ITPP1/443-534b/13/MN - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP1/443-534b/13/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 września 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-534b/13/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2013 r. (data wpływu 10 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz sposobu dokonania korekty tego podatku w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji w trakcie jej realizacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz sposobu dokonania korekty tego podatku w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji w trakcie jej realizacji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Od 27 grudnia 2007 r. Gmina poniosła pierwsze nakłady na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozpoczynając inwestycję pn. "R.o." oraz "R.k.". Wartość brutto inwestycji "R.o.: zł. Inwestycję ukończono w lipcu 2012 r.

Inwestycję pod nazwą "R.k." rozpoczęto 27 grudnia 2007 r. i jest ona nadal kontynuowana. Planowana wartość inwestycji - zł, zakończenie w 2014 r.

Gmina nie odliczyła naliczonego podatku VAT od poczynionych inwestycji.

Całość dotychczas zrealizowanych inwestycji (środków trwałych) została przekazana do bezpłatnego użytkowania S., który utrzymuje się ze środków własnych, tj. głównie z wpływów za wodę i odbiór nieczystości płynnych i innych umów typu np. odśnieżanie.

S. jest zakładem budżetowym, nie ma osobowości prawnej. We własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania tylko w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

Gmina nie odliczała podatku VAT od zakupów związanych z ww. inwestycjami, gdyż jej zdaniem, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi i odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług. W tym przypadku nowo wybudowany majątek został przekazany nieodpłatnie do użytkowania przez samorządowy zakład i towary i usługi nabyte w trakcie realizacji inwestycji nie służyły czynnościom opodatkowanym. Również VAT od inwestycji w toku na tym etapie nie jest możliwy do odliczenia.

Gmina w związku z tym, iż musi gromadzić dodatkowe dochody na odtworzenie majątku, rozpatruje zmianę sposobu jego użytkowania.

Rozpatrywane są dwie sytuacje.

Pierwsza związana jest z wycofaniem ww. majątku z samorządowego zakładu i przekazanie zadań zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i zapewnienia odbioru nieczystości do utworzonego w Urzędzie Gminy referatu. Gmina zarejestruje się jako podatnik VAT czynny.

W tak zaistniałym stanie to Gmina będzie zawierała umowy cywilnoprawne na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków oraz to Gmina będzie pobierać od mieszkańców opłaty za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków. Faktury za ww. usługi będą wystawiane przez Gminę. Gmina będzie składała deklaracje VAT i rozliczała się z podatku należnego od świadczonych usług.

Druga wersja polega również na wycofaniu majątku związanego z gospodarką wodno-ściekową z samorządowego zakładu i oddanie tegoż majątku w odpłatną dzierżawę podmiotowi, który zapewni realizację zadań Gminy. Gmina zarejestruje się jako podatnik VAT czynny.

W tej sytuacji Gmina będzie wystawiała za dzierżawę majątku faktury VAT i będzie składała deklaracje VAT wykazując podatek należny związany między innymi z dzierżawą.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania dotyczące obu przypadków - przyszłych zdarzeń:

1. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji w toku.

2. Czy Gmina będzie mogła w całości odliczyć podatek VAT naliczony od faktur za towary i usługi nabyte w celu wytworzenia środka trwałego, który nie został oddany do użytkowania przed zmianą jego przeznaczenia w deklaracji za miesiąc, w którym doszło do zmiany przeznaczenia.

Zdaniem Gminy, będzie miała prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego od faktur związanych z budową środków, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania przed zmianą przeznaczenia. Zgodnie z art. 91 ust. 8 ustawy korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2 zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania. Przedmiotowy środek trwały (sieć kanalizacji sanitarnej) nigdy nie był wykorzystywany do działalności zwolnionej, ani do działalności niepodlegającej opodatkowaniu, tym samym nie nastąpi zmiana przeznaczenia wykorzystywanego przez Gminę środka trwałego, lecz zmiana przeznaczenia towarów i usług nabytych do wytworzenia środka trwałego. Decyzję o zmianie przeznaczenia zakupionych towarów i usług podjęto (w zdarzeniu przyszłym) przed oddaniem środka trwałego do użytkowania. Stosownie do art. 91 ust. 7d ustawy, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana. Ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Gmina w przyszłym zdarzeniu będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją, przy czym w zakresie wydatków poniesionych do momentu zmiany ich przeznaczenia, ma prawo do skorygowania nieodliczonego podatku VAT poprzez dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego na zasadach wynikających z przepisów art. 91 ust. 1-3 w związku z art. 91 ust. 7 i 8. Korekty podatku naliczonego, w stosunku do wydatków na towary i usługi ponoszone przed dniem zmiany ich przeznaczenia, Gmina będzie mogła dokonać jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług. Natomiast do zakupów dokonanych po zmianie przeznaczenia, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11, tj. na bieżąco, czyli w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała fakturę bądź też w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jeśli Gmina nie dokona odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 10 ustawy) lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy), będzie miała prawo dokonać korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego (art. 86 ust. 13 ustawy). Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, będzie w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, Gmina będzie miała prawo do ubiegania się o zwrot podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Według ust. 11 tego artykułu, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 tej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Wyrazem ścisłej zależności między uprawnionym odliczeniem podatku naliczonego, a wykonywaniem czynności opodatkowanych są regulacje zawarte w art. 91 ustawy, które w sposób technicznoprawny uzupełniają generalną zasadę wyrażoną w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Z art. 91 ust. 2 ustawy wynika, że w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Zgodnie z ust. 2a powołanego artykułu, obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Natomiast stosownie do ust. 3 powołanego artykułu, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Ustawodawca ustalił również zasady postępowania w sytuacji, gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towaru. Stosownie do zapisu art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku, gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).

W myśl art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1.

opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;

2.

zwolnione lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Natomiast zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Na podstawie art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w art. 91 ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w art. 91 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Stosownie do ust. 7b omawianego artykułu, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy (art. 91 ust. 7c ustawy).

Stosownie do art. 91 ust. 7d ustawy, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Ponadto zgodnie z art. 91 ust. 8 ustawy korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania.

W treści wniosku wynika, iż Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą "R.k., której planowane zakończenie jest wyznaczone na 2014 r.

Dotychczas zrealizowane inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej były przekazane do bezpłatnego użytkowania zakładowi budżetowemu Gminy.

Gmina nie odliczyła naliczonego podatku VAT od poczynionych inwestycji, gdyż towary i usługi nabyte w trakcie realizacji inwestycji nie służyły czynnościom opodatkowanym, jak również Gmina nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Gmina rozpatruje zmianę sposobu użytkowania ww. inwestycji. Rozpatrywane są dwie sytuacje.

Pierwsza związana jest z wycofaniem ww. majątku z samorządowego zakładu i przekazanie zadań zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i zapewnienia odbioru nieczystości do utworzonego w Urzędzie Gminy referatu. Gmina zarejestruje się jako podatnik VAT czynny.

W tym przypadku to Gmina będzie zawierała umowy cywilnoprawne na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków oraz to Gmina będzie pobierać od mieszkańców opłaty za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków. Faktury za ww. usługi będą wystawiane przez Gminę. Gmina będzie składała deklaracje VAT i rozliczała się z podatku należnego od świadczonych usług.

Druga wersja polega również na wycofaniu majątku związanego z gospodarką wodno-ściekową z samorządowego zakładu i oddanie tegoż majątku w odpłatną dzierżawę podmiotowi, który zapewni realizację zadań Gminy. Gmina zarejestruje się jako podatnik VAT czynny.

W tej sytuacji Gmina będzie wystawiała za dzierżawę majątku faktury VAT i będzie składała deklaracje VAT wykazując podatek należny związany między innymi z dzierżawą.

Mając na uwadze przedstawiony w treści wniosku opis sprawy należy wskazać, iż w niniejszej sprawie, w momencie podjęcia ostatecznej decyzji o wycofaniu ww. majątku z samorządowego zakładu i przekazaniu zadań zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i zapewnienia odbioru nieczystości do utworzonego w Urzędzie Gminy referatu lub też oddaniu tegoż majątku w odpłatną dzierżawę podmiotowi, który zapewni realizację zadań Gminy, przy założeniu, że decyzja ta zostanie podjęta przed oddaniem tej inwestycji do użytkowania, nastąpi zmiana przeznaczenia towarów i usług nabytych do wytworzenia środków trwałych.

Skoro ww. zakupy towarów i usług przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu używania - tj. przed dniem podjęcia ostatecznej decyzji o ww. zmianach nie były (nie będą) wykorzystywane do żadnej działalności (ani opodatkowanej ani niepodlegającej opodatkowaniu), to tym samym nie nastąpi zmiana przeznaczenia przez Gminę inwestycji (środków trwałych), lecz zmiana przeznaczenia towarów i usług nabytych do wytworzenia tej inwestycji. W opisanych okolicznościach przyjęto bowiem, że decyzja o zmianie przeznaczenia zakupionych towarów i usług podjęta zostanie przed zakończeniem inwestycji, czyli przez oddaniem środków trwałych do użytkowania.

W wyżej przedstawionej sprawie mamy zatem bezsprzecznie do czynienia z sytuacją, uregulowaną w art. 91 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w której ma miejsce zmiana przeznaczenia nabytych towarów i usług przed oddaniem do użytkowania majątku, który ma być efektem prowadzonej inwestycji. Gmina rozważa zmianę sposobu wykorzystania opisanej inwestycji. W pierwszej kolejności zakładała wykorzystywanie inwestycji do czynności niepodlegających opodatkowaniu (oddanie w nieodpłatne użytkowanie zakładowi budżetowemu), a następnie przed oddaniem jej do użytkowania, jako rozwiązanie docelowe przyjmie, iż inwestycja ta będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych (przekazanie zadań zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i zapewnienia odbioru nieczystości do utworzonego w Urzędzie Gminy referatu lub też oddanie tegoż majątku w odpłatną dzierżawę podmiotowi, który zapewni realizację zadań Gminy) przy jednoczesnym dokonaniu rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Ze względu więc na związek dokonanych zakupów z planowanymi czynnościami opodatkowanymi, Gmina będzie miała ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług do wytworzenia inwestycji, a tym samym do skorygowania nieodliczonego podatku VAT poprzez dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego na zasadach wynikających z powołanych przepisów art. 91 ust. 8 i odpowiednio art. 91 ust. 5-7 ustawy o VAT.

Zatem odnośnie zakupów dokonanych przed zmianą sposobu wykorzystania przedmiotowej Infrastruktury, korekty podatku naliczonego Gmina będzie mogła dokonać jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług - w tym konkretnym przypadku, w okresie rozliczeniowym, w którym zostanie podjęta ostateczna decyzji o wycofaniu ww. majątku z samorządowego zakładu i przekazaniu zadań zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i zapewnienia odbioru nieczystości do utworzonego w Urzędzie Gminy referatu lub też oddaniu tegoż majątku w odpłatną dzierżawę podmiotowi, który zapewni realizację zadań Gminy.

Natomiast jedynie w stosunku do zakupów dokonanych po zmianie przeznaczenia sposobu wykorzystania przedmiotowej inwestycji, tj. po podjęciu ostatecznej decyzji o zmianie sposobu wykorzystania przedmiotowej inwestycji, odliczenie podatku naliczonego Gmina będzie mogła realizować "na bieżąco", na podstawie ogólnych zasad dotyczących odliczenia, zawartych odpowiednio w art. 86 ust. 10, 11 i 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie wskazać należy, iż niniejszą interpretację wydano w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, co oznacza, iż jeżeli zostanie ustalony odmienny stan faktyczny to interpretacja nie wywoła skutku prawnego. Nadmienić należy, że na podatniku spoczywa ciężar udokumentowania planowanych zmian, co do sposobu przeznaczenia przedmiotowej infrastruktury (w tym przypadku przed oddaniem jej do użytkowania), co powoduje, że powinny one znaleźć odzwierciedlenie w stosownych dokumentach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl