Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-493/07/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu w G., przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 5 października 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Przebudowa stacji wodociągowej w G." nie związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Przebudowa stacji wodociągowej w G." nie związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Urząd jest beneficjentem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W okresie od maja 2005 r. do lipca 2006 r. realizował projekt w oparciu o umowę nr o dofinansowanie Projektu "Przebudowa stacji wodociągowej w G. w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, zawartą w dniu 14 marca 2005 r." Dofinansowanie było przekazywane Urzędowi przez Instytucję Pośredniczącą w formie refundacji poniesionych przez ww. wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu, w postaci płatności okresowej i płatności końcowej. Refundacji podlegały jedynie wydatki kwalifikowane, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2004 r. Przebudowy stacji wodociągowej dokonywano na środkach trwałych, będących na stanie (w ewidencji) zakładu budżetowego, tj. "Z" w G. Po zakończeniu inwestycji Urząd dokonał nieodpłatnego przekazania wartości zakończonej inwestycji ww. zakładowi budżetowemu. W związku z tym, że nie wykonywano czynności opodatkowanych związanych z realizowaną inwestycją, nie dokonywano odliczenia bądź zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji tego zadania. Zgodnie z powyższym podatek VAT został określony jako wydatek kwalifikowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Urząd ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji planowanego projektu.

Zdaniem wnioskodawcy czynności wykonywane przez Urząd w realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec tego nie przysługuje mu prawo do odliczenia tegoż podatku, naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji tego zadania. W związku z powyższym, w przedmiotowym przypadku nie znajduje zastosowania przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl