowanej oraz prywatnym celom mieszkaniowym. Może Pani dokonać odpowiedniego przyporządkowania podatku naliczonego do działalności gospodarczej oraz do prywatnych celów mieszkaniowych w oparciu o miarodajny i uzasadniony klucz podziału. Wskazać należy, że wyboru tego klucza powinien dokonać sam Wnioskodawca, uwzględniając np. specyfikę swojej działalności, rzeczywiste wykorzystanie tych powierzchni oraz inne okoliczności.

Może zatem Pani odliczyć podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących zakup przedmiotowej nieruchomości z uwzględnieniem procentowego udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT w całkowitej powierzchni budynku.

Tut. organ podkreśla jednak, że ciężar rzetelnego ustalenia jaka część realizowanej inwestycji związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana będzie dla potrzeb osobistych osoby fizycznej prowadzącej działalność, spoczywa zawsze na Wnioskodawcy.

Warto nadmienić, iż zastosowanie przez Wnioskodawcę metody, czy też sposobu, na podstawie których dokona on wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego musi odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym, w ten sposób, że poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością nie mogą być zawyżone, a co za tym idzie również kwota odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu.

Jednocześnie należy wskazać, że metoda, którą zamierza zastosować Wnioskodawczyni będzie mogła podlegać ocenie w toku ewentualnego postępowania podatkowego prowadzonego przez właściwy organ podatkowy pierwszej instancji.

Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Powyższy przepis art. 86 ust. 7b ustawy o VAT wprowadza szczególny tryb odliczeń podatku naliczonego w przypadku nieruchomości i nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność, i jest zgodny z normą prawną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy.

Zaznaczenia również wymaga, iż regulacje art. 86 ust. 7b ustawy o VAT są odrębne od przepisów dotyczących odliczeń częściowych. Przepis ten służy do określenia jaka część podatku naliczonego z faktury stanowi "podatek naliczony" i ma zastosowanie wówczas, gdy dana część nieruchomości (której dotyczy podatek naliczony), stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 86 ust. 7b ustawy, dotyczący odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika, bowiem z wniosku nie wynika, że budynek mieszkalny jednorodzinny stanowić będzie majątek Pani przedsiębiorstwa.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl