ITPP1/443-503/13/KM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP1/443-503/13/KM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 sierpnia 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-503/13/KM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2013 r. (data wpływu 31 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od zakupionych środków do produkcji rolnej oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazywania członkom grupy tych środków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od zakupionych środków do produkcji rolnej oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazywania członkom grupy tych środków.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka.... została utworzona przez osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące gospodarstwa rolne - producentów ziaren zbóż i nasion roślin oleistych w celu poprawy warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania wspólników. Spółka została wpisana z dniem 27 marca 2007 r. do Rejestru Grup Producentów Rolnych decyzją Marszałka Województwa i prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych. Spółka, podatnik VAT, kupuje od członków całość wyprodukowanych przez nich ziaren zbóż i nasion roślin oleistych, a następnie odsprzedaje je na rynku zewnętrznym. Spółka, podatnik VAT, na podstawie faktur VAT lub faktur VAT RR potwierdzających zakup od członków Grupy towaru wyprodukowanego w ich gospodarstwach, dokonuje zapłaty na rzecz członków. Spółka korzysta ze wsparcia dla grup producentów określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz.U.UE.L z dnia 21 października 2005 r. Artykuł 35 ww. Rozporządzenia Rady (WE) stanowi, że wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów rolnych. Z wypracowanych zysków, za poprzednie lata obrachunkowe, pochodzących z otrzymanego wsparcia Spółka w 2013 r. zakupiła środki produkcji w postaci nawozów mineralnych i przekazała je nieodpłatnie wspólnikom (prowadzącym gospodarstwa rolne). Przekazanie środków produkcji nastąpiło na podstawie protokołu przekazania. Spółka od zakupionych nawozów odliczyła VAT naliczony, natomiast przy przekazaniu nieodpłatnym wykazała VAT należny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo postąpiła:

a)

odliczając podatek naliczony od zakupionych, a następnie nieodpłatnie przekazanych członkom grupy środków produkcji.

b)

naliczając podatek należny od przekazanych nieodpłatnie członkom grupy producentów rolnych środków produkcji.

Zdaniem Wnioskodawcy - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 7 ust. 1-7 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 86 ust. 1 powołanej ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Spółka, działająca jako grupa producentów rolnych przekazuje nieodpłatnie członkom grupy środki do produkcji (nawozy) protokołem przekazania. Czynność ta dokumentowana jest na podstawie faktur wewnętrznych z wykazanym podatkiem VAT należnym. Zakupione środki produkcji służą czynnościom opodatkowanym, będącym przedmiotem działalności grupy, tj. sprzedaży ziaren zboża, nasion roślin oleistych bowiem przeznaczone są do zwiększenia wydajności i osiągnięcia lepszych wyników produkcyjnych przez Jednostkę. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowych środków produkcji (nawozów), bowiem zakupy te służą czynnościom opodatkowanym, a nieodpłatne ich przekazanie w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa zostało opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. W tym przypadku przekazanie środków produkcji wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, dlatego też czynność ta podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie wyżej wskazanych przepisów. W związku z tym, że przy nabyciu przysługiwało Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i towary te w chwili nabycia należały do Spółki oraz przekazywane środki produkcji nie są prezentami o małej wartości ani próbkami, których przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, nieodpłatne przekazanie w ocenie Spółki podlega VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 7 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

* jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3).

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub jego części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że za dostawę towarów uznaje się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Definicja ta wskazuje, iż istotny jest przede wszystkim ekonomiczny, a nie prawny aspekt transakcji, bowiem w przypadku tym nie musi nastąpić przeniesienie własności towarów w rozumieniu prawa cywilnego.

Spośród czynności "przeniesienia prawa rozporządzenia towarami jak właściciel" można wymienić takie czynności jak: sprzedaż, zamianę oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu, tj. nie tylko uprawnienia do korzystania z nabytych towarów, ale i obciążenia oraz wyzbycia się własności.

Ponadto w świetle postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z kolei na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w treści art. 86 ust. 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl powyższego przepisu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, a jej działalność jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Została utworzona celem poprawy warunków rynkowych, efektywności gospodarowania wspólników. Spółka kupuje od członków całość wyprodukowanych przez nich ziaren zbóż i nasion roślin oleistych, a następnie odsprzedaje je na rynku zewnętrznym. Ponadto z wniosku wynika, że Spółka wpisana do rejestru grup producentów rolnych dokonała zakupu środków produkcji w postaci nawozów mineralnych, które następnie przekazała do użytkowania nieodpłatnie wspólnikom prowadzącym gospodarstwa rolne (członkom tej grupy producenckiej).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowych środków do produkcji rolnej w postaci nawozów, które są nieodpłatnie przekazywane członkom Spółki, bowiem zakupy te służą - jak wynika z wniosku - czynnościom opodatkowanym, tj. sprzedaży ziaren zbóż i nasion roślin oleistych nabywanych od członków Spółki.

Ponadto w kontekście przedstawionego opisu stanu faktycznego należy wskazać, iż skoro w tym przypadku przekazanie środków produkcji wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, to nieodpłatnie przekazanie członkom grupy do użytkowania zakupionych przez Spółkę środków do produkcji rolnej w postaci nawozów, przy nabyciu których Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl