ITPP1/443-661b/11/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-661b/11/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2011 r. (data wpływu 10 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kosztów przesyłki ponoszonych w związku ze sprzedażą czasopisma za pośrednictwem poczty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2011 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kosztów przesyłki ponoszonych w związku ze sprzedażą czasopisma za pośrednictwem poczty.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest wydawcą czasopisma specjalistycznego (kwartalnik) odpowiadającemu definicji zawartej w art. 2 pkt 27f ustawy o podatku od towarów i usług. Kwartalnik otrzymał nr (...). Wnioskodawca przy sprzedaży nakładu kwartalnika nalicza podatek od towarów i usług należny od jego sprzedaży ze stawką 5% wynikająca z załącznika nr 10 poz. 34 do ww. ustawy. Każdy numer tego kulturalno-artystycznego czasopisma jest ukierunkowany tematycznie, jako magazyn kulturalno-artystyczny prezentuje zjawiska z różnych dziedzin sztuki: plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, literatury, architektury, interesuje się także obyczajowością i semiotyką rzeczywistości. Stałym dodatkiem do pisma jest płyta CD. Płyta nie ma odrębnego numeru ISSN ani ISBN, nie ma wyodrębnionej ceny. Dodanie płyty nie ma wpływu na cenę kwartalnika, nie ma możliwości zakupu samej płyty (bez kwartalnika). Płyta zawiera treści uzupełniające nakład drukowany o wykonania audio lub wideo utworów słownych i muzycznych oraz rozszerzeń artykułów z kwartalnika (np. zestawy wierszy czytane przez młodych poetów). Wydanie kwartalnika z dodatkiem w postaci płyty ma tą samą cenę jak wydania kwartalnika bez dodatku. Do kwartalnika również załączana jest pocztówka-zakładka, powielająca grafikę okładki. Pismo nie zawiera reklam. Nakład czasopisma wynosi 1000 egzemplarzy. Kwartalnik wydawany jest dzięki mecenatowi Urzędu Miasta (przychód ze sprzedaży pokrywa jedynie 4% kosztów). Wnioskodawca przy sprzedaży nakładu kwartalnika wraz z dodatkiem w postaci płyty i zakładki nalicza podatek od towarów i usług w wysokości 5% VAT.

Wnioskodawca sprzedaje incydentalnie kwartalnik za pośrednictwem poczty. W takim wypadku podwyższa cenę sprzedaży. Wyższa cena kompensuje zwiększone koszty dystrybucji wynikające z opłat za przesyłanie egzemplarza kwartalnika za pośrednictwem poczty. Kupujący wpłaca na konto bankowe kwotę należną za kwartalnik lub płaci przy odbiorze przesyłki. Kwotę otrzymaną tytułem sprzedaży Wnioskodawca księguje na konto przychodów z tytułu sprzedaży kwartalnika. Wnioskodawca nie wyodrębnia kosztów przesyłki i odrębnie ich nie opodatkowuje.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, sprzedając czasopismo za pośrednictwem poczty i pobierając za to wyższą cenę za egzemplarz, obowiązany jest wyodrębniać z otrzymanej tytułem sprzedaży ceny wartość opłaty za przesłanie i odprowadzić podatek naliczony przy zastosowaniu stawki podatku od towarów i usług właściwą dla usługi przesyłania.

Zdaniem Wnioskodawcy może ustalić inną (wyższą) cenę za egzemplarz czasopisma dystrybuowanego drogą pocztową, w związku z kompensacją zwiększonych kosztów dystrybucji i dalej naliczać do tej ceny podatek od towarów i usług w wysokości 5% oraz nie jest obowiązany wyodrębniać z kwoty otrzymanej tytułem ceny, kwoty stanowiącej cenę przesyłki i odprowadzać od tej części podatku od towarów i usług w wysokości właściwej dla usługi przesyłania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązania do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodne z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Należy podkreślić, iż od 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r., stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym na mocy art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., art. 41 ust. 2a cyt. ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy wymieniono czasopisma specjalistyczne.

Stosownie do treści, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 2 pkt 27f ustawy o podatku od towarów i usług, przez czasopisma specjalistyczne rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne, oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

a.

periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,

b.

publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,

c.

wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,

d.

wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,

e.

publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,

f.

publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,

g.

czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Powołana powyżej definicja ustawowa zawarta w art. 2 pkt 27f ustawy, precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem "czasopism specjalistycznych" a także wskazuje klasyfikację PKWiU - 58.14.1. Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z powyższego wynika, iż dostawa czasopism specjalistycznych oznaczonych stosownym symbolem ISSN oraz zaklasyfikowanych w PKWiU 58.14.1 podlega opodatkowaniu obniżoną do wysokości 5% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wydawcą czasopisma specjalistycznego-kwartalnika, spełniającego definicję wynikającą z art. 2 pkt 27f ustawy o podatku od towarów i usług oraz posiadającego symbol ISSN. Stałym dodatkiem do czasopisma jest płyta CD. Wnioskodawca incydentalnie sprzedaje kwartalnik za pośrednictwem poczty, zwiększając w takim przypadku cenę czasopisma. W ten sposób kompensuje koszty dystrybucji wynikające z opłat za przesłanie egzemplarza kwartalnika. Wnioskodawca nie wyodrębnia kosztów przesyłki i odrębnie ich nie opodatkowuje.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. (...)

Z powyższego przepisu nie wynika w sposób bezpośredni, iż elementem składowym podstawy opodatkowania są koszty dostarczenia towaru.

Wnioskodawca dokonując dostawy czasopism za pośrednictwem poczty dolicza do ich ceny sprzedaży koszty przesyłki. Koszty te nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów. Koszty dodatkowe, między innymi, koszty przesyłki są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy.

Zatem, koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą czasopism, za pośrednictwem poczty jako element świadczenia zasadniczego, zwiększają kwotę należną od nabywcy lub ewentualnie osób trzecich z tytułu dostawy towarów i są opodatkowane według stawki VAT właściwej dla realizacji sprzedaży czasopism, tj. w tym przypadku 5%.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl