ITPP1/443-441/07/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-441/07/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki o przeznaczeniu budowlanym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania w podatku od towarów i usług sprzedaży działki o przeznaczeniu budowlanym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 5 listopada 1996 r. nabył Pan nieruchomość od gminy E. do majątku odrębnego jako jeden z dwóch współwłaścicieli ułamkowych, gdzie udział Pana wyniósł #189;. Nabycie przedmiotowego gruntu dokonane było z zamiarem budowy jednorodnego kompleksu handlowo-hurtowego i magazynowo-składowego, o zabudowie wolnostojącej, co zapisano w treści umowy nabycia tej nieruchomości. Zobowiązanie zabudowania przedmiotowej nieruchomości, wobec jego niespełnienia, wygasło z upływem 5 lat od jej nabycia. W dniu 8 lipca 2006 r. umownie zniósł Pan współwłasność nieruchomości w ten sposób, iż własność nieruchomości przypadła wyłącznie Panu. Przedmiotowa nieruchomość leży na terenie gminy, która nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w stadium do planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość kwalifikowana jest jako "przemysłowo-usługowa". Ponadto nieruchomość ta od dnia jej nabycia w rejestrze gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane. Grunt ten nie jest zabudowany żadnymi budynkami lub budowlami - rośnie na nim trawa. We wrześniu 2007 r. zawarł Pan z pewną spółką kapitałową umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. Do tego czasu przedmiotowa nieruchomość nie była w żaden sposób wykorzystywana. Przewiduje Pan, iż w przyszłości może zbyć przedmiotową nieruchomość, jako że nie wiąże z nią żadnych planów, a nabywcą może być spółka obecnie dzierżawiąca nieruchomość.

Ponadto wskazał Pan, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Jedynym zdarzeniem, związanym z nieruchomościami, była sprzedaż w roku 2004 mieszkania wykorzystywanego na cele osobiste. Ponadto nie planuje Pan rozpoczęcia działalności w zakresie obrotu nieruchomościami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości gruntowej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Pana zdaniem czynność zbycia przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie zostaną spełnione warunki zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Nie jest bowiem działalnością gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży. Jednorazowa, incydentalna sprzedaż nieruchomości, nie powiązana z żadnym zamiarem zorganizowanego i stałego prowadzenia działalności w tym zakresie, nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Nigdy nie był Pan i nie zamierza być profesjonalistą w obrocie nieruchomościami. Nieruchomość przedmiotowa została nabyta w celu inwestycyjnym, a nie handlowym. Przez okres, w którym był Pan właścicielem nie czynił żadnych nakładów oraz nie uczestniczył w rynku obrotu nieruchomościami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak wynika z art. 2 pkt 6 tejże ustawy towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a także grunty.

W myśl art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Stosownie do ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów handlowców i usługodawców, w tym podatników pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, że prawo podatkowe, w tym również przepisy ustawy o podatku VAT, nie zawierają definicji pojęcia "zamiar" i w każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było prowadzenie działalności gospodarczej. Z ogólnie przyjętej definicji "zamiaru" wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Zatem istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnością jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując dane czynności.

Z przedstawionego przez Pana zdarzenia przyszłego wynika, że zakupioną działkę zamierzał Pan wykorzystać nie na potrzeby osobiste, ale z zamiarem prowadzenia działalności, o czym świadczy zamiar budowy na niej jednorodnego kompleksu handlowo-hurtowego i magazynowo-składowego. Dlatego też nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że sprzedaż przedmiotowej działki to sprzedaż majątku osobistego. W złożonym wniosku nie wskazano, aby opisana nieruchomość służyła do zaspakajania Pana osobistych potrzeb.

Istotnym elementem, przesądzającym o prowadzeniu działalności gospodarczej są czynności przygotowawcze, jakich dokonuje podatnik w związku z przygotowaniem do jej rozpoczęcia. Sam zamiar prowadzenia działalności powiązany z zakupami realizowanymi w tym celu nadaje status podatnika VAT, już nawet w fazie dokonywania czynności przygotowawczych. Poczynione nabycie przez Pana przedmiotowej nieruchomości wskazane zostało jako pierwsza czynność wykonana w ramach przygotowań zmierzających do rozpoczęcia działalności.

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ugruntowało się stanowisko, że za podatnika uznaje się osobę, która zadeklarowała zamiar prowadzenia działalności gospodarczej i dokonała w tym celu pewnych nakładów, mimo że sama sprzedaż jeszcze się nie rozpoczęła, czy nawet nigdy nie zostanie rozpoczęta.

Zdaniem tut. organu dokonany zakup przedmiotowej nieruchomości z zamiarem wykorzystania jej w celu prowadzenia działalności gospodarczej był czynnością nadającą Panu status podatnika. Ponadto status podatnika dodatkowo uzyskał Pan z uwagi na fakt, iż przedmiotowy grunt jest dzierżawiony, czyli wykorzystywany w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z definicji działalności gospodarczej określonej w cytowanym art. 15 ust. 2 ustawy o VAT wynika bowiem, iż działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia, czy z tytułu dzierżawy omawianej nieruchomości posiada Pan status "podatnika VAT czynnego", czy też "podatnika VAT zwolnionego".

W konsekwencji sprzedaż przedmiotowej nieruchomości należy uznać za podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl