Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-663/09/JJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), uzupełnionym w dniach 14 sierpnia oraz 14 i 25 września 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu pn. "Modernizacja - rozbudowa szpitala w N. - I etap" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 14 sierpnia oraz 14 i 25 września 2009 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z dnia 6 lutego 2006 r., zawartą pomiędzy Województwem ("Instytucja Pośrednicząca") a Powiatem ("Beneficjentem"), zrealizowano projekt pn.: "Modernizacja - rozbudowa szpitala w N. - I etap". Całkowita wartość projektu wynosi: 5 910 425,42 zł.

Do podpisanej umowy załączono złożono pisemne oświadczenie, iż zarówno w trakcie realizacji projektu jak i w okresie 5 lat po jego zakończeniu Powiat nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane.

Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług wynika z faktu, iż obiekt ten zgodnie z zapisem w pkt D10 "Trwałość projektu" zostanie przekazany dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - w N. w celu prowadzenia działalności medycznej w ramach wynegocjowanego kontraktu z NFZ. Zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług, czynność ta zapisana pod pozycją 9 "usługi w zakresie ochrony zdrowia" jest zwolniona od podatku od towaru i usług. Projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż środki, które zostały przeznaczone na realizację ww. projektu, nie są środkami, o których mowa w rozdziale X rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat w odniesieniu do realizowanego projektu ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług.

Powiat uważa, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie ma możliwości odzyskania podatku. W związku z przyznanym dofinansowaniem, na realizację projektu pn. "Modernizacja - rozbudowa szpitala w N. - I etap", Powiat nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, który został określony w umowie o dofinansowanie projektu jako wydatek kwalifikowany, ponieważ nie będzie wykorzystywał projektu na cele działalności opodatkowanej. Powiat oraz urząd obsługujący ten organ, tj. Starostwo Powiatowe, realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, a zakupy towarów i usług w ramach realizowanej inwestycji nie są bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi.

Powiat przystępując do takiej inwestycji wykonuje jedynie czynności w ramach zadań własnych, a takie czynności są zwolnione od podatku i pozbawiają Powiat prawa do odliczenia i tym samym podatek od towarów i usług zostaje zaliczony do kosztów kwalifikowanych prowadzonej inwestycji w ramach projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl