Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 stycznia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-561A/07/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 25 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia pomocy prawnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 1 października 2007 r. rozpoczął Pan świadczenie pomocy prawnej w formie kancelarii radcy prawnego. W ramach wykonywanej działalności liczy się Pan z możliwością świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Wysokość opłaty (wynagrodzenia) należnego radcy prawnemu określa sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji. W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, sąd podwyższa opłaty o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Kiedy powstaje dla radcy prawnego obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług pomocy prawnej z urzędu.

Zdaniem Wnioskodawcy przepisy o podatku od towarów i usług nie przewidują szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności wykonywanych przez radcę prawnego na zlecenie sądu jako tzw. pełnomocnik z urzędu. Obowiązek podatkowy zdaniem Strony powstaje zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT z chwilą wykonania usługi. Zgodnie zaś z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą VAT - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi. Mając na uwadze fakt, iż wynagrodzenie dla radcy prawnego jest wypłacane dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia, przyjąć należy że faktura VAT dla sądu powinna zostać wystawiona w terminie 7 dni po dacie uprawomocnienia się orzeczenia przyznającego wynagrodzenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W myśl art. 19 ust. 4 powołanej ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w przepisie art. 19 ust. 22 ustawy o podatku od towarów i usług, Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) określił inne terminy powstania obowiązku podatkowego.

W myśl § 3 ust. 2 powołanego rozporządzenia w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

A zatem w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług pomocy prawnej na rzecz sądu będzie powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, co powinno zostać potwierdzone fakturą.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl