Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-773/14/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 8 lipca 2014 r.) uzupełnionym w dniach 3 i 20 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, uzupełniony w dniach 3 i 20 października 2014 r. w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT czynnym. Zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność sklasyfikowana pod kodem PKD: 71.11.Z - działalność w zakresie architektury. Zamierza Pani zawrzeć umowę ze Stowarzyszeniem Kulturalnego Wspierania Edukacji i Rozwoju w...., prowadzącym działalność oświatową, na wykonanie umowy na wykonanie obiektów tzw. "małej architektury" tj. wybrukowanie placu zabaw, ozdobienie zielenią - klomby kwiatowe, ustawienie ławek. Prace zostaną wykonane na gruncie Gminy znajdującym się przed budynkami użytkowymi na podstawie umowy najmu przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie korzysta z przyległego do budynków gruntu, który zamierza uporządkować - wybrukować, ozdobić zielenią i urządzić na nim plac zabaw (za wiedzą i zgodą właściciela gruntu - Gminy).

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że czynności wchodzące w skład zadania to prace ogrodowe polegające na:

#61485;

* wykorytowaniu, wywiezieniu ziemi, przywiezieniu urodzajnej, założeniu siatki na krety, rozłożeniu i zawalcowaniu ziemi, zasianiu trawy lub rozłożeniu trawy z rolki,

* wycięciu, wykopaniu, wywiezieniu drzew i krzewów,

* posadzeniu drzew i krzewów,

* ustawieniu huśtawek, założeniu piaskownicy dla dzieci itp.

* pielęgnacji ogrodu, przycinaniu drzew i krzewów, opryskach, ścinaniu trawy, ustawianiu małej architektury ogrodowej, np. grilla, śmietnika, ławek.

Zakresem świadczonych przez Panią usług objęte jest tylko zagospodarowanie terenu zielenią. Pojęcie "ustawienie ławek" nie obejmuje dostawy tych ławek po ich uprzednim nabyciu, lecz jedynie ich ustawienie - wkomponowanie w zieleń.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zawarcia umowy o wykonanie prac opisanych w zdarzeniu przyszłym na rzecz Stowarzyszenia będzie Pani miała prawo do opodatkowania wykonanej usługi przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 8%.

W Pani ocenie istnieje prawo do zastosowania stawki VAT 8%, gdyż usługa dotyczy wykonania obiektów tzw. "małej architektury" na placu zabaw, a więc nie może być uznana za roboty budowlane w ścisłym znaczeniu, lecz związana jest edukacją i rekreacją oraz zagospodarowaniem terenu (ozdobienie zielenią).

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 i jako wymienione w załączniku nr 3 poz. 176 podlegają opodatkowaniu wg stawki 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o którym mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), która zastąpiła obowiązującą dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od tej reguły ustawodawca ustanowił pewne wyjątki, tzn. przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnieniem z opodatkowania.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy stanowiącego "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 8%", wymieniono "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni"-PKWiU 81.30.10.0.

W tym miejscu wskazać należy, iż z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 81.30.10.0 obejmuje:

* usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie:

parków i ogrodów:

- przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,

- przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),- na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),

- przy budynkach przemysłowych i handlowych,

zieleni:

- budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),

- autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,- terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),

- wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),

* zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności,

* sadzenie i pielęgnację drzew i innych roślin, włączając przycinanie gałęzi i żywopłotów, przesadzanie wieloletnich drzew,- pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni innych niż rolnicze i leśne: renaturalizacja, rekultywacja, melioracja gruntów, tworzenie obszarów retencyjnych, zbiorników burzowych itp.,

* usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.).

Grupowanie to nie obejmuje:

* produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów 01, 02,

* usług szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanych w 01.30.10.0, 02.10.20.0,- usług w zakresie utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,

* usług w zakresie architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanych w 71.11.4,

* robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji F.

Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza Pani świadczyć usługę zagospodarowania terenu zielenią obejmującą prace ogrodowe polegające na:

#61485;

* wykorytowaniu, wywiezieniu ziemi, przywiezieniu urodzajnej, założeniu siatki na krety,

* rozłożeniu i zawalcowaniu ziemi, zasianiu trawy lub rozłożeniu trawy z rolki,

* wycięciu, wykopaniu, wywiezieniu drzew i krzewów,

* posadzeniu drzew i krzewów,

* ustawieniu huśtawek, założeniu piaskownicy dla dzieci itp.

* pielęgnacji ogrodu, przycinaniu drzew i krzewów, opryskach, ścinaniu trawy, ustawianiu małej architektury ogrodowej, np. grilla, śmietnika, ławek,

Analizując przedstawiony stan faktyczny w kontekście zadanego pytania wskazać należy, iż aby móc stwierdzić, że dane świadczenie jest świadczeniem złożonym (kompleksowym), winno składać się ono z różnych czynności, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na świadczenie takiego rodzaju składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast za pomocniczą należy uznać taką czynność, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania świadczenia zasadniczego. Pojedyncza czynność lub świadczenie traktowana jest zatem jak element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia pomocniczej jest zdeterminowany przez świadczenie główne, które nie może zostać wykonane lub wykorzystane bez świadczenia pomocniczego.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna czynność obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, to nie powinna być ona sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia czynności takie nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedno świadczenie kompleksowe obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład takiego świadczenia wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu świadczenia kompleksowego.

W przypadku, gdy w skład świadczonej usługi wchodzą usługi pomocnicze, czyli takie, które nie stanowią dla klienta celu samego w sobie, a są jedynie uzupełnieniem usługi głównej, opodatkowanie całego świadczenia winno nastąpić wg stawki obowiązującej dla usługi zasadniczej.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro - jak wynika z wniosku - planowane zadanie ma charakter złożony z przewagą czynności związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni i o ile faktycznie usługi te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0, to zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka 8%, zgodnie z poz. 76 załącznika nr 3 dla całości zadania.

Jednocześnie podkreślić należy, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Jednocześnie nadmienia się, że w przypadku ustalenia w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej odmiennego od przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego interpretacja nie wywrze skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl