Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-768b/10/JJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2010 r. (data wpływu 6 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 28 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z realizowaną inwestycją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 28 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z realizowaną inwestycją.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: "Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy". Inwestycja ma być sfinansowana w 25% wartości netto przez rolników, a w pozostałej części przez PROW na lata 2007-2013 oraz środków własnych Gminy. Prognozując inwestycję zostały podpisane z rolnikami wstępne umowy na finansowanie oczyszczalni, na mocy których udostępniają oni nieodpłatnie na rzecz inwestora (tekst jedn. Gminy) grunty pod budowę oczyszczalni. Szacunkowy koszt jednej oczyszczalni wynosi średnio 10.390,00 zł netto. Odpłatność rolników wyniosłaby więc średnio 2.600,00 zł netto. Mieszkańcy w ten sposób partycypują w kosztach budowy. Mieszkańcy, na podstawie zawartych umów, dotyczących finansowania oczyszczalni, zobligowani są do dokonania wpłaty w kwocie 400,00 zł na rzecz 25% udziału rolnika w inwestycji rozliczanej po jej zakończeniu, stanowiącej równocześnie zabezpieczenie Gminy jako inwestora przed poniesieniem kosztów projektu budowy, w przypadku rezygnacji mieszkańca z budowy oczyszczalni. Po zakończeniu inwestycji Gmina pobierać będzie odpłatność kwartalną za użytkowanie oczyszczalni oraz za nadzór nad jej prawidłowym eksploatowaniu. W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż po zakończeniu inwestycji, przez okres 5 lat od dokonania przez Agencję płatności ostatecznej, przydomowe oczyszczalnie ścieków będą własnością Gminy. Po upływie tego terminu, zostanie dokonana analiza funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie której zostaną określone dalsze zasady ich wykorzystywania oraz to czy pozostaną nadal własnością Gminy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie jako podatnikowi VAT czynnemu, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT wystawionej przez wykonawcę oczyszczalni.

Zdaniem Gminy naliczane opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc inwestycja ta służy sprzedaży opodatkowanej. A zatem, spełnione są wszelkie warunki wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług, aby podatek naliczony zawarty w fakturze VAT wystawionej przez wykonawcę mógł zostać odliczony od podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do treści ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powołane przepisy jednoznacznie wskazują, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi oraz w sytuacji, gdy towary i usługi zostały nabyte przez podmiot inny niż podatnik podatku od towarów i usług czynny (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie).

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku Gmina realizuje projekt pn.: "Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy". Inwestycja ma zostać sfinansowana w 25% wartości netto przez rolników, a w pozostałej części przez PROW na lata 2007-2013 oraz środków własnych Gminy. Po zakończeniu inwestycji Gmina pobierać będzie odpłatność kwartalną od rolników za użytkowanie oczyszczalni oraz za nadzór nad jej prawidłowym użytkowaniem. Wydatki poniesione w związku z realizacją opisanej inwestycji będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przez okres 5 lat od dokonania przez Agencję płatności ostatecznej, przydomowe oczyszczalnie ścieków będą własnością Gminy. Po upływie tego terminu, zostanie dokonana analiza funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie której zostaną określone dalsze zasady ich wykorzystywania.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten zostanie spełniony, bowiem poniesione wydatki mają, jak wynika z wniosku, związek z wykorzystaniem realizowanej inwestycji do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych. Tym samym Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego w zakresie, w jakim realizowana inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl