ITPP1/443-571/08/JJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 sierpnia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-571/08/JJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 lipca 2008 r. oraz z dnia 8 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku szkolnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku szkolnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina w roku 2007 wybudowała przy Zespole Szkół budynek szkolny. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. We wskazanym obiekcie znajdują się cztery sale lekcyjne wraz z sanitariatami, korytarzami i klatką schodową. Nowo powstały obiekt został połączony z istniejącym budynkiem szkoły. Ponadto utwardzono plac przed wejściem do budynku oraz wyposażono obiekt w sprzęt dydaktyczny i społeczno-dydaktyczny.

Inwestorem była Gmina, która na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania eksploatacji inwestycji oraz dowodu OT, zarządza projektem.

Zespół Szkół jest jednostką organizacyjną Gminy. W budynku, której właścicielem jest Gmina prowadzone są przez Zespół Szkół zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Zespół Szkół jest placówką publiczną i wszelkiego rodzaju zajęcia, które są bezpłatne. Sale szkolne nie są wynajmowane i nie prowadzi się w nich innej działalności, niż działalność związana z edukacją szkolną.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 25 lipca 2008 r. Jednostka wskazała, że środki pomocowe z Unii Europejskiej nie są środkami o których mowa w rozdziale XII Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w myśl przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług Gmina miała możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku. Wydatki związane z realizacją inwestycji nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl