ITPP1/443-526/08/JJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 sierpnia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-526/08/JJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2008 r. oraz z dnia 6 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne w gminie poprzez organizację kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w ramach imprezy pt. "Śledź Rybę czyli zdrówko oraz kampanię promocyjną w szkołach" niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego, który nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb" w zakresie priorytetu "Inne działania" Urząd Gminy będzie realizował projekt pn. "Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne w gminie poprzez organizację kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w ramach imprezy pt. "Śledź Rybę czyli zdrówko oraz kampanię promocyjną w szkołach".

Jednostka wskazuje, że organizacja "kampanii" będzie odbywać się nieodpłatnie, nie będzie prowadzona sprzedaż towarów i usług w ramach ww. projektu, podatek naliczony ujęty w dokumentach potwierdzających realizację zadania nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto środki pomocowe UE w ramach programu nie są środkami, o których mowa w rozdziale XII Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Jednostce przysługuje prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawców projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina nie ma prawa do zmniejszenia podatku należnego o naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawców projektu. Podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawców projektu stanowi koszt projektu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo od obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl