ITPP1/443-597/07/JJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-597/07/JJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn."Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego" niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego, który nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miejski Zarząd Dróg jako podmiot zarządzający w imieniu beneficjenta tj. Gminy Miasta zrealizował inwestycję pn. "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego". Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (priorytet 1: rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i priorytetu 3: rozwój lokalny, działanie: 3.3 zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojskowe). Całkowita wartość projektu wyniosła 3.962.203,38 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 1.012.728,74 zł. Współfinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 379.299,16 zł. Pozostała kwota wnosi wkład własny. Celem przedsięwzięcia było ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego. Przedmiotowy projekt nie był związany ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Miejski Zarząd Dróg jest zarejestrowany jako podatnik VAT, w zakresie wykonywanych usług organizacji systemu parkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Jednostka jako podmiot zarządzający projektem ma możliwość odliczenia podatku VAT (w całości lub w części) w związku z realizacją dofinansowanej inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy Jednostka jako podmiot zarządzający projektem nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl