ITPP1/443-749B/07/BS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-749B/07/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) uzupełnionym pismami z dnia 16 stycznia 2008 r. oraz 11 i 18 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z inwestycją kanalizacji deszczowej dotyczącej Gminy Miasta E. - jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z inwestycją sieci kanalizacji deszczowej dotyczącej Gminy Miasta E.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest właścicielem sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (kanalizacja sanitarna) na terenie gminy Miasta E. (Gmina Miejska), przy pomocy których świadczy usługi w zakresie:

* rozprowadzania wody PKWiU 41.00.2,

* gospodarki ściekami PKWiU 90.0,

za które nalicza opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą i przepisami prawa w zakresie podatku od towarów i usług. Właścicielem Spółki (jedynym udziałowcem w 100%) jest Gmina Miasto E., która z kolei jest właścicielem i zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta E. Wokół Gminy Miasta E. znajdują się tereny Gminy E. (Gmina Wiejska), na których położone są sieci wodociągowo-kanalizacyjne, będące własnością Gminy E. Na swoim majątku Gmina E. ustanowiła operatora, który je eksploatuje. Spółkę i Gminę E. łączy umowa cywilnoprawna, na podstawie której sprzedaje swoje usługi do Gminy na granicy administracyjnej. W związku z potrzebami inwestycyjnymi w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej połączono potrzeby w tym zakresie ww. trzech podmiotów i złożono jeden wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całej aglomeracji E. Beneficjentem całego zadania inwestycyjnego ma być Spółka. W związku z tym wszelkie rozliczenia finansowe i podatkowe będą spoczywały na Spółce. Jednostki budżetowe będą przekazywały swoje udziały własne (finanse) na konto Spółki, na które też będą wpływały środki Unii Europejskiej. Po zakończeniu inwestycji nastąpi rozliczenie z jednostkami budżetowymi poprzez przekazanie im majątku wytworzonego w wyniku całego procesu inwestycyjnego. Gmina Miasto E. ponosi koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej, nie obciążając za to dostawców wody deszczowej. Wszystkie faktury za wykonawstwo będą wpływały do Spółki, która będzie dokonywała rozliczeń podatkowych z budżetem. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. Spółka wskazała, iż wykonany w trakcie procesu inwestycyjnego majątek rzeczowy:

* w postaci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta E. zostanie po zakończeniu inwestycji nieodpłatnie przekazany Gminie Miastu E.

,

* w postaci wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Wiejskiej Gminy E. zostanie po zakończeniu inwestycji nieodpłatnie przekazany wiejskiej Gminie E.

,

* w postaci wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta E. pozostanie własnością Spółki i zostanie przyjęty do ewidencji środków trwałych Spółki

.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka będzie mogła odliczyć podatek naliczony w związku z realizacją inwestycji kanalizacji deszczowej dotyczącej Gminy Miasta E....

Zdaniem Wnioskodawcy z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej kanalizacji deszczowej dokonywanej na rzecz Gminy Miasta E. Spółce przysługiwało będzie odliczenie podatku od towarów i usług, ponieważ usługi świadczone przez Gminę mieszczą się w klasyfikacjach PKWiU 90.0 i są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, realizowana inwestycja w zakresie sieci kanalizacji deszczowej nie będzie w żaden sposób związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych w Spółce. A zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją tej inwestycji.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej-powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl