Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-509A/07/DM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 22 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia nabywcy na fakturze wystawionej przez Urząd, dokumentującej nabycie nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2007 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem, które wpłynęło w dniu 22 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia nabywcy na fakturze VAT wystawionej przez Urząd, dokumentującej nabycie nieruchomości gruntowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 5 stycznia 2001 r. wraz z żoną, na podstawie aktu notarialnego nabył Pan prawo użytkowania działki nr położonej w L. oraz prawo własności znajdujących się na niej budynków. Nieruchomości te nabyte zostały na potrzeby prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, co zostało odpowiednio zaznaczone w akcie notarialnym i od dnia ich zakupu faktycznie są wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie zamierza Pan dokonać zmiany prawa wieczystego użytkowania działki na prawo własności (zakup nieruchomości z Urzędu w L.). Z uwagi na pozostawanie we wspólności małżeńskiej, akt notarialny zostanie sporządzony na imię obojga małżonków, przy czym małżonka Pana złoży oświadczenie, iż wyraża zgodę na użytkowanie tej nieruchomości wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Urząd poinformował Pana, że z uwagi na to, iż faktura musi odpowiadać zapisowi w akcie notarialnym, zostanie ona wystawiona na imię obojga małżonków z adresami zamieszkania, które są inne niż adres prowadzenia działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy faktura dokumentująca sprzedaż działki powinna być wystawiona wyłącznie na przedsiębiorcę jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług, czy na oboje małżonków (z których jeden nie jest podatnikiem).

Zdaniem wnioskodawcy, akt notarialny nie ma nic wspólnego z fakturą, zatem w Jego ocenie dokument ten powinien być wystawiony na jedną osobę, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10, art. 120 ust. 16.

W § 9 ust. 1 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

Z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2007 r. wynika, iż zamierza Pan dokonać zmiany prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej na prawo własności, przy czym, ze względu na ustawową wspólność majątkową, akt notarialny na okoliczność powyższego zakupu zostanie sporządzony na imię obojga małżonków.

Nabycie nieruchomości przez podatnika pozostającego we wspólności małżeńskiej dokumentowane jest stosownie do obowiązujących wymogów cywilistycznych aktem notarialnym, w którym jako nabywcy występują oboje małżonkowie, nawet w sytuacji gdy jedno z nich jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednakże z uwagi na to, że z aktu notarialnego dokumentującego przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu na prawo własności wynikać będzie, iż przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest na potrzeby prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, stwierdzić należy, iż na gruncie prawa podatkowego rzeczywistym nabywcą będzie Pan jako podatnik podatku od towarów i usług. Autonomiczność prawa podatkowego wyklucza bowiem możliwość interpretacji przepisów, która zakładałaby, że stosunki majątkowe między małżonkami, regulowane przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mogą kształtować zakres praw i obowiązków podatników podatku od towarów i usług.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż opisana transakcja dokumentująca nabycie nieruchomości dla potrzeb prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej winna być udokumentowana fakturą wystawioną na Pana, jako podmiot mający status podatnika podatku od towarów, spełniającą wymogi zawarte w art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zasad zawartych w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl