Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 lipca 2007 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-51/07/EŁ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2007 r. (data wpływu 20 lipca 2007 r.) uzupełnionym w dniu 25 lipca 2007 r. (data wpływu 25 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących roboty budowlane w budynku Gminnego Ośrodka Kultury realizowane w ramach zadań własnych Gminy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wykonanie robót budowlanych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlanych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Zadanie to miałoby być współfinansowane z funduszy unijnych w ramach działania "Odnowa wsi i dziedzictwa kulturowego". Zadanie to należy do zadań własnych gminy między innymi w zakresie kultury. W przyszłości gmina nosi się z zamiarem wykorzystania obiektu również na prowadzenie przedszkola. Działalność w zakresie realizacji zadań w przedmiotowym obiekcie nie jest obecnie ani nie będzie w przyszłości prowadzona na podstawie umów cywilnoprawnych opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt ten nie będzie również realizowany z programu SAPARD.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do skorzystania z pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonywanego w budynku stanowiącym jej własność, wykorzystywanym w celu realizacjai zadań statutowych gminy, nałożonych odrębnymi przepisami prawa jeżeli nie będą to czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych czyli w ramach projektu nie związanego ze sprzedażą opodatkowaną.

Zdaniem wnioskodawcy nie będzie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od robót budowlanych wykonywanych w budynku gminnym wykorzystywanym do realizacji zadań statutowych w zakresie kultury i oświaty, nałożonych odrębnymi przepisami prawa, ponieważ nie będą to czynności wykonywane na postawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54. poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przypadku Gminy towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym - w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Z kolei treść art. 88 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy wyłącza możliwość stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku od nabywanych towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zatem Gmina jako podmiot zwolniony z podatku dochodowego nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego poprzez zakwalifikowanie go do kosztów uzyskania przychodu.

W przedmiotowej sprawie nie ma również zastosowania zwrot podatku, o którym mowa w § 27a powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., według którego kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostkom dokonującym nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach programu SAPARD.

Reasumując przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z robotami budowlanymi w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl