ITPP1/443-468/12/IK, Brak prawa do odliczenia naliczonego w związku z realizacją projektu. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa... - OpenLEX

ITPP1/443-468/12/IK - Brak prawa do odliczenia naliczonego w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 czerwca 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-468/12/IK Brak prawa do odliczenia naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2012 r. (data wpływu 17 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia naliczonego w związku z realizacją projektu-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Uniwersytet jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury. Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku. Podstawowa działalność Uniwersytetu - usługi edukacyjne - podlega zwolnieniu od podatku. Usługi badawcze finansowane dotacją Ministerstwa, służące rozwojowi nauki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem. Natomiast usługi badawcze realizowane w ramach projektów celowych i umów z podmiotami gospodarczymi opodatkowane są wg podstawowej stawki podatku. Uczelnia osiąga również przychody z wynajmu pomieszczeń, posiada stacje Dydaktyczno-Badawcze prowadzące działalność zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną. Uczelnia prowadzi rozbudowaną ewidencję finansowo-księgową, pozwalającą na ewidencjonowanie zakupów zgodnie z ich przeznaczeniem i źródłem finansowania. W związku z powyższym możliwe jest całkowite odliczenie podatku (przy działalności opodatkowanej), częściowe przy działalności mieszanej i brak odliczenia w przypadku działalności zwolnionej.

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Uniwersytet realizował projekt inwestycyjny w ramach PO.XXX 2007-2012.

Realizacja projektu pozwoliła na wyposażenie w specjalistyczny sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu. Przedsięwzięcie utworzenia w strukturze Uczelni takiego Centrum jest próbą budowy wspólnej bazy aparaturowej, integrującej potencjał naukowo-badawczy Uniwersytetu w zakresie kompleksowej analityki biochemicznej (tj. analityki w strategicznych badaniach z zakresu gospodarki żywnościowej, począwszy od zdrowego surowca aż do zdrowego produktu oraz w zakresie ochrony środowiska). To wspólna, sprzyjająca zacieśnianiu współpracy w obszarze badań inicjatywa podjęta przez Wydziały Uniwersytetu związane poprzez prowadzoną działalność naukowo-badawczą związaną z naukami przyrodniczymi. Centrum tworząc nową strukturę badawczą na Uczelni ma służyć realizacji zarówno międzywydziałowych przedsięwzięć badawczych, jak również projektów indywidualnych. Stworzone w ramach projektu Centrum nutri-bio-chemiczne będzie ważnym ośrodkiem transferu nowoczesnych technologii i dyfuzji innowacji z zakresu nauk przyrodniczych do praktyki gospodarczej. Efektem projektu jest powstanie pięciu laboratoriów tworzących strukturę badawczą Centrum nutri-bio-chemicznego.

Wszystkie laboratoria tworzące ogólnouczelniane Centrum nutri-bio-chemiczne zlokalizowane są w budynkach należących do Uniwersytetu, a konkretnie funkcjonujących w ramach pięciu Wydziałów. Skoncentrowanie tych laboratoriów w nową strukturę badawczą Centrum nutri-bio-chemicznego umożliwi ograniczenie rozproszenia potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu z zakresu nauk przyrodniczych.

Podstawowym zadaniem Centrum nutri-bio-chemicznego będzie prowadzenie w sposób ciągły badań nad innowacjami w zakresie gospodarki żywnościowej, produkcji rolno-spożywczej, różnorodności biologicznej oraz kształtowania i ochrony środowiska. Wyposażenie aparaturowe Centrum pozwoli wprowadzić nową jakość analiz i przyśpieszy prace badawcze i pozyskiwanie nowej wiedzy w ww. zakresie.

Transfer do gospodarki nowej wiedzy i rozwiązań technologicznych tworzonych przy wykorzystaniu zakupionej aparatury naukowo-badawczej odbywał się będzie poprzez współpracę badawczą pomiędzy Uczelni, a podmiotami od skali laboratoryjnej do skali technicznej, tj. rozszerzoną ofertę spektrum analiz i ekspertyz i określenie sfer ich wykorzystania w rozwoju nowych produktów i technologii produkcji żywności oraz kształtowania i ochrony środowiska, publikowania informacji o nowych technologiach, wynikach prowadzonych badań w ww. zakresie (publikacje naukowe i popularno-naukowe), poprzez prezentacje na konferencjach naukowo-technicznych czy sympozjach naukowych, a także upowszechnianie, tj. ich nieograniczone i nieodpłatne udostępnianie firmom czy jednostkom samorządowym. Ponadto zakupiona w ramach projektu aparatura posłuży również studentom prowadzącym badania w ramach pracy dyplomowych i doktorskich oraz w ramach studenckich kół naukowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupów i usług w zakresie przedmiotowego projektu?

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podstawową zasadą do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Realizacja przedmiotowego projektu nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Projekt ten przyczyni się do unowocześnienia i tym samym dostosowania zaplecza naukowo-badawczego Uczelni do standardów europejskich i światowych w zakresie ochrony środowiska i produkcji żywności. Realizacja projektu powinna wpłynąć na wzmocnienie współpracy pomiędzy Uniwersytetem, a innymi uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. Zakup specjalistycznej aparatury pozwoli bowiem na podniesienie rangi Wydziałów zaangażowanych w realizację projektu, jak i całego Uniwersytetu na arenie krajowej i międzynarodowej i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tejże jednostki dla młodych jak i doświadczonych naukowców. Biorąc chociażby pod uwagę tematykę konkursów w Programach Ramowych UE wyposażenie aparaturowe w przedmiotowym zakresie wpłynie na wzmocnienie pozycji jednostki jako wiarygodnego partnera do realizacji wspólnych projektów, w tym również z przedstawicielami przemysłu spożywczego. Podejmowane na europejskim i światowym forum naukowym kwestie będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w realizowanych pracach naukowo-badawczych. Oprócz prowadzenia najbardziej innowacyjnych badań naukowych, nowopowstała infrastruktura Centrum nutri-bio-chemicznego będzie wykorzystana przez studentów prowadzących badania (w ramach prac doktorskich, dyplomowych oraz uczestniczących w badaniach studenckich kół naukowych). Prowadzone badania naukowe będą miały bezpośredni wpływ na rozwój nauki i przyczynią się do poprawy jakości i efektywności kształcenia na Uniwersytecie. Biorąc pod uwagę powyższe Uniwersytet uważa, że realizując przedmiotowy projekt nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W treści rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Powyższe kwestie zostały uregulowane w analogiczny sposób w rozporządzeniach Ministra Finansów:

1.

z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), rozdział 9 oraz § 7 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia;

2.

z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), rozdział 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Uczelnia w ramach realizowanego projektu zakupiła specjalistyczny sprzęt dla Centrum nutri-bio-chemicznego. W ramach projektu powstanie pięć laboratoriów tworzących strukturę badawczą Centrum. Nowopowstała struktura badawcza ma służyć realizacji zarówno międzywydziałowych przedsięwzięć badawczych, jak również projektów indywidualnych.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że o ile przedmiotowy projekt nie posłuży działalności opodatkowanej, Wnioskodawcy z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację przedmiotowego projektu. Uczelni nie przysługuje także prawo otrzymania zwrotu tego podatku, bowiem środki te nie stanowią środków, o których mowa w powołanych rozporządzeniach.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl