Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 października 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-706/10/JJ
Opodatkowanie podatkiem VAT czynności realizowanych w ramach projektu badawczego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2010 r. (data wpływu 20 lipca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 19 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności realizowanych w ramach projektu badawczego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 19 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności realizowanych w ramach projektu badawczego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uczelnia wyższa niepubliczna zamierza podpisać ze Stowarzyszeniem odpłatną umowę na przeprowadzenie dwóch badań naukowych w ramach realizacji działań projektu pn.: "Klaster. ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 2007-2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie dwóch badań naukowych identyfikujących istniejące oraz potencjalne czynniki powstawania efektu synergicznego, jako podstawy modelowania i rozwijania inicjatywy klastrowej instytucji otoczenia biznesu. Badanie składa się z następujących elementów składowych:

Badanie I - Analiza potencjału rozwojowego i synergicznego firm uczestniczących w projekcie K. jako podstawa do opracowania diagnozy aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Badanie II - Analiza oczekiwań przedsiębiorstw w zakresie wsparcia kompetencyjnego wobec instytucji otoczenia biznesowego (w województwach Polski wschodniej);

Celem opisanego projektu jest również identyfikacja barier i ograniczeń w korzystaniu przez MSP z usług instytucji otoczenia biznesu oraz wskazanie roli "klastra" w ich eliminowaniu. Uczelnia zobowiązana jest do przekazania dwóch raportów z badania (jeden raport dla każdego z badań) oraz do przygotowania materiałów informacyjnych i promocyjnych w formie co najmniej dwóch artykułów prasowych, dotyczących prowadzonych badań oraz udziału w minimum dwóch konferencjach, na których zaprezentuje zamierzenia oraz wyniki badań. Z treści umowy na przeprowadzenie badań wynika, iż efekt badań będzie powszechnie dostępny i nie będzie wykonany na potrzeby indywidualne konkretnego podmiotu. Brak świadczenia na rzecz konkretnej osoby fizycznej czy prawnej powoduje, iż nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Takie stanowisko zawarte jest w interpretacji nr PP3-812-94/2006/BL/203 Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz. Urz. MF z 2006 nr 3 poz. 28). Z treści uzupełnienia do wniosku wynika, że Uczelnia nie przekazuje praw autorskich związanych z badaniami, a także będzie dysponentem oraz stroną zarządzającą wynikami przeprowadzonych badań.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przeprowadzenie badania naukowego w świetle zapisów umowy przedstawionych we wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uczelnia uważa, ze przeprowadzenie badania naukowego w świetle zapisów zawartych w umowie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Brak świadczenia na rzecz konkretnej osoby fizycznej lub osoby prawnej powoduje, iż nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Uczelnia wskazuje, iż takie stanowisko zawarte jest w interpretacji nr PP3-812-94/2006/BL/203 Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz. Urz. MF z 2006 nr 3 poz. 28).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powołanej regulacji wynika, że usługą jest każde świadczenie wykonane przez podatnika w ramach działalności, które nie jest dostawą towarów. Zatem każda czynność, za którą podatnik otrzymuje wynagrodzeniem, a której efektem jest świadczenie na rzecz drugiego podmiotu, może być potraktowana jako odpłatne świadczenie usługi. W związku z powyższym świadczenie zakłada istnienie podmiotu będącego jego odbiorcą - nabywcę usługi, co potwierdza użyte w tym przepisie przez ustawodawcę sformułowanie "świadczenie na rzecz" odnoszące się do określonych konkretnych podmiotów.

Na mocy art. 29 ust. 1 ww. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z powyższego wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, to dofinansowanie to stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Zatem kryterium uznania dotacji za element zwiększający obrót stanowi ustalenie, że ma na celu sfinansowanie lub dofinansowanie konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, czyli nie wchodzą do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Uczelnia zamierza podpisać umowę na przeprowadzenie dwóch badań naukowych w ramach realizacji działań projektu pn.: "Klaster". Uczelnia nie przekazuje praw autorskich związanych z przeprowadzonymi badaniami, a także będzie dysponentem oraz stroną zarządzającą wynikami badań. W związku z realizacją projektu Uczelnia zobowiązana będzie do przekazania dwóch raportów z badania (jeden raport dla każdego z badań), przygotowania materiałów informacyjnych i promocyjnych w formie co najmniej dwóch artykułów prasowych, dotyczących prowadzonych badań oraz udziału w minimum dwóch konferencjach, na których zaprezentuje zamierzenia oraz wyniki badań. Z treści umowy na przeprowadzenie badań wynika, iż efekt badań będzie powszechnie dostępny i nie będzie wykonany na potrzeby indywidualne konkretnego podmiotu.

Mając na uwadze treść złożonego wniosku oraz powołanych przepisów, należy stwierdzić, że skoro - jak wskazano - w przedmiotowej sprawie nie występuje konkretny świadczeniobiorca (nabywca usługi), realizacja przedmiotowych badań finansowanych nie ma charakteru usługi, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, a środki finansowe uzyskiwane na realizację tych badań, nie stanowią obrotu zdefiniowanego w art. 29 ust. 1 powołanej ustawy. W związku z powyższym przedmiotowe badania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl