ITPP1/443-483/07/BK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-483/07/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 r. (data wpływu 3 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania przez Gminę podatku od towarów i usług z tytułu realizowanej inwestycji - strefa rekreacji dziecięcej w wiosce K. i K. (plac zabaw) nie związanej z czynnościami opodatkowanymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania przez Gminę podatku od towarów i usług z tytułu realizowanej inwestycji - strefa rekreacji dziecięcej w wiosce K. i K. (plac zabaw).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu polegającego na utworzeniu strefy rekreacji dziecięcej w wiosce K. i K. (plac zabaw). Realizacja powyższej inwestycji związana będzie z wykonywaniem zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95). Przedmiot inwestycji po zakończeniu jego realizacji przekazany zostanie nieodpłatnie do użytkowania społeczeństwu Gminy i nie będzie udostępniony żadnym podmiotom do osiągnięcia jakichkolwiek zysków, wobec czego nie będzie źródłem przychodu. Gmina wskazuje również, iż środki, które ma pozyskać na realizację projektu nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie przysługuje Gminie zwrot podatku naliczonego o którym mowa w § 23 tegoż rozporządzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odzyskania przez Gminę podatku od towarów i usług z tytułu realizowanej inwestycji.

Zdaniem wnioskodawcy realizowana inwestycja nie będzie służyć czynnościom podlegającym opodatkowaniu, w związku z czym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani zwrot podatku od towarów i usług, bowiem pozyskiwane środki nie wypełniają definicji środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Gmina nie może również zaliczyć nie odliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodu i skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż nie jest podatnikiem tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl