Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-445c/09/DM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2009 r. (data wpływu 14 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej ratę leasingową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej ratę leasingową.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca będący czynnym, zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług podatnikiem tego podatku, wykonującym usługi budowlane, w dniu 23 marca 2009 r. zawarł umowę leasingową, której przedmiotem jest samochód osobowy marki Mercedes Benz o wartości 401.639,34 zł. Samochód ten jest użytkowany w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazuje, że umowa leasingu przewiduje m.in. to, że wynagrodzenie finansującego będzie składało się z opłaty wstępnej w kwocie brutto 4.900,00 zł, raty leasingowej w kwocie brutto 93.099,99 zł oraz 35 rat leasingowych w wysokości brutto 12.558,22 zł. Faktury dokumentujące ww. raty i opłatę wstępną zostały doręczone Wnioskodawcy w dniu 24 kwietnia 2009 r. Ponadto Wnioskodawca poniósł wydatki na doposażenie przedmiotowego samochodu osobowego na kwotę netto 3.317,16 zł oraz na zarejestrowanie opisanego samochodu osobowego w kwocie 254 zł. Wydatki te zostały ujęte w księgach rachunkowych w miesiącu kwietniu 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy z faktury VAT z dnia 21 kwietnia 2009 r. dokumentującej ratę leasingową w kwocie 93.099,99 zł. Wnioskodawca ma prawo pomniejszyć podatek należny za miesiąc kwiecień 2009 r. o podatek naliczony w kwocie 6.000 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca ma prawo pomniejszyć podatek należny za miesiąc kwiecień 2009 r. o podatek naliczony w kwocie 6.000 zł, wynikający z faktury VAT z dnia 21 kwietnia 2009 r. dokumentującej ratę leasingową w kwocie brutto 93.099,99 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności.

W myśl art. 86 ust. 3 cyt. ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 4 ww. ustawy przepis ust. 3 nie dotyczy:

1.

pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2.

pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3.

pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4.

pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5.

pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy;

6.

pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

7.

przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a.

odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b.

oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań (art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług).

Zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Przepis ten, w odniesieniu do przypadków w nim określonych, modyfikuje definicję podatku naliczonego, zawartą w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wskazując, że kwotę podatku naliczonego stanowi nie całość wykazanego na fakturze podatku od należnego czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, lecz tylko 60% tego podatku i tylko w ramach limitu wynoszącego 6.000 zł na jeden użytkowany samochód.

Zatem podatnikowi, który użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy czym kwota podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od raty lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Jednak suma tych kwot w całym okresie użytkowania przedmiotowego samochodu przez podatnika nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł, z zastrzeżeniem, że przedmiotowy samochód jest wykorzystywany do działalności opodatkowanej.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że w dniu 23 marca 2009 r. Wnioskodawca zawarł umowę leasingu samochodu osobowego marki Mercedes Benz, który to samochód jest użytkowany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych. Ponadto z okoliczności sprawy nie wynika, że pojazd ten spełnia warunki, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawca wykorzystując przedmiotowy samochód wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem usług leasingu operacyjnego w wysokości 60% nie więcej jednak niż 6.000 zł, w zakresie w jakim związane są one ze sprzedażą opodatkowaną, pod warunkiem, że nie zachodzą inne wyłączenia, o których mowa w art. 88 cyt. ustawy. A zatem z uwagi, iż faktura VAT z dnia 21 kwietnia 2009 r. dokumentująca ratę leasingową opiewa na kwotę brutto 93.099,99 zł, Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2009 r. o wynikający z niej podatek naliczony w kwocie 6.000 zł, na zasadach określonych w art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim poniesione wydatki będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, pod warunkiem, że Wnioskodawca nie odliczył podatku naliczonego wynikającego z innych niż ww. dokument faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z zawartą umową leasingową (np. z faktury dokumentującej opłatę wstępną w wysokości 4.900,00 zł, która również wpłynęła w tym samym dniu, tj. 24 kwietnia 2009 r.).

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl