ITPP1/443-537B/07/BJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-537B/07/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu 12 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 listopada 2007 r. o udzielenie isemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla usług budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń usługowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla usług budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń usługowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wykonawcą robót budowlanych dotyczących, zgodnie z zawartą umową, budowy budynku wielorodzinnego z lokalami usługowo - handlowymi i garażami wraz z infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami, chodnikami, oświetleniem, zielenią i małą architekturą. Budynek został sklasyfikowany jako mieszkalny wg PKOB do grupowania 112, albowiem 86,4% całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczone jest na cele mieszkaniowe.

W trakcie budowy inwestor postanowił zmienić przeznaczenie części lokali usługowych na pomieszczenia, w których powstanie przychodnia. W związku z tym zawarto nową umowę na roboty dodatkowe pod nazwą "Adaptacja pomieszczeń usługowych na Przychodnię". Efektem finalnym robót budowlanych w ramach zawartej nowej umowy będzie lokal użytkowy: przychodnia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla robót dodatkowych, będących przedmiotem umowy na wykonanie adaptacji pomieszczeń usługowych na przychodnię lekarską w związku z realizowaną inwestycją pod nazwą "Budynek mieszkalny z lokalami usługowo - handlowymi i garażami wraz z infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami, chodnikami, oświetleniem, zielenią i małą architekturą".

Zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do robót budowlanych objętych nową umową winna być zastosowana stawka podatku w wysokości 22%, albowiem efektem finalnym będzie lokal użytkowy: przychodnia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

I tak, zgodnie z treścią art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, stosownie do treści art. 146 ust. 2 ustawy, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Natomiast w odniesieniu do robót budowlano-montażowych niezwiązanych z budową i utrzymaniem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu stawka wynosi 22%.

Jak wynika z przedmiotowego wniosku, przedmiotem umowy mają być roboty budowlano-montażowe dotyczące adaptacji pomieszczeń usługowych na przychodnię, która będzie służyć innym funkcjom niż mieszkalne. Zatem do tej części inwestycji należy zastosować stawkę VAT 22%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl