ITPP1/443-694/13/DM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP1/443-694/13/DM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 października 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-694/13/DM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2012 r. (data wpływu 18 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego i braku konieczności opodatkowania nieodpłatnego przekazania infrastruktury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego i braku konieczności opodatkowania nieodpłatnego przekazania infrastruktury.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność polegającą na organizowaniu branżowych imprez, tj. wystaw, targów, kongresów, konferencji, wystaw gospodarczych, jarmarków oraz imprez plenerowych. Wskazana działalność podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%. Ewentualnie - w zależności od okoliczności, tj. gdy miejscem świadczenia ustalonym na podstawie art. 28b ustawy VAT nie jest terytorium Polski - podatek VAT nie jest naliczany przez Spółkę, jednakże w przypadku gdyby miejscem świadczenia była Polska usługi te byłyby opodatkowane stawką VAT 23%. Głównym akcjonariuszem Spółki jest Gmina X (dalej Gmina).

Realizowane przez Spółkę projekty targowe cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród wystawców jak i gości. W konsekwencji z uwagi na konieczność zwiększenia powierzchni potrzebnej do realizacji działalności, Spółka zdecydowała się na budowę (dalej Inwestycja) nowego, większego centrum wystawienniczo-targowego.

W ramach Inwestycji Spółka wybudowała ze środków pochodzących z własnych zasobów oraz kredytu sieć kanalizacji deszczowej (dalej Kanalizacja), w szczególności: rurociągi wraz ze studniami rewizyjnymi z włazami oraz komorą zbiorczą połączoną z kolektorem oraz zbiornik retencyjny. Kanalizacja została w 2012 r. przyłączona do komunalnej sieci należącej do Gminy. Obecnie Spółka zamierza przenieść nieodpłatnie na rzecz Gminy własność Kanalizacji, zrzekając się jednocześnie wszelkich roszczeń w stosunku do Gminy z tytułu nakładów poniesionych na jej wykonanie. Gmina natomiast zobowiąże się ponosić wszelkie koszty związane z eksploatacją, konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii sieci Kanalizacji, a w razie zużycia - zobowiązuje się wymienić ją na nową.

Kanalizacja jest zbudowana częściowo na/w gruntach stanowiących własność Spółki, a częściowo na/w gruntach stanowiących własność Gminy.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Poniesiony podczas Inwestycji (w tym przy budowie Kanalizacji) podatek VAT naliczony, został odliczony.

Budowa Kanalizacji była elementem niezbędnym do zakończenia i odbioru technicznego Inwestycji, dopuszczenia jej do użytkowania oraz prowadzenia przez Spółkę działalności wystawienniczo-targowej opodatkowanej podatkiem VAT. Z uwagi na brak wiedzy co do przeniesienia nakładów poniesionych na Kanalizację na rzecz Gminy w momencie jej oddania do używania (w 2012 r.), nakłady te zostały zaliczone do środków trwałych Spółki i są amortyzowane dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych. Ich wartość początkowa przekroczyła 15 tysięcy złotych. Na moment przekazania nakładów okres amortyzacji przekroczy 12 miesięcy, lecz będzie krótszy niż 60 miesięcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy nieodpłatne przekazanie własności Kanalizacji na rzecz Gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2. Czy w związku z przekazaniem własności Kanalizacji Spółka zachowuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy budowie Kanalizacji bez konieczności jego korekty.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie własności Kanalizacji na rzecz Gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z przekazaniem własności Kanalizacji Spółka zachowuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy budowie Kanalizacji bez konieczności jego korekty.

Ad. 1. Kwalifikacja czynności:

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Stosownie natomiast do art. 47 § 1-3 k.c.:

* część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych

* częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego

* przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

W myśl art. 48 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Należy przy tym zwrócić uwagę na art. 49 § 1, w świetle którego urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Przesłanka ta jest spełniona z chwilą podłączenia wymienionych w art. 49 k.c. urządzeń do sieci należących do przedsiębiorstwa lub zakładu.

Uwzględniając przywołane wyżej przepisy k.c., zdaniem Spółki, zarówno w przypadku, gdy Kanalizacja została (częściowo) wybudowana na gruncie Spółki jak i (częściowo) na gruncie Gminy, to nie stała się ona nigdy odrębną własnością Spółki. W obu przypadkach (grunt własny i obcy) Spółka "przekazuje" wartości nakładów majątkowych poniesionych przez niego na majątek podmiotu trzeciego, gdyż nakłady te doprowadziły do wytworzenia części instalacji, będącej własnością Gminy. Tak więc nieodpłatne przeniesienie ww. nakładów poniesionych na wybudowanie Kanalizacji należałoby rozpatrywać w kategorii świadczenia usługi, a nie dostawy towarów. Zgodnie bowiem z ustawą VAT przez dostawę towarów (a więc rzeczy oraz ich części, a także wszelkich postaci energii) rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś świadczeniem usługi jest każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów (art. 2 pkt 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy VAT). Ponieważ nakłady majątkowe nie stanowią towarów, przedmiotową czynność należy ewentualnie analizować w kontekście świadczenia usług.

Nieodpłatne świadczenie usług:

Zważywszy, że przeniesienie nakładów majątkowych poniesionych na wybudowanie Kanalizacji nastąpi nieodpłatnie, w celu ustalenia czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, należy zweryfikować czy nastąpi spełnienie przesłanek określonych w art. 8 ust. 2 ustawy VAT.

Przywołując brzmienie art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Spółka wskazała, że aby nieodpłatne przeniesienie nakładów poniesionych na Kanalizację na rzecz Gminy podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT musiałoby zostać dokonane: (i) na cele osobiste Gminy, bądź (ii) na cele inne niż działalność gospodarcza Spółki.

Spółka podkreśliła, że sprawy m.in. kanalizacji stanowią zadania własne gminy jako element zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Przedmiotowe świadczenie nie następuje zatem na cele osobiste Gminy, lecz jest związane z obowiązkami nałożonymi na nią przepisami prawa.

Weryfikując drugą z podanych przesłanek, należy zauważyć, że nieodpłatne przekazanie Kanalizacji jest niewątpliwie ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie organizacji targóww.ystaw. Bez wybudowania Kanalizacji i pełnienia przez nią funkcji odprowadzania wód opadowych niemożliwa byłaby bowiem eksploatacja centrum wystawienniczo-targowego (w miejscu tym Spółka wskazuje na powszechną praktykę w zakresie nieodpłatnych przekazań tego typu instalacji, czy przyłączy przez inwestorów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego).

W ocenie Spółki żadna z przesłanek zawartych w art. 8 ust. 2 ustawy VAT nie została w powyższym przypadku spełniona, skutkiem czego przepis ten nie ma zastosowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku. W związku z powyższym nieodpłatne świadczenie na rzecz Gminy, polegające na przekazaniu efektów prac (nakładów) związanych z budową Kanalizacji jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ad. 2. Powołując brzmienie art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy VAT Wnioskodawca wskazał, że z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, przy których nabyciu podatek został naliczony, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przepisy ustawy VAT nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami. Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotów.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy VAT. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka prowadzi opodatkowaną podatkiem VAT ze stawką 23% działalność wystawienniczo-targową. W związku z prowadzoną działalnością, konieczne było wybudowanie infrastruktury w postaci m.in. Kanalizacji - brak wspomnianej infrastruktury uniemożliwiłby bowiem prowadzenie przez Spółkę ww. działalności. Kanalizacja została wybudowana na/w gruntach stanowiących własność Spółki oraz na/w gruntach stanowiących własność Gminy.

Kanalizacja zostanie następnie nieodpłatnie przekazana Gminie. Nieodpłatne przekazanie jest ekonomicznie uzasadnione, ponieważ Spółka dzięki Kanalizacji, która odprowadza wody opadowe do komunalnej sieci Gminy, może prowadzić działalność wystawienniczo-targową, a dodatkowo Gmina będzie odpowiedzialna za ponoszenie wszelkich kosztów związanych z eksploatacją, konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii sieci Kanalizacji, a w razie zużycia - do wymiany na nową.

Mając powyższe na uwadze, jak również powołane przepisy prawa wskazać należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy VAT uzależnione jest od tego, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie warunek ten zostanie spełniony, gdyż - jak wynika ze stanu faktycznego - nakłady, które poniosła Spółka w związku z budową Kanalizacji związane są/będą z wykonywaną przez niego opodatkowaną działalnością gospodarczą, tj. prowadzeniem centrum wystawienniczo-targowego. Z tych też względów Spółce przysługiwać będzie pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na wybudowanie Kanalizacji przekazanej następnie nieodpłatnie Gminie. Ponadto, z uwagi na fakt, iż po przekazaniu prawa własności do nakładów Kanalizacja dalej będzie wykorzystywana do prowadzenia opodatkowanej podatkiem VAT ze stawką 23% działalności Spółki, nie będzie on zobowiązany do dokonywania korekt odliczonego pierwotnie przy budowie Kanalizacji podatku naliczonego, o których mowa w art. 91 ustawy VAT.

W świetle powyższego w związku z przekazaniem własności Kanalizacji Spółka zachowuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy budowie Kanalizacji bez konieczności jego korekty.

Spółka podniosła, że potwierdzenie powyższych tez można znaleźć w interpretacjach indywidualnych wydanych przez właściwych Dyrektorów Izb Skarbowych, w tym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 października 2012 r., sygn. ITPP1/443-816/12/DM oraz z dnia 26 maja 2011 r. sygn. ITPP2/443-304b/11/MD.

Wśród innych pism potwierdzających prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy można wymienić następujące interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 października 2011 r. sygn. ILPP2/443-1144/11-4/SJ oraz sygn. ILPP2/443-1144/11-5/SJ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 r. sygn. IPPP2/443-231/12-2/AO, z dnia 24 listopada 2011 r. sygn. IPPP2/443-1046/11-2/MM, z dnia 12 października 2011 r. sygn. IPPP3/443-975/11-2/KT.

W ocenie Spółki, za prawidłowe uznać należy stanowisko zgodnie z którym:

* nieodpłatne świadczenie na rzecz Gminy, polegające na przekazaniu nakładów majątkowych poniesionych na budowę Kanalizacji zarówno na gruntach własnych, jak i częściowo na gruntach Gminy, stanowić będzie czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jak również

* Spółce przysługiwać będzie uprawnienie do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z budową Kanalizacji, bez konieczności dokonywania jego korekty w związku z przedmiotowym przekazaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 2 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

* jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W tym miejscu zauważyć należy także, iż stosownie do art. 47 § 1- § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu cywilnego).

Ponadto z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Przesłanka ta jest spełniona z chwilą podłączenia wymienionych w art. 49 Kodeksu urządzeń do sieci należących do przedsiębiorstwa lub zakładu.

Natomiast zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z kolei zgodnie z art. 91 ust. 1 cyt. ustawy po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W myśl art. 91 ust. 2 ustawy w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Stosownie do art. 91 ust. 3 ustawy korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty (art. 91 ust. 4 ustawy).

Z art. 91 ust. 5 ustawy wynika, że w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1.

opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;

2.

zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi (art. 91 ust. 7 ustawy).

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka zrealizowała inwestycję w zakresie budowy centrum wystawienniczo-targowego, w ramach której wybudował sieć kanalizacji deszczowej. Kanalizacja została w 2012 r. przyłączona do komunalnej sieci należącej do Gminy. Obecnie Spółka zamierza przenieść nieodpłatnie na rzecz Gminy własność Kanalizacji, zrzekając się jednocześnie wszelkich roszczeń w stosunku do Gminy z tytułu nakładów poniesionych na jej wykonanie. Gmina natomiast zobowiąże się ponosić wszelkie koszty związane z eksploatacją, konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii sieci Kanalizacji, a w razie zużycia - zobowiązuje się wymienić ją na nową. Kanalizacja jest zbudowana częściowo na/w gruntach stanowiących własność Spółki, a częściowo na/w gruntach stanowiących własność Gminy. Budowa Kanalizacji była niezbędna do prowadzenia przez Spółkę działalności wystawienniczo-targowej opodatkowanej podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze, jak również powołane przepisy prawa wskazać należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest od tego, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie warunek ten zostanie spełniony, gdyż - jak wynika z opisu sprawy - nakłady, które poniosła Spółka w związku z budową sieci kanalizacji deszczowej związane są z wykonywaną opodatkowaną działalnością gospodarczą, tj. prowadzeniem działalności wystawienniczo-targowej i organizowaniem branżowych imprez. Z tych też względów Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na wybudowanie sieci przekazanej następnie nieodpłatnie na rzecz gminy.

Z kolei uwzględniając regulacje wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jak również Kodeksu cywilnego stwierdzić należy, że nieodpłatne przekazanie infrastruktury wybudowanej częściowo na gruncie gminy i częściowo na gruntach własnych Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług na mocy ww. przepisu, ponieważ z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że nieodpłatne przekazanie inwestycji nie będzie stanowić świadczenia do celów innych niż działalność gospodarcza Spółki.

Reasumując, wskazać należy, że Spółce przysługuje uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, jak również nieodpłatne świadczenie na rzecz gminy, polegające na przekazaniu efektów prac związanych z budową tej infrastruktury zrealizowanej częściowo na gruntach gminy i częściowo na gruntach Spółki, stanowić będzie czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto Spółka nie jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego w związku z nieodpłatnym przekazaniem.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie sprawy będącej przedmiotem zapytania w kwestii dotyczącej opodatkowania nieodpłatnego przekazania kanalizacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na budowę tej kanalizacji. Pozostałe kwestie, w tym związane z opodatkowaniem świadczonych czynności, zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa nie mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia, jako że nie było to przedmiotem zapytania oraz Spółka nie przedstawiła w tym zakresie własnego stanowiska.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl