ITPP1/443-575/09/IK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 września 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-575/09/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2009 r. (data wpływu 22 czerwca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 31 sierpnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie - etap I" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2009 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie - etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. W ramach projektu wybudowane zostaną kolektory sanitarne. Będą one stanowiły własność Gminy, a eksploatowane i używane będą przez Zakład Komunalny Gminy, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakład Komunalny będzie administratorem nowo wybudowanych obiektów. Gmina nie osiąga dochodów z tytuły zrzutu i oczyszczania ścieków. Ponadto nie ma możliwości zaliczenia nieodliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

W piśmie uzupełniającym Gmina wskazała, iż kolektory powstałe w wyniku inwestycji będą przekazane bezpłatnie do użytkowania Zakładowi Komunalnemu Gminy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur, dokumentujących zakup usług budowlanych.

Zdaniem Wnioskodawcy wyrażonym w piśmie z dnia 24 sierpnia 2009 r., Gmina w związku z nieodpłatnym przekazaniem kolektorów Zakładowi Komunalnemu Gminy, nie będzie świadczyć usług podlegających opodatkowaniu, a zatem nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl