Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-669/09/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2009 r. (data wpływu 20 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności związanych z powierzeniem zadań własnych gminy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2009 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności związanych z powierzeniem zadań własnych gminy.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

"P" jest spółką prawa handlowego utworzoną przez Gminę, która posiada 100% udziałów Spółki. Wnioskodawca realizuje zadania nałożone na gminę w zakresie użyteczności publicznej, w tym z zakresu gospodarki komunalnej. Podstawą wykonania zadań komunalnych jest akt powołujący Spółkę do życia i określający przedmiot jej działalności, a także akty powierzenia. Akty powierzenia określają jakie zadania gmina zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej powierza do wykonania Wnioskodawcy i w jakim zakresie. Na mocy tego aktu Gmina powierzyła Wnioskodawcy na czas nieokreślony zadania własne polegające na bieżącej konserwacji i eksploatacji kanalizacji deszczowej. W związku z realizacją tego zadania Wnioskodawca otrzymywać będzie zwrot poniesionych kosztów wg naliczonych stawek, które zostaną obliczone na podstawie kosztów własnych zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta. Wnioskodawca co miesiąc wystawi notę księgową zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości. Rozliczenie wykonywanego zadania będzie odbywało się co miesiąc.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy czynności, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę, w ramach zadań własnych Gminy w zakresie bieżącej konserwacji i eksploatacji kanalizacji deszczowej nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, czy na zwrot poniesionych kosztów Wnioskodawca może wystawić notę księgową czy fakturę VAT z opisem "nie podlega opodatkowaniu".

W ocenie Wnioskodawcy, czynności wykonywane w ramach powierzenia, na rzecz Gminy, jej zadań własnych w zakresie konserwacji i eksploatacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Na potwierdzenie własnego stanowiska Wnioskodawca wskazał, że jest spółką utworzoną przez Gminę w celu wykonywania nałożonych na Gminę zadań użyteczności publicznej, w tym z zakresu gospodarki komunalnej. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym - art. 7 wskazują wprost, że do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wskazał, że ustawy szczególnie określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Ponadto w art. 7 pkt 1 ust. 3 ustawy dokładnie określono zadania gminy w powyższym zakresie. Na podstawie przytoczonych przepisów zasadne jest stwierdzenie, iż zadanie w zakresie bieżącej konserwacji i eksploatacji kanalizacji deszczowej jest zadaniem własnym Gminy. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna może być wykonywana przez spółkę prawa handlowego, co ma miejsce w przypadku Wnioskodawcy. Zadanie w zakresie konserwacji i eksploatacji kanalizacji deszczowej realizowane przez Wnioskodawcę nie będzie następowało na mocy umowy cywilnoprawnej, a wyłącznie na podstawie powierzenia. Za wykonanie zadania Wnioskodawca wystawi Gminie notę księgową, dokumentującą zwrot poniesionych kosztów wg wyliczonych stawek na podstawie kalkulacji kosztów własnych. Wnioskodawca wskazując przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy stoi na stanowisku, iż zadanie wykonywane na rzecz Gminy nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi ani odpłatnego świadczenia usług ani dostawy towarów lecz wykonanie zadania należącego do obowiązków Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, o czym stanowi art. 2 pkt 6 cytowanej ustawy.

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zaś z zapisu art. 8 ust. 3 wynika, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Gmina, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cytowanej ustawy).

Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej - uregulowano w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).

W oparciu o art. 2 ww. ustawy gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

Do realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej Gmina może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także może przystępować do takich spółek (art. 9 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej).

Spółka prawa handlowego posiadająca osobowość prawną wykonując zadania własne gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty posiada odrębny status podatnika VAT.

Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Miasto. Wnioskodawca został zobowiązany przez Właściciela do wykonywania zadań polegających na bieżącej konserwacji i eksploatacji kanalizacji deszczowej Miasta. W związku z realizacją tego zadania Wnioskodawca otrzymywać będzie zwrot poniesionych kosztów wg naliczonych stawek, które zostaną obliczone na podstawie kosztów własnych zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy i opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku, należy stwierdzić, iż przedstawiona we wniosku sytuacja nosi znamiona odpłatnego świadczenia usług, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spółka co prawda wykonuje czynności związane z realizacją zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki komunalnej na podstawie "powierzenia", ale wykonuje te czynności, jako odrębny podmiot posiadający status podatnika VAT na rzecz Gminy.

Wobec tego, dla prawidłowego zastosowania stawki podatku od towarów i usług lub zwolnienia od tego podatku, należy stosować odrębne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych w tym zakresie na zasadach ogólnych, mając jednocześnie na uwadze klasyfikacje, o których mowa w powołanym art. 8 ust. 3 ustawy.

W oparciu o art. 106 ust. 1 powołanej ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15 są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. A zatem skoro w tym przypadku występuje odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czynność ta winna być udokumentowana fakturą VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl