Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-688a/09/JJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2009 r. (data wpływu 24 lipca 2009 r.) uzupełnionym w dniu 30 września 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz Organizacji Odzysku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 30 września 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz Organizacji Odzysku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, opakowań, zużytych baterii i akumulatorów z gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji i urzędów, na podstawie podpisanych umów stałych i zleceń doraźnych. Podpisała umowy stałe z:

1.

Organizacjami Odzysku (def. art. 57 ustawy o zużytym sprzęcie) na zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

2.

Wprowadzającymi (def. art. 3 pkt 1 ppkt 13 ustawy o zużytym sprzęcie) na zbieranie, przetwarzanie, odzysk, w tym recykling, sporządzanie sprawozdawczości,

3.

Wprowadzającymi odpady opakowane na zbieranie, odzysk, recykling,

4.

Wprowadzającymi baterie i akumulatory - na zbieranie i odzysk,

5.

Zbierającymi (def. art. 3 pkt 1 ppkt 16 ustawy o zużytym sprzęcie) na odbiór zużytych urządzeń i sprawozdawczość.

Ponadto w ramach indywidualnych zleceń Spółka odbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych, instytucji i urzędów. Spółka dokonuje zagospodarowania zebranych odpadów poprzez demontaż, wyselekcjonowanie poszczególnych surowców wtórnych wg gatunku, kolorystyki, wielkości zabrudzeń, stopnia zagrożenia dla środowiska, etc., celem poddania ich procesowi recyklingu i unieszkodliwiania. Odzyskane surowce wtórne, nadające się do dalszego zagospodarowania poprzez recykling, stanowią towar handlowy, którego nabywcami są recyklerzy, producenci lub inni przedsiębiorcy. Odpady podlegające unieszkodliwieniu są przekazywane za odpłatnością do firm specjalizujących się w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Na wyselekcjonowane odpady sprzedawane do recyklerów Spółka otrzymuje DTR, tj. dokument potwierdzający recykling, który jest okazywany zleceniodawcom. Rozliczenia ze zleceniodawcami następują na podstawie zawartych umów. Spółka wskazuje, iż opisana działalność mieści się w grupowaniu PKWiU 90.00.23-00.00 "Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów pozostałe".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi na podstawie umowy na rzecz Organizacji Odzysku (opisane w pkt 1).

Według Spółki opisana działalność, mieszcząca się zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi, w grupowaniu PKWiU 90.00.23-00.00 "Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów pozostałe" jest opodatkowana stawką podatku 7%.

Spółka wskazuje, iż stawka 7% dla świadczonych usług wynika z treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz z załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, poz. 153.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązania do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodne z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z ust. 3 powołanego artykułu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Identyfikacja towarów i usług dla potrzeb stosowania stawek i zwolnień podatkowych następuje poprzez odwołanie się do klasyfikacji statystycznej. Zgodnie z brzmieniem § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) - do celów opodatkowania podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

W ww. klasyfikacji pod symbolem 90.00.23-00.00 mieszczą się "usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów pozostałe".

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku. I tak, stosownie do ust. 2 tego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 153 tego załącznika wymieniono usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 90.0, tj. "usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne".

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowej sprawie wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, opakowań, zużytych baterii i akumulatorów z gospodarstw domowych, instytucji i urzędów, przedsiębiorstw, na podstawie podpisanych umów stałych i zleceń doraźnych. Spółka ma podpisane umowy stałe z Organizacjami Odzysku na zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Świadczone usługi Spółka klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 90.00.23-00.00.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy należy stwierdzić, iż o ile podana klasyfikacja statystyczna dla świadczonych przez Spółkę usług jest prawidłowa, to stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają one opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 7%.

Jednocześnie wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o przedstawione w stanie faktycznym grupowanie statystyczne. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl