ITPP1/443-663/07/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-663/07/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r., uzupełnionym pismem z dnia 20 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2007 r., został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat zawarł z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne w Powiecie poprzez organizację kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w Warszawie pod tytułem " Z rybką na zdrowie". Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz funduszu krajowego w ramach "Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Realizacja projektu na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zadaniem publicznym, polegającym na aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz promocji Powiatu realizowanym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zgodnie z oświadczeniem Powiatu - środki na dofinansowanie planowanej inwestycji, nie są środkami o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją dofinansowanego projektu. Czy Powiat ma możliwość odzyskania tego podatku w inny sposób.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w jakikolwiek sposób. Realizacja projektu na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zadaniem publicznym polegającym na aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz promocji Powiatu - realizowanym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Ponieważ Powiat nie opłaca podatku dochodowego od osób prawnych, nie ma możliwości odzyskania nieodliczonego podatku od towarów i usług poprzez wliczenie go do kosztów uzyskania przychodu i odliczenia z podstawy opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy - odnośnie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych z projektem stypendialnym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl