Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 stycznia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-623F/07/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Utworzenie bazy lokalowej wraz z wyposażeniem dla nowo powstałego Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Akademii Medycznej" niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w ramach zrealizowanego projektu pod nazwą "Utworzenie bazy lokalowej wraz z wyposażeniem dla nowo powstałego Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Akademii Medycznej ", niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako beneficjent środków unijnych uzyskanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pod nazwą "Utworzenie bazy lokalowej wraz z wyposażeniem dla nowo powstałego Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Akademii Medycznej" Projekt dotyczy modernizacji i remontu pomieszczeń dla potrzeb dydaktyczno-naukowych nowego Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Akademii Medycznej wraz z jego wyposażeniem. Przedmiotowe wyposażenie zapewni realizację przez Zakład funkcji dydaktycznej i naukowej. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz ze środków Akademii Medycznej. Czynności wykonywane w ramach przedmiotowego projektu mieszczą się w grupie PKWiU 85.14.18 - "usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części od nabytych towarów i usług, w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, w związku z realizacją przedmiotowego projektu, jak również nie ma możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy należnego podatku VAT, gdyż nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z tym, nie znajduje zastosowania przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl