ITPP1/443-446/08/AP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 sierpnia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-446/08/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2008 r. i 1 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia od podatku sprzedaży działki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia od podatku sprzedaży działki.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (we wniosku oznaczone jako stan faktyczny).

Wnioskodawca w dniu 28 marca 2008 r. przeprowadził przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w C. oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o pow. 0,5712 ha. Dla przedmiotowej działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy teren ten oznaczony jest jako grunty rolne. Nabywca wyłoniony w przetargu ustnym nieograniczonym na zakup działki przeznaczy ją na cele mieszkaniowe i usługowe zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 lipca 2008 r. Wnioskodawca oświadczył, iż dla przedmiotowej nieruchomości sporządzona jest decyzja o warunkach zabudowy z dnia 14 października 2007 r., zgodnie z którą teren ten może być wykorzystany na cele przemysłowo-usługowe, a operat szacunkowy został sporządzony w maju 2007 r. W uzupełnieniu z dnia 1 sierpnia 2008 r. zawarto informację, iż nie podpisano dotychczas aktu notarialnego faktycznej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie.

Czy czynność sprzedaży przez Wnioskodawcę przedmiotowej działki podlega opodatkowaniu stawką 22% podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) czynność sprzedaży przedmiotowej działki nie powinna być opodatkowana stawką 22% podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Przez dostawę rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Z kolei towar jest definiowany w art. 2 pkt 6 cytowanej ustawy następująco: rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Z przytoczonych przepisów wynika więc, że grunty są towarami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast sprzedaż gruntu stanowi dostawę towarów i jako taka podlega opodatkowaniu.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy - wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy określono, że zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych tylko te, które stanowią tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. Na gruncie przepisów podatkowych brak jest definicji gruntu przeznaczonego pod zabudowę. W tej sytuacji należy odwołać się do wykładni literalnej wspomnianego przepisu, jak również do przepisów z innych gałęzi prawa, w tym w szczególności przepisów w zakresie prawa zagospodarowania przestrzennego i budowlanego dotyczących klasyfikacji i przeznaczenia gruntów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w drodze przetargu ustnego Wnioskodawca wyłonił nabywcę dla przedmiotowej działki niezabudowanej. Działka położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zaś w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren stanowi grunty rolne. Nabywca wyłoniony w przetargu ustnym, zamierza przeznaczyć ją na cele mieszkaniowe i usługowe zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 14 października 2007 r.

A zatem, z uwagi na przeznaczenie przedmiotowych gruntów, zgodnie z obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy (na cele przemysłowo-usługowe), transakcja sprzedaży dotycząca przedmiotowej nieruchomości winna być opodatkowana stawką 22%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl