ITPP1/443-552B/07/BJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-552B/07/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą, jako przedsiębiorstwo handlowo-usługowe. Jest Pani czynnym podatnikiem VAT. W 2003 r. zakupiła we współwłasności niezabudowaną nieruchomość (udział we współwłasności wynosi 50%). Współwłaściciel nieruchomości prowadzi odrębną działalność gospodarczą, jest również czynnym podatnikiem VAT.

Zamierza Pani wraz ze współwłaścicielem zakupionej nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpocząć w 2008 r. budowę 4-kondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem pod działalność handlową, usługową i biurową. Nakłady na przedmiotową budowę będą - co do zasady - ponoszone w równej wielkości przez współwłaścicieli. Po zakończeniu budowy i ustanowieniu odrębnej własności lokali, zamierza Pani część lokali sprzedać (każde ze zbywających zbywałoby swój udział w prawie własności lokalu), a inne wynajmować, w części dotyczącej udziału każdego ze współwłaścicieli.

W związku z podejmowaniem powyższych czynności, nie zamierza Pani zawiązywać jakiejkolwiek spółki ze współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości. Czynności dotyczące powyższej inwestycji, takie jak: budowa, sprzedaż, wynajem, zamierza Pani wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Faktury wykonawców wystawiane będą na Panią bądź na drugiego współwłaściciela nieruchomości w zależności od tego, kto poniósłby dany wydatek.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy podatek VAT naliczony, związany z wydatkami ponoszonymi przez Panią w związku z wybudowaniem ww. budynku podlega odliczeniu przez Panią.

Pani zdaniem przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ wydatki związane są ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54. poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku, gdy nabywane towary i usługi służą sprzedaży opodatkowanej.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że planuje Pani budowę budynku, a następnie sprzedaż lokali (względnie udziału w prawie własności) oraz wynajem lokali, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

A zatem, w zakresie w jakim usługi i towary będą wykorzystywane (proporcjonalnie do udziału w przedmiotowej nieruchomości) do wykonywania czynności opodatkowanych przysługiwać Pani będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, pod warunkiem, że będzie Pani dysponowała fakturami VAT wystawionymi na Pani nazwisko i spełniającymi wymogi określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 90, poz. 798 z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl