ITPP1/443-63/07/PS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 września 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-63/07/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2007 r. (data wpływu 27 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie od września br. rozpocznie realizację projektu nr 2006/395. Wniosek projektowy był składany do Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Rosja (TACIS CBC) na okres programowania 2004 - 2006. Projekt został zatwierdzony na posiedzeniu Komitetu Monitorująco - Sterującego (20 - 21 lutego 2007 r.) w Kaliningradzie, jednak ostateczna decyzja o zatwierdzeniu projektu należy do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Federacji Rosyjskiej (Moskwa). Projekt będzie realizowany na terenie Obwodu Kaliningradzkiego oraz Polski - z efektami na rzecz Obwodu Kaliningradzkiego, wspólnie z partnerami rosyjskimi. W projekcie Stowarzyszenie jest Wiodącym Partnerem Finansowym w ramach TACIS (Partner Odpowiedzialny TACIS), który podpisuje umowę z Instytucją Kontraktującą i Płatniczą tj. Przedstawicielstwem KE w Moskwie, odpowiedzialnym za zarządzanie zewnętrzne funduszami UE. Przedstawicielstwo KE w Moskwie zatwierdza dokumenty aplikacyjne oraz zawiera umowy z Partnerem Odpowiedzialnym TACIS, prowadzi monitoring realizacji projektu oraz dokonuje płatności środków na rzecz partnerów prowadzących działania na rzecz Obwodu Kaliningradzkiego (także Stowarzyszenie). Obecnie przygotowywana jest umowa pomiędzy, Stowarzyszeniem a Instytucją Kontraktującą i Płatniczą. Stowarzyszenie musi przesłać do Moskwy oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, co wiąże się z uzyskaniem odpowiedzi z właściwej miejscowo Izby Skarbowej o możliwości odzyskania (zwrotu) podatku VAT od uzyskanych środków. Środki na realizację projektu pochodzą z tzw. Funduszu Narodowego TACIS na lata 2004 - 2006, oraz Rozporządzenia Rady nr 2112/2005 z 21 listopada 2005 r. w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty.

We wniosku projektowym (zgodnie z instrukcją do wniosku) na stronie 37-IV "Szczegółowy Budżet Projektu" - wytyczne wskazują, że w przypadku projektu TACIS na pytanie czy podatek VAT został skalkulowany w budżecie projektu, powinno się zaznaczyć pole "NIE", ponieważ w oparciu o rosyjskie prawodawstwo wszyscy partnerzy mają prawo do zwolnienia (odzyskania) podatku VAT. Środki na projekt to środki pomocowe dla Rosji, także dla działań na rzecz Obwodu Kaliningradzkiego prowadzonych na terenie Polski. Działania na terenie Polski nie będą finansowane ze środków Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III A.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z powyższym Stowarzyszenie realizując projekt - będzie mogło odzyskać podatek VAT od towarów i usług zakupionych ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zdaniem Stowarzyszenia środki przyznane w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki FR (Fundusz TACIS CBC) są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) podatek VAT od towarów i usług zakupionych z tych środków podlega zwrotowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Powołane przez Stronę rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) szczegółowo określa przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

W § 23 ust. 1 powołanego rozporządzenia ustawodawca określił, że zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Natomiast w § 6 ust. 3 określono co należy rozumieć dla potrzeb podatku od towarów i usług pod pojęciem bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej. Mianowicie za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

1.

Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu, a także środki które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;

2.

Kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Zgodnie z § 6 ust. 4 za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

1.

umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

- z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W związku z przystąpieniem nowych państw do Unii Europejskiej uruchomiono programy mające na celu spójność obszarów przygranicznych Unii i nowych sąsiadów na wschodzie oraz południu. Programy te nazwano Programami Sąsiedztwa. Jest to inicjatywa Wspólnotowa mająca na celu wspieranie współpracy przygranicznej zarówno na zewnętrznych jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Program ten jest finansowany przez kraje członkowskie oraz Unię Europejską w formie dopłat bezzwrotnych za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na fakt, iż środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze względów formalnych i proceduralnych przeznaczone są wyłącznie dla krajów UE, wsparcie w ramach programów na obszarze krajów poza Wspólnotą odbywa się między innymi przy pomocy funduszu TACIS (Technical Assistance for Commonwealth of the Independent States). TACIS jest to wspólnotowy program pomocy dla byłych republik radzieckich i Mongolii - z wyłączeniem Litwy, Łotwy i Estonii. Fundusz ten przeznaczony jest między innymi dla Federacji Rosyjskiej. Program Sąsiedztwa jest finansowany po stronie polskiej i litewskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zaś po stronie rosyjskiej ze środków programu TACIS. Instytucją Kontraktującą jest Komisja Europejska reprezentowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Federacji Rosyjskiej. Zadaniem Instytucji Kontraktującej jest sporządzenie i zawieranie Umowy z Partnerem Odpowiedzialnym Tacis.

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie programu Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (Fundusz TACIS) pochodzą z Unii Europejskiej. W przypadku ww. projektu strona rosyjska podpisuje Porozumienie Finansowe z Komisją Europejską, a po otrzymaniu środków finansowych dokonuje ich podziału na poszczególne jednostki.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, iż Stowarzyszenie w ramach Programu Sąsiedztwa projekt Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (Fundusz TACIS) otrzymuje środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej. Środki te przekazane są do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Federacji Rosyjskie w Moskwie, która rozdysponowuje je i przydziela poszczególnym jednostkom. Otrzymana dotacja na realizację projektu będzie wynikać z podpisanej po dniu 1 maja 2004 r. umowy.

A zatem przyznane Stowarzyszeniu środki na realizację projektu nie stanowią środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia, co powoduje o braku możliwości ubiegania się przez Stowarzyszenie o zwrot podatku naliczonego na podstawie przepisów rozdziału 12 rozporządzenia Ministra Finansów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl