ITPP1/443-469/12/IK, Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. - Pismo wydane przez: Izba... - OpenLEX

ITPP1/443-469/12/IK - Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 czerwca 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-469/12/IK Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2012 r. (data wpływu 17 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Uniwersytet jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury. Uniwersytet jest czynnym podatnikiem. Podstawowa działalność Uczelni - usługi edukacyjne - podlega zwolnieniu od podatku. Usługi badawcze finansowane dotacją Ministerstwa, służące rozwojowi nauki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem. Natomiast usługi badawcze realizowane w ramach projektów celowych i umów z podmiotami gospodarczymi opodatkowane są wg podstawowej stawki podatku. Uczelnia osiąga również przychody z wynajmu pomieszczeń, posiada stacje Dydaktyczno-Badawcze prowadzące działalność zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną. Uczelnia prowadzi rozbudowaną ewidencję finansowo-księgową, pozwalającą na ewidencjonowanie zakupów zgodnie z ich przeznaczeniem i źródłem finansowania. W związku z powyższym możliwe jest całkowite odliczenie podatku (przy działalności opodatkowanej), częściowe przy działalności mieszanej i brak odliczenia w przypadku działalności zwolnionej. Na podstawie umowy o dofinansowanie z Agencją Uniwersytet realizuje projekt pilotażowy w ramach Programu Operacyjnego. Przez dofinansowanie zgodnie z umową rozumie się wartość wsparcia finansowego udzielonego wykonawcy przez Agencję. Okres realizacji projektu wynosi 53 miesiące od 11 listopada 2011 do 31 maja 2015 r. Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych technik rozrodu ryb, szczególnie słodkowodnych, innowacyjnych technik podchowu materiału zarybieniowego oraz rozpowszechnienie tej wiedzy w postaci przeprowadzenia konferencji naukowych, kilkudniowych szkoleń, jak i krótkoterminowych szkoleń oraz przygotowania i wydania materiałów książkowych i multimedialnych.

Główne zadania organizacyjne projektu to:

1.

opracowanie technologii pozyskiwania i przetrzymywania tarlaków ryb,

2.

opracowanie innowacyjnych technologii rozrodu wybranych gatunków ryb, w tym węgorza,

3.

opracowanie innowacyjnych technologii pozasezonowego rozrodu wybranych gatunków ryb,

4.

określenie optymalnych warunków do inkubacji ikry wybranych gatunków ryb,

5.

określenie innowacyjnych metod wychowu materiału zarybieniowego wybranych gatunków ryb w warunkach kontrolowanych,

6.

określenie wpływu podawanego pokarmu na przeżywalność larw i rozwój przewodu pokarmowego,

7.

przygotowanie i wydanie podręczników i monografii dotyczącego nowoczesnej akwakultury ryb,

8.

przygotowanie i przeprowadzenie konferencji naukowych związanych z problematyką projektu,

9.

przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowoczesnej akwakultury badanych gatunków ryb,

10.

rozpowszechnienie wyników badań w Polsce i na terenie UE.

Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach Wspólnej Polityki Rybackiej UE, wyniki projektów pilotażowych powinny być rozpowszechnione i jak najszerzej wdrożone do praktyki rybackiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupów i usług w zakresie przedmiotowego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Uniwersytet wystąpił do Agencji z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego (dalej EFR). Dofinansowanie realizowane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów na podstawie wniosku o płatność faktur, poświadczających poniesione koszty. Zgodnie z zasadami udzielania wsparcia w ramach EFR istnieje możliwość zaliczenia jako kosztu kwalifikowanego również podatku od towarów i usług od poniesionych kosztów, pod warunkiem, że podatek ten jest ostatecznie ponoszony przez Wnioskodawcę i nie istnieje możliwość jego zwrotu.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Podstawową zasadą do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi Realizacja przedmiotowego projektu nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Projekt i jego wynik końcowy, w postaci opracowanych innowacyjnych technologii w akwakulturze nie będzie generował przychodu. Służył będzie natomiast rozwojowi nauki, uzyskana wiedza przekazywana będzie studentom Wydziałów... oraz.... Opracowana technologia poprzez nieodpłatne szkolenia, konferencje, publikacje, monografie, materiały multimedialne i internet zostanie przekazana głównym zainteresowanym czyli producentom rybackim w Polsce. Biorąc pod uwagę powyższe Uniwersytet uważa, ze realizując projekt nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W treści rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Uczelnia w ramach realizowanego projektu opracuje innowacyjne techniki rozrodu ryb, służące rozwojowi nauki. Pozyskana w ten sposób technologia zostanie nieodpłatnie udostępniona studentom Wydziału... oraz... oraz producentom rybackim w Polsce podczas konferencji naukowych i szkoleń.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że o ile przedmiotowy projekt nie posłuży działalności opodatkowanej, Wnioskodawcy z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację przedmiotowego projektu. Uczelni nie przysługuje także prawo otrzymania zwrotu tego podatku, bowiem środki te nie stanowią środków, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl