ITPP1/443-452/07/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-452/07/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku VAT odliczonego przy zakupie samochodu osobowego w związku z jego sprzedażą przed upływem 5 lat od dnia nabycia, dla której zastosowano zwolnienie od VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku VAT odliczonego przy zakupie samochodu osobowego w związku z jego sprzedażą przed upływem 5 lat od dnia nabycia, dla której zastosowano zwolnienie od VAT.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 23 grudnia 2004 r. nabył Pan pojazd ciężarowy Renault Scenie. Z tytułu nabycia dokonał Pan odliczenia 50% podatku VAT liczonego od kwoty wskazanej na fakturze. Pojazd ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych na podstawie dokumentu OT w dniu 5 stycznia 2005 r. w wartości początkowej 10.849,96 zł W dniu 22 maja 2007 r. sprzedał Pan ww. pojazd, korzystając ze zwolnienia na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałym stanie faktycznym zachodzi konieczność dokonania korekty VAT odliczonego przy zakupie opisanego pojazdu, w związku z jego sprzedażą dokonaną po upływie pół roku od jego nabycia, lecz przed upływem 5 lat... W przypadku twierdzącej odpowiedzi czy korekty należy dokonać proporcjonalnie do okresu pozostałego między datą sprzedaży a upływem 5 lat od nabycia.

Zdaniem wnioskodawcy obecnie obowiązujące przepisy nie stanowią podstawy do uznania, iż w opisanym stanie faktycznym zachodzi konieczność dokonania korekty VAT odliczonego przy zakupie pojazdu, mimo, że przy jego sprzedaży zastosowano zwolnienie. Stanowisko takie opiera na wyroku WSA w Olsztynie sygn. akt SA/OL 528/06, w którym stwierdzono, iż zakup pojazdu służącego wyłącznie sprzedaży opodatkowanej i późniejsza jego dostawa zwolniona z VAT nie powoduje konieczności korygowania podatku naliczonego. Natomiast, o ile organ nie podzieli tego stanowiska, w razie konieczności dokonania korekty na zasadzie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, winna być ona dokonana jednorazowo za okres pozostałych dwóch lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych po dniu 30 kwietnia 2004 r. lecz przed dniem wejścia w życie ustawy, mają zastosowanie przepisy art. 91 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Zatem do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego zastosowanie będzie miała treść art. 91 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 maja 2005 r..

Zgodnie z tym przepisem po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-7, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli kwota korekty nie przekroczy 0,01% kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie. Ponadto art. 91 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, z wyłączeniem tych, w odniesieniu do których wydatki poniesione na ich nabycie jednorazowo mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (tj. wartość ich nie przekracza 3.500 zł), korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości - jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w odniesieniu do których wydatki poniesione na ich nabycie jednorazowo mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Natomiast treść art. 91 ust. 3 ustawy o VAT wskazuje, iż korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

Powyższe zasady stosuje się w odniesieniu do podatników, u których występuje tzw. sprzedaż mieszana (opodatkowana i zwolniona), a podatnik nie jest w stanie określić odrębnie kwot podatku naliczonego związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Ponadto należy wskazać, iż ustawodawca ustalił też zasady postępowania w sytuacji, gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towaru.

Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów, o których mowa w ust. 2, uważa się, że towary te są nadal używane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W myśl art. 91 ust. 5 ustawy o VAT korekta po sprzedaży, o której mowa w ust. 4, powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

Natomiast zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Cytowany przepis art. 91 ust. 7 ustawy o VAT dotyczy podatników, którzy wykorzystywali nabyty towar do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przepis ten nakazuje więc dokonanie korekty również tym podatnikom, którzy odliczyli podatek naliczony w całości, jako że podatek ten służył wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Jak wynika z przedmiotowego stanu faktycznego, nabyty samochód służył wyłącznie czynnościom opodatkowanym, zatem miał Pan prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o przysługującą kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu, z uwzględnieniem przepisów art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.

Sprzedając przedmiotowy samochód jako towar używany, korzystający ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik zmieni jego wykorzystanie z czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

W konsekwencji, w rozpatrywanej sprawie zastosowanie będą miały przepisy art. 91 ust. 1-5 ustawy o podatku od towarów i usług co oznacza, że ma Pan obowiązek jednorazowej korekty "in minus" odpowiedniej części kwoty odliczonego VAT, w miesiącu dokonania sprzedaży przy przyjęciu, że dalsze ich użytkowanie służyłoby wyłącznie sprzedaży zwolnionej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż dokonując odliczenia podatku naliczonego w wysokości określonej przepisami art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jako w całości związanego z czynnościami opodatkowanymi i sprzedając w okresie, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy przedmiotowy samochód osobowy (jako towar używany), jako zwolniony od podatku od towarów i usług zobowiązany jest Pan do korygowania podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy. Zachowuje Pan prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środka trwałego, ale w części dotyczącej okresu wykorzystywania go do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi, przy czym pięcioletni okres ten liczy się od roku, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Natomiast wraz z momentem dokonania zwolnionej od podatku od towarów i usług sprzedaży samochodu traci Pan prawo odliczenia podatku naliczonego w części dotyczącej pozostałego okresu korekty - przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego samochodu związane jest wyłącznie z czynnościami zwolnionymi, co wskazuje, iż winien Pan dokonać korekty jednorazowo za okres pozostałych trzech lat.

Odnosząc się natomiast do powołanego w treści wniosku wyroku WSA z dnia 7 grudnia 2006 r. sygn. akt SA/Ol 528/06 stwierdzić należy, iż jest on rozstrzygnięciem w konkretnej sprawie i tylko do niej się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl