ITPP1/443-624/13/IK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP1/443-624/13/IK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 września 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-624/13/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2013 r. (data wpływu 4 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze aportu Aktywów przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze aportu Aktywów przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka z o.o. S.K.A. (dalej: Wnioskodawca lub SKA) zamierza nabyć od innej spółki (dalej: Spółka) w drodze aportu:

* prawa do znaków towarowych;

* nieruchomości;

* prawa wieczystego użytkowania gruntów, (dalej: określane łącznie jako: Aktywa)

W zamian za wniesione aportem Aktywa, Spółka obejmie akcje w SKA. Dla celów dokonania zbycia Aktywa Spółka zleciła wykonanie ich wyceny.

Spółka, dokonując aportu, zamierza określić podstawę opodatkowania w podatku VAT na podstawie wartości emisyjnej akcji SKA, opartej na wartości netto Aktywów wynikającej z operatu szacunkowego, doliczając do tej wartości kwotę podatku VAT.

W zakresie rozliczenia aportu (co będzie wynikać z umowy aportowej) Wnioskodawca zamierza wydać Spółce akcje o wartości emisyjnej równej wartości netto przedmiotu aportu. W praktyce może wystąpić sytuacja, w której wartość nominalna akcji SKA będzie niższa od ich wartości emisyjnej (nadwyżka aportu ponad wartość nominalną akcji SKA zostanie przekazana na kapitał zapasowy SKA).

Jednocześnie zgodnie umową aportową kwotę z odpowiadającą wartości podatku VAT, Wnioskodawca będzie zobowiązany natomiast uiścić na rzecz Spółki w formie pieniężnej.

Aktywa będące przedmiotem aportu będą służyły Wnioskodawcy wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Przedmiotem aportu nie będzie przedsiębiorstwo ani zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy O podatku od towarów i usług (dalej: ustawa O VAT).

W stosunku do aportowanych nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego gruntu) nie będzie miało zastosowania zwolnienie z opodatkowania na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 9-10a ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć od kwoty podatku VAT należnego kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury dokumentującej aport, w sytuacji gdy rozliczenie aportu będzie dokonane w sposób opisany w stanie faktycznym.

Zdaniem Wnioskodawcy, rozliczenie aportu przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego tj. objęcie akcji w SKA w wartości odpowiadającej wartości emisyjnej równej wartości netto przedmiotu aportu i rozliczenie kwoty podatku VAT w formie pieniężnej jest zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej aport.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi co do zasady przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie natomiast z ust. 2 powołanego przepisu kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę fakt, iż:

* aport Aktywów nie stanowi aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

* nieruchomości będące przedmiotem aportu nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9-10a ustawy o VAT;

* Aktywa nabyte przez Wnioskodawcę w formie wkładu niepieniężnego wniesionego przez Spółkę służyć będzie wykonywaniu przez niego czynności opodatkowanych VAT;

* w opinii Wnioskodawcy otrzyma on prawidłowo wystawioną przez Spółkę fakturę VAT dokumentującej transakcję, przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia na zasadach ogólnych podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Spółkę dokumentującej transakcję wniesienia przedmiotu aportu.

Na prawo Wnioskodawcy nie będzie w żaden sposób wpływać sposób ustalenia rozliczenia transakcji pomiędzy Spółkę i SKA ustalony w umowie aportowej.

Należy bowiem stwierdzić, iż w przypadku aportów wnoszonych do spółek prawa handlowego, przepisy ustawy o VAT nie określają szczególnych zasad określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Przepisy ustawy o VAT nie określają również sposobu rozliczenia umowy aportowej przenoszącej własność przedmiotu wkładu.

Zastosowanie będzie miała więc w tym przypadku ogólna zasada w zakresie określenia podstawy opodatkowania określona w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem z kolei jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, strony umowy aportowej ustaliły sposób rozliczenia zbycia przedmiotu aportu, w ten sposób, że Wnioskodawca w zamian za wnoszone aportem Aktywa wyda akcje o wartości emisyjnej równej wartości netto przedmiotu wkładu, zaś kwota równa podatkowi VAT zostanie rozliczona w formie pieniężnej. Wartość określona na fakturze odpowiada wartości rynkowej, wynikającej z wyceny dokonanej rzeczoznawcy majątkowego.

Należy więc uznać, iż taki sposób rozliczenia jest prawidłowy z punktu widzenia przepisów ustawy o VAT (w szczególności nie narusza treści przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT).

Wnioskodawca, w uzasadnieniu swojego stanowiska powołuje interpretacje indywidualne:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r. (nr 1PPP2/443-1201/12-4/AK),

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2011 r. (nr IPPP1-443-251/11-2/BS),

* Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2011 r. (nr ITPP2/443-7b/11/MD),

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2010 r. (nr IPPP1-443-466/10-4/AS),

Podsumowując więc, przepisy ustawy o VAT nie narzucają sposobu rozliczenia aportu pomiędzy stronami transakcji (jeżeli tylko podstawa opodatkowania na fakturze jest określona w sposób prawidłowy). W związku z tym przedstawione w stanie faktycznym rozliczenie polegające na objęciu akcji przez wnoszącego aport w wartości emisyjnej równej wartości netto przedmiotu aportu i rozliczeniu podatku VAT w formie pieniężnej należy uznać za prawidłowe. Wnioskodawcy będzie więc przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej aport.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl uregulowań art. 88 ust. 3a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

a.

wystawionymi przez podmiot nieistniejący,

b.

uchylony

2.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

3.

uchylony

4.

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

5.

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

6.

uchylony

7.

wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze aportu od innej spółki składniki przedsiębiorstwa, na które składają się prawa do znaków towarowych, nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów. Ww. Aktywa będą służyć Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych. W zamian za aport Wnioskodawca wyda Spółce akcje, których wartość emisyjna akcji odpowiada wartości netto przedmiotu aportu. W praktyce może wystąpić jednak sytuacja, w której wartość nominalna akcji SKA będzie niższa od ich wartości emisyjnej (nadwyżka aportu ponad wartość nominalną akcji SKA zostanie przekazana na kapitał zapasowy SKA).

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności stwierdzić należy, iż skoro nabyte Aktywa posłużą do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, o ile nie wystąpią wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy.

Końcowo należy stwierdzić, że tut. organ nie oceniał stanowiska, w części dotyczącej określenia podstawy opodatkowania w otrzymanej fakturze, dokumentującej zbycie tzw. Aktywów wnoszącego aport, gdyż nie dotyczy ona obowiązków podatkowych Wnioskodawcy, a więc nie mieści się w ramach postępowania określonego w rozdziale 1a w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, obowiązek wystawienia faktury i ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania ciąży na podmiocie, dokonującym czynności określonych w art. 5 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl