Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 lutego 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-654/07/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania 7% stawki podatku VAT do sprzedaży czapeczek niemowlęcych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania 7% stawki podatku VAT do sprzedaży czapeczek niemowlęcych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie produkcji krawieckiej, głównie nakryć głowy dla niemowląt i dzieci do lat dziesięciu (czapeczki, chusteczki, szaliki). Jest Pani zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Według opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi (znak: OK-5672/KW-60/2007) wyroby dla niemowląt mieszczą się w grupowaniu PKWiU 18.24.42 jako "kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z dzianin lub wykonane z koronki, filcu lub pozostałych materiałów włókienniczych; siatki na włosy z dowolnego materiału". Przy sprzedaży czapeczek niemowlęcych do wzrostu 86 cm, stosuje Pani obniżoną stawkę podatku w wysokości 7%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług prawidłowa jest 7% stawka VAT, bez względu na symbol PKWiU do sprzedaży produkowanych czapeczek niemowlęcych do wzrostu 86 cm.

Pani zdaniem zgodnie z brzmieniem poz. 45 załącznika nr 3 do powołanej ustawy - stawka podatku VAT na czapeczki niemowlęce powinna wynosić 7%, gdyż w tej pozycji wymieniono: "bez względu na symbol PKWiU - odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W pozycji 45 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nadanym ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) - odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, bez względu na symbol PKWiU podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%.

Zatem, jeżeli wytwarzane czapki mieszczą się w kategorii odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, to podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 7%.

Wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl