Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 stycznia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-582/07/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku stosowania kas rejestrujących w celu ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku stosowania kas rejestrujących w celu ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Wnioskodawca jest państwową jednostką budżetową, która wykonuje czynności nałożone przepisami ustawy o ochronie roślin i nasiennictwie.

W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca wykonuje usługi administracji państwowej w zakresie rolnictwa, badania laboratoryjne na zlecenie (PKWiU 74.30.11), wynajem pomieszczeń na cele mieszkalne i biurowe, wynajem ogródków przydomowych, garaży oraz pomieszczeń gospodarczych.

Przychody z wyżej wymienionych usług oraz najmu, uzyskiwane są z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek niemających osobowości prawnej, stanowią dochód budżetu państwa i są odprowadzane na konto Ministerstwa Finansów. Każda z czynności w tym zakresie dokumentowana jest fakturą VAT, a płatności regulowane jest za pośrednictwem rachunku bankowego. Faktury są wystawiane przez kilkanaście placówek. Każda faktura jest ewidencjonowana w rejestrze VAT i od każdej wystawionej faktury jest odprowadzany podatek należny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje obowiązek stosowania kas rejestrujących w celu ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego od dnia 1 stycznia 2008 r....

Zdaniem Wnioskodawcy jest on zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej z uwagi na fakt, iż każda sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

A zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku ewidencjonowania jest rodzaj odbiorcy sprzedawanych przez podatnika towarów lub usług.

Na mocy rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), Minister Finansów określił między innymi zwolnienia na czas określony niektórych podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, które zawarte są w § 2 i § 3.

Zgodnie z § 2 wymienionego rozporządzenia, do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej są czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w którym w poz. 38 wymieniono świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Z wniosku wynika, że płatności z tytułu usług dokonywanych na rzecz osób wymienionych w cytowanym art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dokonywane są w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem rachunku bankowego Wnioskodawcy.

Analizując zatem powołane przepisy oraz mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że o ile wcześniej nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących i przy założeniu, że z prowadzonej ewidencji i dowodów zapłaty jednoznacznie wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła, to do dnia 30 czerwca 2008 r. może korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku zgodnie z § 2 powołanego rozporządzenia (poz. 38 załącznika).

Zauważyć należy, że wobec obowiązujących przepisów, bez znaczenia dla ustalenia obowiązku ewidencyjnego w zakresie kas rejestrujących pozostaje fakt dokumentowania całości dokonywanej sprzedaży fakturami VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl