ITPP1/443-698/07/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-698/07/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności opodatkowania sprzedaży jednej działki z majątku osobistego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży dwóch działek z majątku osobistego Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W lutym 2007 r. zakupił Pan dwie działki budowlane o powierzchni: 1.800 m2 i 2.000 m2 z zamiarem wybudowania na nich w niedalekiej przyszłości domów dla siebie i swojej małoletniej córki. Przedmiotowe działki sąsiadują ze sobą. Środki finansowe na ich zakup pochodziły z kredytu bankowego. W wyniku zmiany planów rodzinnych wspólnie z żoną podjął Pan decyzję o budowie latem 2008 r. własnego domu. Z uwagi na fakt, iż inwestycja ta będzie wymagała dużych nakładów finansowych oraz z powodu konieczności zmniejszenia obciążenia kredytowego, zmuszony będzie Pan sprzedać jedną z działek. Ponadto jest Pan współwłaścicielem domu położonego w G., obecnie zamieszkanego przez Pańską rodzinę, który jednak nie może być wykorzystany jako zabezpieczenie zaciągniętego przez Pana kredytu. Posiada Pan również mieszkanie własnościowe spółdzielcze o powierzchni 75 m2 w miejscowości R. Obecnie jest ono zamieszkiwane przez Pana teściów, którzy nie posiadają żadnego własnego lokum. Zauważa Pan, że zakup przedmiotowych działek nie miał związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a planowana sprzedaż jednej z nich spowodowana została zmianą planów rodzinnych i powstałymi problemami finansowymi.W uzupełnieniu do wniosku poinformował Pan, że nie podjął żadnych działań ani nakładów celem przygotowania działki do sprzedaży oraz, że przedmiotowy grunt nie jest w żaden sposób wykorzystywany.W uzupełnieniu do wniosku poinformował Pan, że nie podjął żadnych działań ani nakładów celem przygotowania działki do sprzedaży oraz, że przedmiotowy grunt nie jest w żaden sposób wykorzystywany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowaną sprzedażą działki należny jest podatek VAT.

Pana zdaniem, sprzedaż przedmiotowej działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ zarówno działka, na której zamierza Pan zbudować dom dla swojej rodziny, jak i sprzedawany grunt zostały zakupione na cele osobiste. Jednocześnie, mając na uwadze cel dokonanej sprzedaży nie można stwierdzić, że czynność ta została dokonana w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. Mając powyższe na uwadze, Pana zdaniem, jednorazowa sprzedaż działki budowlanej, zakupionej wcześniej dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych nie może być uznana za wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, iż do tego, żeby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto podatnikiem staje się również ten, kto wykonał czynność, podlegającą opodatkowaniu, jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy. Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia "częstotliwości", przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności. O częstotliwości nie decyduje czasookres wykonywania czynności (rok, dwa lata), ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności.

Biorąc powyższe pod uwagę osoba fizyczna dokonująca jednorazowych lub okazjonalnych transakcji oraz nieprowadząca regularnej, zorganizowanej czy też zarejestrowanej działalności gospodarczej nie jest podatnikiem od towarów i usług. Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży ze swojego majątku prywatnego działki, gruntu przeznaczonego pod zabudowę, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, to czynność taka nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ze złożonego wniosku wynika, że okoliczności będące przyczyną planowanej transakcji sprzedaży jednej działki, nie wskazują na zamiar wykonania w sposób częstotliwy (powtarzający) i zarobkowy. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego nabył Pan do majątku osobistego dwie działki w celu wybudowania w przyszłości domów dla siebie i dziecka, zatem działki te nie zostały nabyte z zamiarem dalszej odsprzedaży ani w celach zarobkowych, lecz w celu zaspokojenia potrzeb bytowych swojej rodziny (wybudowania na działkach budynków mieszkalnych). Dodatkowo środki uzyskane z tytułu sprzedaży jednej z działek zamierza Pan przeznaczyć na sfinansowanie budowy domu dla własnej rodziny.

Z uwagi na powyższe, sprzedaż przedmiotowej działki nie będzie uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl