Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-590/14/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2014 r. (data wpływu 28 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja jest podatnikiem VAT czynnym. Celami fundacji zgodnie za statutem są:

* pomoc w znalezieniu zatrudnienia, pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów uniwersytetu,

* inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury,

* organizowanie studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i rozwój naukowych kontaktów studentów z innymi środowiskami akademickimi w kraju,

* wspieranie działalności turystycznej środowiska akademickiego,

* rozwijanie akademickiej bazy sportowej,

* promowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów uniwersytetu,

* działania polegające na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej studentów.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.

organizowanie imprez o charakterze kulturalnym;

2.

organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji, sesji naukowych i sympozjów, warsztatów, debat, konkursów i imprez naukowych;

3.

dofinansowywanie działalności naukowej studentów poprzez finansowanie prowadzonych przez nich badań eksperymentów naukowych;

4.

propagowanie osiągnięć naukowych uniwersytetu w kraju i za granicą;

5.

współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą działającymi w zakresie objętym celami fundacji;

6.

fundowanie stypendiów dla wyróżniających się studentów;

7.

propagowanie w społeczeństwie celów fundacji.

Fundacja rozszerzyła działalność statutową o działalność gospodarczą w 2012 r. Jest to głównie działalność reklamowa - wynajem pomieszczeń.

Jest to działalność opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Świadczenie tych usług Wnioskodawca dokumentuje poprzez wystawianie faktur VAT. Dochody fundacji stanowią:

1.

darowizny, dotacje, zapisy, spadki, subwencje i wszelkiego rodzaju inne przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

2.

dochody z działalności gospodarczej (reklama, wynajem pomieszczeń);

3.

wpływy z kwest i zbiórek organizowanych przez fundację;

4.

odsetki bankowe;

5.

inne dochody (ubezpieczenie studentów, organizacja spotkań, wyjazdów grupowych, integracyjnych dla studentów).

Fundacja świadczy usługi reklamowe firmom handlowym i usługowym w ramach kampanii reklamowych, organizowanych podczas corocznej imprezy kulturalno-integracyjnej. Przychody podlegające VAT, związane z organizacją imprezy stanowią znaczący udział w całkowitej kwocie przychodów Fundacji.

Część materiałów reklamowych przygotowywanych przez fundacje z okazji tego wydarzenia będzie zawierać również informacje reklamowe dotyczące samej Fundacji, a poprzez to realizowanych przez nią celów statutowych (gadżety, koszulki z logo Fundacji i sponsorów rozdawane podczas imprezy).

Usługi nabywane przez Fundację:

A. związane bezpośrednio z organizacją imprezy:

1.

koszty wynajmu namiotów, hal namiotowych, telebimów, nagłośnienia, oświetlenia na imprezie,

2.

koszty ochrony imprezy (agencje ochrony), koszty sprzątania,

3.

honoraria dla zespołów muzycznych i artystycznych występujących podczas imprezy,

4.

koszty zakupu gadżetów reklamowych, materiałów promocyjnych

B. związane pośrednio z organizacją imprezy, ponoszone w ciągu roku:

1.

zakup art. biurowych,

2.

obsługa księgowa i prawna,

3.

koszty administracyjne.

Celem nabywanych towarów i usług jest jednocześnie:

* pozyskiwanie środków finansowych w postaci darowizn i dotacji na cele statutowe,

* prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji w zakresie świadczenia usługi reklamy.

W ramach czynności wykonywanych przez Fundację można zatem wyróżnić:

1. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, w szczególności: świadczenie usług reklamowych. Wszystkie czynności podlegające VAT wykonywane przez Fundację będą dokumentowane fakturami VAT, gdzie jako sprzedawca wskazana jest Fundacja. Przychody osiągane przez fundację w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu VAT. Podatek należny z tytułu realizacji czynności w ramach działalności opodatkowanej będzie uwzględniany w deklaracjach VAT składanych przez fundację, przy zastosowaniu odpowiednich stawek VAT.

2. Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT - m.in. dotacje, darowizny na działalność statutową. Przychody osiągane przez Fundację w związku z prowadzeniem działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT nie są uwzględniane w deklaracjach VAT składanych przez Fundację.

Mając powyższe na uwadze nabywane przez Fundację towary i usługi związane z organizacją imprezy dotyczą zarówno działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację (podlegającej VAT), jak i działalności pozostającej poza regulacjami VAT, przy czym Wnioskodawca nie jest w stanie jednoznacznie przypisać tych wydatków tylko do jednej z tych kategorii. Fundacja nie ma zatem możliwości odrębnego określenia czy podatek od towarów i usług wynikający z otrzymanych faktur za zakup towarów i usług związany jest z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu czy też niepodlegającymi opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem, zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Fundacja ma prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków na zakup towarów i usług związanych z organizacją imprezy kulturalno-integracyjnej, na której świadczy usługi reklamowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jest ona uprawniona do odliczania 100% podatku naliczonego od wydatków na zakup towarów i usług związanych z organizacją imprezy kulturalno-integracyjnej, na której świadczy usługi reklamowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi VAT (o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT) przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (z pewnymi zastrzeżeniami wskazanymi w przepisie, które nie mają zastosowania w sprawie).

Z cytowanego przepisu wynika, iż aby odliczenie VAT od danego wydatku było możliwe, konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków:

a.

wydatek został poniesiony przez podatnika VAT,

b.

wydatek pozostaje w związku z czynnościami opodatkowanymi VAT podejmowanymi przez tego podatnika (tekst jedn.: z czynnościami dającymi prawo do odliczenia VAT, którymi z reguły są czynności skutkujące naliczeniem VAT przez podatnika).

Warunek (a) - Wnioskodawca jako podatnik VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Co do zasady więc, każdy podmiot, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą jest podatnikiem VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, iż Wnioskodawca jest podatnikiem VAT. Nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca będzie prowadził działalność podlegającą opodatkowaniu (tekst jedn.: działalność reklamową), w związku z czym powinien on być traktowany jako podatnik VAT wskazany w art. 15 ust. 1 ustawy. Natomiast w odniesieniu do czynności związanych z działalnością statutową Wnioskodawca nie powinien być traktowany jako podatnik VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W konsekwencji należy uznać, że fundacja prowadzi dwa typy działalności:

1.

działalność statutowa - działalność niepodlegająca opodatkowaniu oraz

2.

działalność gospodarcza - działalność w zakresie świadczenia usług reklamowych - w związku z tym, że fundacja w tym zakresie świadczy usługi oraz dokonuje dostawy towarów odpłatnie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (działalność podlegająca opodatkowaniu).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, możliwość odliczenia podatku przysługuje podatnikom VAT zdefiniowanym w art. 15 ustawy. Nie ma natomiast wątpliwości (jak wskazano powyżej), iż Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. W efekcie więc, art. 86 ust. 1 ustawy o VAT znajduje zastosowanie w sytuacji Wnioskodawcy.

Warunek (b) - związek wydatków z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, aby VAT od danego wydatku mógł zostać odliczony przez podatnika VAT, to wydatek ten musi pozostawać w związku z czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie, zakres tego związku nie jest istotny, aby powstało samo prawo do odliczenia VAT (pełnego lub częściowego odliczenia VAT). W świetle powyższego przepisu, aby odliczenie VAT było dopuszczalne, czynność nabycia towarów lub usług powinna pozostawać w związku z czynnościami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia. W myśl utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawo do odliczenia podatku stanowi integralną część systemu podatku VAT i co do zasady nie może być ograniczane. Jest ono wykonywane w sposób bezpośredni w stosunku do całego podatku obciążającego czynności powodujące naliczenie podatku (wyroki TSUE: z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie C-62/93 BP Soupergaz, pkt 18 oraz z dnia 21 marca 2000 r., w sprawach połączonych od C-110/98 do C-147/98 Gabalfrisa i in., pkt 43). System odliczeń przewidziany w prawie krajowym, jak i wspólnotowym ma na celu uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT podlegającego zapłacie bądź zapłaconego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT zapewnia zatem całkowitą neutralność działalności gospodarczej w zakresie obciążeń podatkowych, bez względu na cel czy rezultaty tej działalności, pod warunkiem, że co do zasady podlega ona sama opodatkowaniu podatkiem VAT (wyroki TSUE: z dnia 14 lutego 1985 r. w sprawie 268/83 Rompelman, pkt 19; z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 Ghent Coal Terminal, pkt 15, w sprawie Gabalfrisa i in., pkt 44, w sprawie C-98/098 Midland Bank, pkt 19 oraz w sprawie C-408/98 Abbey National, pkt 24). Jak przedstawiono w stanie faktycznym, działalność Wnioskodawcy obejmować będzie zarówno działalność niepodlegającą opodatkowaniu, jak i działalność podlegającą opodatkowaniu. W związku z tym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż z uwagi na bezsporny fakt prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, w tym wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy przysługiwać będą uprawnienia przyznane podatnikom VAT, w szczególności prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług. Podsumowując, nabywane towary i usługi są i będą w przyszłości związane ze świadczeniem przez Fundację usług reklamowych w ramach działalności opodatkowanej - spełnienie warunku (b). Tym samym, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych usług reklamowych. Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy. I tak, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. W myśl art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Fundacja jest podatnikiem VAT czynnym, który nabywa towary i usługi związane z organizacją imprezy kulturalno-integracyjnej na której świadczy usługi promocyjne i reklamowe. Nabywane przez Fundację usługi reklamowe dotyczą bezpośrednio zarówno działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację (podlegającej VAT), jak i działalności pozostającej poza regulacjami VAT. Przy czym Wnioskodawca nie jest w stanie jednoznacznie przypisać tych wydatków tylko do jednej z tych kategorii. Fundacja nie ma zatem możliwości odrębnego określenia czy podatek od towarów i usług wynikający z otrzymanych faktur za usługi reklamowe związany jest z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu czy też niepodlegającymi opodatkowaniu. Z cytowanych powyżej regulacji art. 90 wynika, iż proporcja ustalana jest w oparciu o obrót. Przy obliczaniu proporcji istotne jest ustalenie, czy analizowane czynności stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, W sytuacji, gdy są to czynności niebędące sprzedażą (niestanowiące obrotu, tj. czynności niepodlegające opodatkowaniu) - wówczas nie uwzględnia się ich przy ustalaniu proporcji. W świetle powyższego należy stwierdzić, że czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie powinny być uwzględniane w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy. W konsekwencji, w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi, których nie można jednoznacznie przypisać do jednego rodzaju działalności, nie stosuje się odliczenia częściowego wg proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w uchwale 7 sędziów NSA z dnia 24 października 2011 r. sygn. I FPS 9/10, gdzie sąd wskazał: (...) W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wyżej ustawy. Wskazać również należy, iż art. 17 szóstej Dyrektywy Rady nr 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej (Dz. U. L z 1977 r. Nr 145, poz. 1) oraz art. 173 Dyrektywy 2006/112/we Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L z 2006 r. Nr 347, poz. 1) przewiduje, że ustalenie metody odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku zakupu towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, jak również wyłączonych z zakresu opodatkowania, pozostawione zostało uznaniu państw członkowskich. Natomiast w ustawie o podatku od towarów i usług brak jest unormowania zagadnienia określania proporcji, dającego podstawę do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących zarówno działalności gospodarczej podatnika (opodatkowanej i zwolnionej), jak i działalności niepodlegającej opodatkowaniu. Wprowadzone w art. 90 ustawy ograniczenie w prawie do odliczenia podatku naliczonego, jak wyżej wykazano, dotyczy wyłącznie zakupów wykorzystywanych zarówno do działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej. Tym samym, brak jest podstaw do ograniczania możliwości podatnika do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu. Reasumując stwierdzić należy, że w sytuacji gdy dany zakup jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę zarówno do działalności opodatkowanej VAT, jak i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT i nie jest wykorzystywany do działalności zwolnionej z opodatkowania VAT, a Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, to wówczas Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wskazanych zakupów. W związku z powyższym Fundacja ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych kosztów zakupu towarów i usług w całości, gdy dane zakupy wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i do czynności niepodlegających opodatkowaniu w sytuacji, kiedy nie ma ona możliwości przypisania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności. Zatem, w sytuacji, gdy dany zakup jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę zarówno do działalności opodatkowanej VAT, jak i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT i nie jest wykorzystywany do działalności zwolnionej od opodatkowania VAT, a ponadto nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, Wnioskodawcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu, że Wnioskodawca rzeczywiście obiektywnie nie jest/nie będzie w stanie przyporządkować podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl