Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-444/09/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2009 r. (data wpływu 14 maja 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 lipca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2009 r. został złożony wniosek uzupełniony pismem z dnia 6 lipca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 2004 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich. W dniu 2 marca 2009 r. została ufiskalniona kasa rejestrująca. Fiskalizacja nastąpiła przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej poniżej 40.000 zł). Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania nie zostało złożone oświadczenie o liczbie kas i miejscu (adresie) ich użytkowania. Natomiast w dniu 10 marca 2009 r. zostało złożone zawiadomienie na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, z uwagi na stosowanie do ewidencjonowania tylko jednej kasy rejestrującej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ma Pani prawo do ulgi z tytułu zakupu kasy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, "w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia, o ile zgłoszenie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania." Z uwagi na to, że taki obowiązek nie powstał - dobrowolne ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy - i do ewidencji będzie stosowana tylko jedna kasa, Wnioskodawca twierdzi, ze nie miał obowiązku wcześniejszego powiadamiania urzędu skarbowego, wobec czego nie jest pozbawiony prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do przepisu art. 111 ust. 4 cyt. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r., podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu), kwoty z tytułu nabycia kasy rejestrującej określone zostały w drodze rozporządzenia.

W obecnym stanie prawnym obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1509) w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Natomiast w myśl § 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia, dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, o ile zgłoszenie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (§ 3 ust. 2).

Na mocy obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338), określone zostały między innymi obowiązki podatników w zakresie stosowania kas rejestrujących.

Z zapisu § 7 ust. 1 pkt 10 powołanego rozporządzenia wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są między innymi do zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

Z powołanych przepisów wynika, że aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej musi spełnić wszystkie określone przepisami warunki, polegające na:

* posiadaniu przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

* złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania; w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane ma formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania,

* rozpoczęciu ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej nie później niż w obowiązujących terminach przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników,

* dokonaniu fiskalizacji kasy rejestrującej i powiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji, (zgłoszenie musi być dokonane na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych).

Uchybienie jednemu z wymienionych obowiązków skutkuje utratą prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonał rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed powstaniem obowiązku w tym zakresie, tj. przed przekroczeniem obrotu w wys. 40.000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca do ewidencjonowania wykorzystuje jedno urządzenie, które ufiskalniono w dniu 2 marca 2009 r. natomiast zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej złożono do właściwego urzędu skarbowego w dniu 10 marca 2009 r., a zatem po upływie terminu 7 dni od dnia ufiskalnienia, w ciągu których należało dokonać tej czynności.

W przedmiotowej sprawie należy mieć również na uwadze regulacje zawarte w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510), z którego wynika, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania (...).

Skorzystanie z powyższego zwolnienia nie jest obowiązkiem podatnika, lecz jego uprawnieniem, a zatem podatnik może zrezygnować ze zwolnienia i rozpocząć ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej w terminie wcześniejszym aniżeli wynikający z przepisów powołanego wyżej rozporządzenia.

Zgodnie z cytowanym art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, odliczenia mogą dokonać, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących terminach. Wynika z tego, że przepisy dotyczące prawa podatnika do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej mają zastosowanie zarówno do tych podatników, u których występuje obowiązek ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jak również do tych podatników, którzy mimo braku takiego obowiązku dobrowolnie rozpoczynają ewidencjonowanie przy użyciu kasy fiskalnej. Skoro jednym z warunków zastosowania odliczenia z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług jest rozpoczęcie ewidencjonowania "nie później niż w obowiązujących terminach", to jednocześnie warunek ten zostaje spełniony w razie rozpoczęcia przez podatnika ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej dobrowolnie, przed upływem terminu wynikającego z obowiązujących przepisów prawnych.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca dopuścił możliwość skorzystania z prawa dokonania odliczenia kwot wydatkowych na zakup kas rejestrujących przez podatników nieposiadających obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu tych kas, uzależniając je jednak od spełnienia ogólnych warunków określonych przepisami rozporządzenia w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Przyjęto bowiem zasadę, iż skoro podmiot nieposiadający obowiązku ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy fiskalnej dobrowolnie rozpoczyna to ewidencjonowanie, wstępuje zarówno w prawa, jak i obowiązki podatnika, u którego taki obowiązek występuje.

Zatem, aby podatnik mógł skorzystać z przewidzianej przez ustawodawcę ulgi na zakup kasy rejestrującej zobowiązany jest spełnić wszystkie wymienione warunki określone w cytowanych wcześniej przepisach.

Odnosząc przedstawiony we wniosku stan faktyczny do powołanych przepisów, stwierdzić należy, iż jednym z wymogów koniecznych do dokonania odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej jest zachowanie 7-dniowego terminu do złożenia zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej. Jeżeli zatem fiskalizacji kasy rejestrującej Wnioskodawca dokonał w dniu 2 marca 2009 r., to na podstawie cytowanego § 7 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia, obowiązany był do złożenia zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej do dnia 9 marca 2009 r. Czynności tej Wnioskodawca dokonał dopiero w dniu 10 marca 2009 r. a więc z uchybieniem określonego wyżej terminu. Ponieważ nie został zachowany 7-dniowy termin przewidziany do zgłoszenia kasy rejestrującej, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie może dokonać odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Naruszony bowiem został przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, gdyż w tej sytuacji rozpoczęto ewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl