ITPP1/443-683B/07/JJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-683B/07/JJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z budową domów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z budową domów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W roku 1993 zakupił Pan działkę budowlaną o powierzchni 0,9 ha. Począwszy od 2008 r. rozpocznie Pan na przedmiotowej działce budowę pięciu domów mieszkalnych, z czego cztery będą sprzedane wraz z gruntem jako grunty zabudowane. W związku z planowanym przedsięwzięciem nie zamierza Pan "zakładać" działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy będzie Pan miał prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach zakupu usług budowlanych, materiałów, itp. związanych z budową domów.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia po jego stronie obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży wydzielonych działek zabudowanych, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych budową domów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści powyższego przepisu wynika, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jeżeli nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym sensu stricto, tzn. czynnościom, które generują podatek należny.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że poniesione wydatki związane są z planowaną budową pięciu domów na wydzielonych działkach, z czego cztery z zabudowanych działek będą przeznaczone do sprzedaży. W efekcie sprzedaż czterech z pięciu przedmiotowych gruntów zabudowanych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Pan - na podstawie treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - będzie podatnikiem tego podatku (co zostało przesądzone w interpretacji indywidualnej o sygnaturze ITTP1/443-683A/08/JJ). Zatem poniesione nakłady związane z budową czterech domów związane będą ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz cytowane przepisy stwierdzić należy, iż przysługuje Panu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z nabyciem towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, o ile nie wystąpią wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy zdarzenia przyszłego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl