ITPP1/443-701/13/DM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP1/443-701/13/DM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 października 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-701/13/DM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2013 r. (data wpływu 22 lipca 2013 r.), uzupełnionym w dniu 7 października 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* prawa i sposobu dokonania korekty kwot nieodliczonego podatku naliczonego z tytułu budowy infrastruktury, której budowa została rozpoczęta i nie została jeszcze oddana do użytkowania jest nieprawidłowe,

* prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy infrastruktury, której budowa rozpocznie się w przyszłości jest prawidłowe,

* prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, dokonywanych po rozpoczęciu wykonywania czynności opodatkowanych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2013 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 7 października 2013 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa i sposobu dokonania korekty kwot nieodliczonego podatku naliczonego z tytułu budowy infrastruktury, której budowa została rozpoczęta i nie została jeszcze oddana do użytkowania, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy infrastruktury, której budowa rozpocznie się w przyszłości, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, dokonywanych po rozpoczęciu wykonywania czynności opodatkowanych.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Od czerwca 2012 r. Gmina składa deklaracje VAT za miesięczne okresy rozliczeniowe. Wcześniej, tj. przed czerwcem 2012 r. zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd Gminy. Gmina pragnie zaznaczyć, że kwestia podmiotowości podatkowej Gminy oraz m.in. możliwość korygowania rozliczeń VAT za okresy, gdy czynnym podatnikiem VAT był tylko Urząd Gminy, jest przedmiotem oddzielnego zapytania o indywidualną interpretację.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa infrastruktury wodociągowej na obszarach położonych na terenie Gminy (dalej jako Infrastruktura) będącej przedmiotem niniejszego wniosku. W skład Infrastruktury wchodzą przykładowo sieci wodociągowe oraz inne elementy Infrastruktury wodociągowej (np. przyłącza).

Przedmiotem niniejszego Wniosku są:

a. Infrastruktura, której budowa została rozpoczęta lub rozpocznie się w przyszłości, tj. Infrastruktura, która w obydwu ww. przypadkach nie została dotychczas oddana do użytkowania (przykładem jest Infrastruktura realizowana w ramach zadania pn.: R, w którym Gmina pełni rolę inwestora). W odniesieniu do tej części Infrastruktury, której budowa się rozpoczęła, Gmina nie odliczyła dotychczas podatku naliczonego od wydatków związanych z tą częścią Infrastruktury,

b. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej (ta część wniosku dotyczy zarówno infrastruktury wodociągowej oddanej do użytkowania, jak i tej, którą Gmina odda do użytkowania dopiero w przyszłości).

Poszczególne części Infrastruktury będą miały wartość początkową przekraczającą 15.000 zł i będą traktowane dla celów księgowych, jako oddzielne środki trwałe.

Do tej pory ww. usługi były wykonywane przez spółkę komunalną, utworzoną przez M (dalej jako: M, Związek), którego Gmina jest członkiem. Swoją działalność spółka prowadzi przy wykorzystaniu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej należącej do gmin będących członkami M, którzy to powierzyli ww. infrastrukturę nieodpłatnie na rzecz Związku (w tym przy wykorzystaniu Infrastruktury Gminy).

Obecnie Gmina planuje, że jeszcze w 2013 r. dokona restrukturyzacji w zakresie gospodarki wodnej. W ramach ww. restrukturyzacji Gmina wystąpi z M i samodzielnie będzie wykonywać usługi zaopatrzenia w wodę.

Świadczenie ww. usług odbywać się będzie na podstawie podpisywanych pomiędzy Gminą a właścicielami poszczególnych posesji umów o zaopatrzenie w wodę.

W konsekwencji, w przypadku Infrastruktury będącej przedmiotem niniejszego wniosku, która nie została jeszcze oddana do użytkowania, nie nastąpi nieodpłatne udostępnienie tej części Infrastruktury do M, lecz po oddaniu Infrastruktury do użytkowania będzie ona od samego początku jej użytkowania służyć Gminie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. W tym zakresie Gmina podejmie przed zakończeniem 2013 r. uchwałę potwierdzającą zamiar wykorzystania ww. części Infrastruktury do samodzielnego wykonywania przez Gminę podlegającej VAT działalności związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę.

Usługi zaopatrzenia w wodę świadczone przez Gminę będą dokumentowane fakturami VAT (kwestia opodatkowania VAT wskazanych usług jest przedmiotem odrębnego zapytania Gminy). Sprzedaż z tytułu ww. usług Gmina będzie ujmowała w swych rejestrach sprzedaży. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia powyższych usług Gmina będzie wykazywała w składanych deklaracjach VAT-7. Infrastruktura będzie własnością Gminy, a powyższe kwoty wynagrodzenia za usługi zaopatrzenia w wodę będą stanowić przychód Gminy.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że pod pojęciem "bieżącego utrzymania Infrastruktury wodociągowej" Gmina rozumie wydatki takie jak np. remonty Infrastruktury, konserwacja urządzeń, wymiana uszkodzonych podzespołów itp.

Powyższe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Infrastruktury będą ponoszone już po rozpoczęciu wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych przy wykorzystaniu Infrastruktury.

Infrastruktura, której budowa rozpocznie się w przyszłości oznacza Infrastrukturę, której realizacja jeszcze się nie rozpoczęła (np. Gmina może planować rozpoczęcie w 2015 r. rozbudowy Infrastruktury w jednej z miejscowości położonych na jej terenie, niemniej jednak, żadne kroki w tym kierunku nie zostały dotychczas podjęte). Infrastruktura w fazie projektowej to Infrastruktura, której realizacja już się rozpoczęła - zostały przeprowadzone prace wstępne, niemniej jednak fizyczna budowa jeszcze nie została zaczęta.

Gmina wskazała także, że pytanie 1 w punkcie a) dotyczy Infrastruktury, która zostanie oddana do użytkowania nie wcześniej, niż w roku, w którym Gmina podejmie decyzję o zmianie przeznaczenia Infrastruktury i w którym powyższy zamiar zostanie potwierdzony podjęciem przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały w tym zakresie (mogą to być zatem nakłady na budowę środka trwałego poniesione zarówno przed rozpoczęciem dokonywania przez Gminę czynności opodatkowanych przy wykorzystaniu Infrastruktury, jak i po tym momencie, niemniej jednak, faktyczne wykorzystanie Infrastruktury do czynności opodatkowanych nastąpi już po zmianie przeznaczenia Infrastruktury).

Ponadto intencją Gminy w pytaniu nr 2 jest potwierdzenie prawa do odliczenia w drodze korekty wstecznej kwot uprzednio nieodliczonego podatku naliczonego VAT wynikających z faktur związanych z trwającą realizacją Infrastruktury (inwestycje które już się rozpoczęły). Odniesienie się w tym pytaniu do inwestycji, które rozpoczną się w przyszłości było omyłkowe.

Odnośnie określenia "bieżących odliczeń podatku VAT", których dotyczy pytanie 3 Gmina wskazała, że będzie jej przysługiwało prawo do dokonania odliczenia w drodze korekty wstecznej, w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją Infrastruktury oraz że będzie miała prawo dokonywać odliczenia "na bieżąco" podatku VAT wynikającego z faktur, które zostaną przez Gminę otrzymane już po podjęciu przez Radę Gminy Uchwały w zakresie zmiany przeznaczenia Infrastruktury, dokumentujących wydatki ponoszone zarówno w związku z realizacją Infrastruktury, jak i jej bieżącym utrzymaniem.

Ponadto w zakresie wskazania jakiej Infrastruktury - trwającej, planowanej, czy oddanej do użytkowania dotyczy pytanie nr 3, Gmina wskazała, że uprawnienie do dokonania bieżących odliczeń podatku VAT dotyczyć będzie wydatków związanych z obecnie realizowanymi inwestycjami w Infrastrukturę, wydatkami na Infrastrukturę, której realizacja dopiero się rozpocznie, jak i wydatków na bieżące utrzymanie Infrastruktury. Uprawnienie do dokonania korekty wstecznej będzie dotyczyć jedynie wydatków związanych z obecnie realizowanymi inwestycjami w Infrastrukturę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w związku z zamiarem świadczenia przez Gminę usług zaopatrzenia w wodę, które to czynności podlegać będą opodatkowaniu VAT (kwestia ta jest przedmiotem odrębnego zapytania Gminy), Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczania kwot podatku naliczonego VAT wynikających z faktur związanych z:

a.

trwającą (tekst jedn.: obecnie realizowaną) lub planowanymi (np. będącej w fazie projektowej) realizacjami Infrastruktury,

b.

bieżącym utrzymaniem Infrastruktury, które to wydatki będą ponoszone przez Gminę.

2. W sytuacji, gdyby odpowiedź na pytanie 1 była twierdząca, Gmina prosi o potwierdzenie, że będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia kwot nieodliczonego uprzednio podatku naliczonego VAT wynikających z faktur związanych z trwającą realizacją Infrastruktury, a odliczenie takie powinno nastąpić w drodze wstecznej korekty rozliczeń VAT (tekst jedn.: w okresach, kiedy otrzymywane były przez Gminę faktury VAT dotyczące budowy Infrastruktury).

W uzupełnieniu wniosku Gmina wskazała, że pytanie nr 2 i uzasadnienie stanowiska do niego dotyczy w całości wydatków związanych z inwestycjami w Infrastrukturę, których realizacja już się rozpoczęła, a które nie zostały do tej pory oddane do użytkowania, pytanie to nie dotyczy wydatków inwestycyjnych na Infrastrukturę, której realizacja dopiero się rozpocznie.

3. W sytuacji, gdyby odpowiedź na pytanie 1 była twierdząca, Gmina prosi o potwierdzenie, że będzie ona uprawniona do dokonania bieżących odliczeń podatku VAT oraz korekty wstecznej kwot nieodliczonego uprzednio podatku naliczonego związanych z budową Infrastruktury, i odliczenie to lub korekta będą mogły zostać dokonane już po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przejęciu przez Gminę obowiązków związanych ze świadczeniem usług zaopatrzenia w wodę (dalej jako: "Uchwała"), która to ma zostać podjęta w trakcie 2013 r.

4. W przypadku, gdyby w odpowiedzi na pytanie nr 2 organ stwierdził, że odliczenie VAT nie powinno być dokonywane w drodze wstecznej korekty rozliczeń VAT, Gmina wnosi o potwierdzenie, w którym okresie rozliczeniowym przysługiwać będzie jej prawo do odliczenia VAT z faktur, o których mowa w pytaniu nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy,

1. W związku z zamiarem świadczenia przez Gminę usług zaopatrzenia w wodę, które to czynności podlegać będą opodatkowaniu VAT (kwestia ta jest przedmiotem odrębnego zapytania Gminy), Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego (zastosowanie będą miały ogólne zasady dotyczące odliczenia VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT) wynikających z faktur związanych z:

a.

trwającą lub planowanymi realizacjami Infrastruktury.

b.

bieżącym utrzymaniem Infrastruktury, które to wydatki będą ponoszone przez Gminę.

2. Zdaniem Gminy, będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego wynikających z faktur związanych z trwającą lub planowanymi realizacjami Infrastruktury. Gminie przysługiwać będzie również prawo do odliczenia kwot nieodliczonego uprzednio podatku naliczonego VAT wynikających z faktur związanych z ww. Infrastrukturą. W tym przypadku zastosowanie będą miały ogólne zasady dotyczące odliczenia VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT, tj. odliczenie VAT powinno nastąpić w drodze wstecznej korekty rozliczeń VAT, za okresy, kiedy Gmina otrzymywała odpowiednie faktury VAT dotyczące budowy Infrastruktury (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT).

3. Gmina stoi na stanowisku, że będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT (np. poprzez dokonanie korekty wstecznej, o której mowa w pytaniu 2 już w momencie podjęcia Uchwały przez Radę Gminy potwierdzającej zamiar wykorzystania Infrastruktury do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT (tekst jedn.: uchwały potwierdzającej zamiar wykorzystania ww. części Infrastruktury do samodzielnego wykonywania przez Gminę podlegającej VAT działalności związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę).

4. Zdaniem Gminy, w związku z twierdzącą odpowiedzią na pytanie nr 2, odpowiedź na pytanie nr 4 jest bezprzedmiotowa.

Ad 1. W przypadku potwierdzenia, że świadczenie usług zaopatrzenia w wodę przez Gminę podlega VAT (kwestia ta jest przedmiotem odrębnego zapytania Gminy), Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na:

* trwającą lub planowaną budowę Infrastruktury,

* bieżące utrzymanie Infrastruktury, które to wydatki będą ponoszone przez Gminę.

Powołując brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gmina wskazała, że z treści wskazanej powyżej regulacji wynika, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

* nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz;

* nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W ocenie Gminy, za bezsporny należy uznać fakt, że poniesienie wydatków na budowę Infrastruktury było konieczne i bezpośrednio związane ze świadczeniem usług zaopatrzenia w wodę. Bez ich poniesienia, świadczenie przedmiotowych usług byłoby niemożliwe, gdyż brak byłoby niezbędnej do tego celu Infrastruktury.

Wskazany powyżej bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi VAT występuje również w przypadku wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie Infrastruktury, które to wydatki będą ponoszone przez Gminę. Gdyby Gmina nie ponosiła wydatków na utrzymanie Infrastruktury, mogłaby ona ulec awarii, co z kolei uniemożliwiłoby Gminie świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Ponadto Gmina podkreśliła, że stanowisko odmienne od przestawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych. Gmina przywołała orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, że prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny.

Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej, w szczególności mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Skoro Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana będzie uiszczać VAT należny z tytułu świadczonych usług dostarczania wody powinna mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia.

Gmina zauważyła, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w interpretacjach indywidualnych, przykładowo z dnia 29 listopada 2011 r., sygn. ILPP2/443-1286/11-6/EN, z dnia 2 stycznia 2012 r., sygn. IPTPP2/443-650/11-5/KW, z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. IPTPP1/443-915/11-3/MW, z dnia 1 sierpnia 2012 r., sygn. IPTPP1/443-356/12-7/MW.

W ocenie Gminy, prawo do odliczenia VAT występuje również wtedy, gdy zakupy są dokonywane przez Gminę w związku z zamiarem wykonywania czynności opodatkowanych. Generalnie w przypadku odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju przepisy dotyczące podatku VAT nie uzależniają możliwości odliczenia podatku VAT od momentu wykonania czynności opodatkowanej, w związku z którą zostały dokonane zakupy przez podatnika. Tym samym podatnik nie ma obowiązku zwlekać z odliczeniem podatku VAT do momentu faktycznego wykonania czynności opodatkowanej, w związku, z którą został dokonany zakup towaru lub usługi. W takiej sytuacji podatnik ma możliwość odliczenia podatku VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę dokumentującą zakup towarów i usług.

Przykładowo powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lutego 2011 r. sygn. IBPP4/443-1865/10/AŚ, z której wynika, że zasada potrącalności (odliczania VAT) powinna być stosowana na gruncie ustawy o VAT możliwie najszerzej.

Gmina wskazała, że kwestia odliczania podatku naliczonego przez podatników dokonujących zakupów w związku z zamiarem wykonywania czynności opodatkowanych była również przedmiotem rozważań TSUE. Trybunał wskazał w przytoczonym wyżej orzeczeniu (C-37/95), że do odliczenia podatku VAT wystarczający jest sam zamiar prowadzenia działalności opodatkowanej.

"Podmiot działający jako podatnik VAT jest uprawniony do potrącenia podatku VAT płaconego przy zakupie towarów lub usług, w przypadku, gdy zakupy dotyczą inwestycji, która będzie przeznaczona do użytkowania w związku z działalnością opodatkowaną".

Reasumując, zdaniem Gminy, w związku z zamiarem świadczenia usług zaopatrywania w wodę, które to czynności podlegać będą opodatkowaniu VAT (kwestia ta jest przedmiotem odrębnego zapytania Gminy), przysługiwać jej będzie prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego (zastosowanie będą miały ogólne zasady dotyczące odliczenia VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT) wynikających z faktur związanych z:

a.

trwającą lub planowanymi realizacjami Infrastruktury,

b.

bieżącym utrzymaniem Infrastruktury, które to wydatki będą ponoszone przez Gminę.

Ad 2. W ocenie Gminy, biorąc pod uwagę argumentację wyrażoną powyżej, Gminie przysługiwać będzie również prawo do odliczenia kwot nieodliczonego uprzednio podatku naliczonego VAT wynikających z faktur związanych z trwającą lub planowaną budową Infrastruktury.

Należy zwrócić uwagę, że w związku z faktem, że wymienione w stanie faktycznym składniki majątkowe (tekst jedn.: Infrastruktura) zostaną przez Gminę wykorzystane wyłącznie do czynności podlegających VAT w postaci świadczenia usług zaopatrzenia w wodę, oraz zważywszy, że we wskazanym stanie faktycznym nie dochodzi do zmiany przeznaczenia tych aktywów, nie ma podstaw, aby zastosować w tym przypadku szczególne przepisy właściwe: i) w sytuacji, kiedy dochodzi do zmiany przeznaczenia oraz ii) regulujące kwestie odliczenia VAT na zasadach tzw. korekty wieloletniej (tekst jedn.: regulacje wskazane w art. 91 ustawy o VAT).

Zdaniem Gminy, w tym przypadku znajdzie zastosowanie art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, który uzależnia moment odliczenia od momentu otrzymania faktur. W praktyce oznacza to, że Gminie będzie przysługiwało prawo do wstecznego dokonania korekty (dokonanie korekty rozliczeń VAT za przeszłe okresy rozliczeniowe) i odliczenia pełnej kwot VAT naliczonego związanego z budową Infrastruktury (w odpowiednich miesiącach otrzymania faktur).

Możliwość odliczenia będzie ograniczona jedynie 5-letnim okresem, w którym możliwe jest odliczenie VAT na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT. Okres, o którym mowa w poprzednim zdaniu, rozpoczyna się z początkiem roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Reasumując, w ocenie Gminy, w przypadku, gdy Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego wynikających z faktur związanych z budową Infrastruktury, zastosowanie będą miały ogólne zasady dotyczące odliczenia VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT, tj. odliczenie VAT powinno nastąpić w drodze wstecznej korekty nieodliczonego uprzednio podatku naliczonego związanego z budową Infrastruktury. Gmina powinna dokonać wstecznej korekty za okresy, kiedy otrzymywała one odpowiednie faktury VAT dotyczące budowy Infrastruktury (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT).

Ad 3. Gmina uważa, że zewnętrznym wyrazem potwierdzającym wolę wykonywania czynności opodatkowanych przez Gminę na bazie jej Infrastruktury, będzie podjęcie Uchwały przez Radę Gminy.

Taki sposób wyrażenia woli przez Gminę w wystarczającym zakresie uzewnętrznia zamiar Gminy, co do wykonywania czynności opodatkowanych VAT przy zastosowaniu Infrastruktury, a jednocześnie ma on charakter obiektywny. Wykonując ww. uchwałę, Gmina podejmie kroki, w ramach których "zmaterializuje się" wyrażony wcześniej zamiar wykonywania czynności opodatkowanych.

Odwołując się również do argumentacji przytoczonej w uzasadnieniu do pytania 1, w ocenie Gminy w momencie wyrażenia woli wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. podjęcia Uchwały przez Radę Gminy. Gmina będzie uprawniona do bieżącego odliczenia podatku oraz dokonania korekt wstecznych pozwalających na odliczenie kwot podatku naliczonego związanego z budową Infrastruktury nieodliczonych uprzednio (tekst jedn.: w pierwotnych rozliczeniach VAT).

Ad 4. W związku z faktem, że zdaniem Gminy, odpowiedź na pytanie nr 2 twierdząca, odpowiedź na pytanie nr 4 jest bezprzedmiotowa Gmina nie prezentuje argumentacji w zakresie pytania nr 4.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* nieprawidłowe - w zakresie prawa i sposobu dokonania korekty kwot nieodliczonego podatku naliczonego z tytułu budowy infrastruktury, której budowa została rozpoczęta i nie została jeszcze oddana do użytkowania,

* prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy infrastruktury, której budowa rozpocznie się w przyszłości,

* prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, dokonywanych po rozpoczęciu wykonywania czynności opodatkowanych.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić, że w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym od podatku) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Ponieważ cytowane wcześniej regulacje prawne nakazują oceniać zakres prawa do odliczenia w oparciu o finalne przeznaczenie towaru czy też usługi, w cenie której zawarty był podatek mający podlegać odliczeniu, to zmiana przez podatnika planów co do finalnego wykorzystania towarów lub usługi, ma wpływ na jego prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem. Z chwilą podjęcia przez podatnika decyzji o zmianie przeznaczenia towarów lub usług na cele związane z działalnością opodatkowaną, podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia podatku naliczonego, związanego z tą działalnością, a wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na ich nabycie.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Według ust. 11 tego artykułu, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W myśl art. 86 ust. 13 cyt. ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Wyrazem ścisłej zależności między uprawnionym odliczeniem podatku naliczonego, a wykonywaniem czynności opodatkowanych są regulacje zawarte w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, które w sposób technicznoprawny uzupełniają generalną zasadę wyrażoną w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Z art. 91 ust. 2 cyt. ustawy wynika, że w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Zgodnie z ust. 2a powołanego artykułu, obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Natomiast stosownie do ust. 3 powołanego artykułu, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Stosownie do zapisu art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku, gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ww. ustawy).

W myśl art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1.

opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;

2.

zwolnione lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Natomiast zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Na podstawie art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w art. 91 ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w art. 91 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Stosownie do ust. 7b omawianego artykułu, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy (art. 91 ust. 7c ustawy).

Stosownie do art. 91 ust. 7d ustawy, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Ponadto zgodnie z art. 91 ust. 8 ustawy korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania.

Z treści wniosku wynika, że infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna należąca do Gminy powierzana była dotychczas nieodpłatnie na rzecz M, który utworzył spółkę komunalną zajmującą się gospodarką wodno-kanalizacyjną, przy wykorzystaniu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej należącej do Gminy. Obecnie Gmina planuje, że w 2013 r. dokona restrukturyzacji w zakresie gospodarki wodnej, w ramach której wystąpi ze Związku i samodzielnie będzie wykonywać (na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych) usługi zaopatrzenia w wodę. Gmina jest na etapie realizacji inwestycji (nie oddanej jeszcze do użytkowania) w zakresie infrastruktury wodociągowej oraz planuje w przyszłości rozpoczęcie realizacji takich inwestycji. W odniesieniu do infrastruktury, której budowa się rozpoczęła, Gmina nie odliczyła dotychczas podatku naliczonego od wydatków związanych z tą częścią Infrastruktury.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że planowane przeznaczenie infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych stwarza możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług zakupionych do wytworzenia infrastruktury, który nie został odliczony przy ich nabyciu.

W przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Gmina jest bowiem czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją inwestycji będą - jak wskazano we wniosku - służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze art. 86 ust. 1 ww. ustawy, należy wskazać, że ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

Uprawnienie do odliczenia przysługiwać będzie zarówno w stosunku do wydatków związanych z trwającą (obecnie realizowaną) inwestycją, jak również inwestycjami "planowanymi", których realizacja rozpocznie się w przyszłości. Ponadto w odniesieniu do inwestycji obecnie realizowanej przysługiwać ono będzie zarówno w odniesieniu do wydatków poniesionych przed podjęciem decyzji o zmianie przeznaczenia infrastruktury, jak i po tym momencie.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Mając na uwadze przedstawiony w treści wniosku opis sprawy wskazać należy, że w niniejszej sprawie, w momencie podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej wykorzystywania realizowanej inwestycji do czynności opodatkowanych (przy założeniu, że decyzja ta zostanie podjęta przed oddaniem tej infrastruktury do użytkowania), nastąpi zmiana przeznaczenia towarów i usług nabytych do wytworzenia środka trwałego.

Uwzględniając fakt, że inwestycja nie została jeszcze oddana do użytkowania przyjąć należy, że tym samym nie służy ona "żadnym" czynnościom, tj. opodatkowanym czy też niepodlegającym opodatkowaniu.

Skoro zatem zakupy towarów i usług przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu używania - tj. przed dniem podjęcia ostatecznej decyzji ws odpłatnego wykorzystania infrastruktury przez Gminę - nie były (nie będą) wykorzystywane do żadnej działalności (ani opodatkowanej ani niepodlegającej opodatkowaniu), to tym samym nie nastąpi zmiana przeznaczenia przez Gminę infrastruktury (środków trwałych), lecz zmiana przeznaczenia towarów i usług nabytych do wytworzenia tej infrastruktury. W opisanych okolicznościach - jak wynika z wniosku - przyjęto bowiem, że decyzja o zmianie przeznaczenia zakupionych towarów i usług podjęta zostanie przed oddaniem środków trwałych do użytkowania.

W przedstawionej sprawie mamy zatem do czynienia z sytuacją uregulowaną w art. 91 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w której ma miejsce zmiana przeznaczenia nabytych towarów i usług przed oddaniem do użytkowania majątku, który ma być efektem prowadzonej inwestycji.

Gmina nie miała więc prawa do obniżenia na bieżąco podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji. Z wniosku wynika, że dotychczas infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna przekazywana była nieodpłatnie na rzecz Związku. A zatem w zakresie inwestycji będącej w trakcie realizacji założeniem było takie same jej wykorzystanie. Jednakże "obecnie Gmina planuje, że jeszcze w 2013 r. dokona restrukturyzacji w zakresie gospodarki wodnej. W ramach ww. restrukturyzacji Gmina wystąpi ze Związku i samodzielnie będzie wykonywać usługi zaopatrzenia w wodę". Jednocześnie nie została jeszcze podjęta decyzja w zakresie zmiany przeznaczenia inwestycji, jednakże Gmina zakłada, że decyzja potwierdzająca zamiar wykorzystania infrastruktury "do samodzielnego wykonywania przez Gminę podlegającej VAT działalności związanej z zaopatrzeniem w wodę" zostanie podjęta przed zakończeniem 2013 r.

Potwierdzenie zmiany przeznaczenia realizowanej infrastruktury znajduje wyraz także w treści wniosku, w którym Gmina wskazuje, że zapytanie dotyczy "infrastruktury, która zostanie oddana do użytkowania nie wcześniej, niż w roku, w którym Gmina podejmie decyzję o zmianie przeznaczenia Infrastruktury i w którym powyższy zamiar zostanie potwierdzony podjęciem przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały w tym zakresie". Gmina wskazuje także "faktyczne wykorzystanie Infrastruktury do czynności opodatkowanych nastąpi już po zmianie przeznaczenia Infrastruktury", "po podjęciu przez Radę Gminy Uchwały w zakresie zmiany przeznaczenia Infrastruktury".

A zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z trwającą realizacją inwestycji, Gmina nabędzie na skutek zmiany - przed oddaniem inwestycji do użytkowania - koncepcji wykorzystania powstałego w wyniku realizacji inwestycji mienia (dokonania zamierzonej "restrukturyzacji w zakresie gospodarki wodnej"), bowiem od tego momentu zmieni się przeznaczenie zakupionych towarów i usług.

W przypadku zatem podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie wykorzystania infrastruktury "do samodzielnego wykonywania przez Gminę podlegającej VAT działalności związanej z zaopatrzeniem w wodę" - ze względu na związek dokonanych zakupów z planowanymi czynnościami opodatkowanymi - Gmina będzie miała ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług do wytworzenia Infrastruktury, a tym samym prawo do skorygowania nieodliczonego podatku VAT poprzez dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego na zasadach wynikających z powołanych przepisów art. 91 ust. 8 i odpowiednio art. 91 ust. 5-7 ustawy o VAT.

Zatem odnośnie zakupów dokonanych przed zmianą sposobu wykorzystania przedmiotowej infrastruktury, korekty podatku naliczonego Gmina będzie mogła dokonać jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług - w tym konkretnym przypadku, w okresie rozliczeniowym, w którym zostanie podjęta ostateczna decyzja o wykorzystaniu infrastruktury do czynności opodatkowanych przez Gminę.

Za moment zmiany przeznaczenia zakupionych towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją można uznać wejście w życie uchwały Rady Miasta, bowiem czynność tą można traktować jako jeden z obiektywnych dowodów na zmianę przeznaczenia zakupionych towarów i usług.

Natomiast w stosunku do zakupów dokonanych po zmianie przeznaczenia sposobu wykorzystania przedmiotowej infrastruktury, tj. po podjęciu przez Radę Gminy uchwały "o przyjęciu przez Gminę obowiązków związanych ze świadczeniem usług zaopatrzenia w wodę", odliczenie podatku naliczonego Gmina będzie mogła realizować "na bieżąco", na podstawie ogólnych zasad dotyczących odliczenia, zawartych odpowiednio w art. 86 ust. 10, 11 i 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionych względów nie można podzielić wyrażonego we wniosku stanowiska, zgodnie z którym Gmina ma prawo do odliczenia podatku "w drodze wstecznej korekty rozliczeń VAT, tj. w okresach, kiedy otrzymywane były przez Gminę faktury VAT dotyczące budowy Infrastruktury". Zatem oceniając całościowo stanowisko, w zakresie prawa do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z infrastrukturą będącą w trakcie realizacji, należało uznać je za nieprawidłowe.

W kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej zarówno oddanej do użytkowania, jak i tej, którą Gmina odda do użytkowania dopiero w przyszłości takie jak remonty, konserwacja urządzeń, wymiana uszkodzonych podzespołów ponoszone "już po rozpoczęciu wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych przy wykorzystaniu infrastruktury" wskazać należy, Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych wynikających z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie wskazać należy, że niniejszą interpretację wydano w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, co oznacza, iż jeżeli zostanie ustalony odmienny stan faktyczny to interpretacja nie wywoła skutku prawnego. Nadmienić należy, że na podatniku spoczywa ciężar udokumentowania planowanych zmian, co do sposobu przeznaczenia przedmiotowej infrastruktury, co powoduje, że powinny one znaleźć odzwierciedlenie w stosownych dokumentach.

Ponadto wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie są - zgodnie z wolą Gminy wyrażoną we wniosku - zagadnienia dotyczące opodatkowania planowanych czynności w zakresie zaopatrzenia w wodę, jak również dotyczące podmiotowości podatkowej Gminy oraz możliwość korygowania rozliczeń VAT za okresy, gdy czynnym podatnikiem VAT był Urząd Gminy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl