Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-677/10/DM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2010 r. (data wpływu 13 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nakładów poczynionych na dzierżawionej nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nakładów poczynionych na dzierżawionej nieruchomości.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, dzierżawi od innej spółki z o.o. będącej także podatnikiem podatku od towarów i usług nieruchomość gruntową. W okresie trwania dzierżawy, Spółka wybudowała na dzierżawionej nieruchomości budynek, w którym ulokowano centrum handlowe oraz parking. Obecnie Spółka uzyskuje przychody m.in. z najmu powierzchni użytkowej na terenie centrum handlowego. W trakcie trwania dzierżawy Spółka ponosiła szereg wydatków związanych z wybudowaniem centrum handlowego i parkingu. Obecnie strony rozważają wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy, skutkiem czego Spółka za wynagrodzeniem przeniesie na wydzierżawiającego, nakłady poniesione na wybudowanie centrum handlowego i parkingu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zwrot nakładów na nieruchomość za wynagrodzeniem będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako dostawa towarów lub świadczenie usług przy zastosowaniu 22% stawki podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot nakładów na nieruchomość poniesionych przez Spółkę, za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości części nakładów, podlegał będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako świadczenie usług przy zastosowaniu 22% stawki podatku od towarów i usług. Przywołując art. 676 i art. 694 Kodeksu cywilnego, Spółka wskazuje, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy dzierżawy, Spółka uzyska wynagrodzenie od wydzierżawiającego, odzwierciedlające wartość poniesionych przez Spółkę nakładów w związku z wybudowaniem na nieruchomości gruntowej, należącej do wydzierżawiającego, centrum handlowego oraz parkingu. Ponadto w oparciu o art. 47 § 1 i art. 48 ww. ustawy, wskutek zwrotu nakładów, nie dojdzie do przeniesienia własności budynku oraz parkingu, gdyż cały czas stanowiły one własność wydzierżawiającego. Z kolei powołując brzmienie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka podnosi, że w przedstawionej sytuacji nie dojdzie do odpłatnej dostawy towarów, gdyż z mocy prawa właścicielem budynku oraz parkingu wzniesionego przez Spółkę na dzierżawionym gruncie, jest wydzierżawiający, a zatem nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jednakże, w ocenie Spółki, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opisana czynność będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, jako odpłatne świadczenie usług, bowiem transakcja ma charakter odpłatny - Spółka otrzyma wynagrodzenie w związku z rozliczeniem nakładów na nieruchomości. Wszelkie nakłady zostały poniesione przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z budową i późniejszym uzyskiwaniem przychodów z najmu powierzchni na terenie centrum handlowego, jak również rozliczenie nakładów zostanie dokonane w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Beneficjentem świadczenia jest wydzierżawiający. Na potwierdzenie stanowiska, Spółka przywołuje poglądy zawarte w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Lu 27/08, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 września 2008 r. sygn. akt I SA/Kr 636/08, Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt I FSK 161/09, jak również interpretacjach indywidualnych, w tym z dnia 3 kwietnia 2009 r. znak ILPP2/443-141/09-2/MN, z dnia 6 kwietnia 2010 r. znak IPPP1-443-179/10-2/MP, z dnia 20 lipca 2009 r. znak ILPP1/443-612/09-3/AW i z dnia 27 maja 2008 r. znak ILPP2/443-215/08-3/GZ. Z kolei mając na uwadze art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka wskazuje, że uzyskane od wydzierżawiającego wynagrodzenie w związku z transakcją przeniesienia poniesionych przez Spółkę nakładów na wybudowanie centrum handlowego i parkingu na gruncie wydzierżawiającego, opodatkowane będzie 22% stawką podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ww. ustawy).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja "świadczenia usług" ma charakter dopełniający definicję "dostawy towarów" i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka dzierżawi nieruchomość gruntową, na której wybudowała budynek, w którym ulokowano centrum handlowe i parking. Obecnie strony rozważają wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy, skutkiem czego Spółka przeniesie na rzecz wydzierżawiającego za wynagrodzeniem nakłady poniesione na wybudowanie centrum handlowego i parkingu.

Ustosunkowując się do powyższego, wskazać należy, że przy zwrocie nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel, ponieważ przedmiot dzierżawy przez cały okres trwania tego stosunku pozostaje własnością wydzierżawiającego. Czynność przeniesienia poniesionych nakładów inwestycyjnych na właściciela nieruchomości nie jest dostawą towarów, bowiem nie mieści się w definicji towaru, zawartej w cyt. art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż zbycie nakładów poniesionych na wybudowanie obiektu budowlanego na cudzym gruncie nie może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, iż nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Z tych też względów, przeniesienie za wynagrodzeniem kosztów inwestycji na właściciela nieruchomości należy traktować jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Uwzględniając powyższe w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym wskazać należy, że jak słusznie wskazała Spółka, w sytuacji przeniesienia za wynagrodzeniem nakładów poniesionych przez Spółkę - dzierżawcę na gruncie wydzierżawiającego, dokonywanym w momencie rozwiązania umowy dzierżawy, mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnym, bezpośrednim i ekwiwalentnym, polegającym na zbyciu ulepszeń dokonanych przez Spółkę na rzecz wydzierżawiającego. Skoro bowiem w ustawie o podatku od towarów i usług określono, iż przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, to dokonywanie przez Spółkę nakładów na wydzierżawianym gruncie jest świadczeniem na rzecz właściciela. Jak powyżej wskazano, nakłady są prawem majątkowym, które mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. Odpłatnością za ww. świadczenie jest kwota, którą wydzierżawiający zobowiązał się zapłacić Spółce za poniesione nakłady. Zatem, odpłatna czynność zwrotu nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy. Uwzględniając natomiast brzmienie art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, z uwagi na brak przepisów umożliwiających zastosowanie stawek preferencyjnych lub zwolnienia od podatku, opisana we wniosku czynność podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej, 22% stawki podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl