ITPP1/443-440/09/IK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-440/09/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2009 r. (data wpływu 13 maja 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku czynności wniesienia aportem majątku ruchomego do Spółki z o.o.- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2009 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku czynności wniesienia aportem majątku ruchomego do Spółki z o.o.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat zamierza utworzyć Spółkę z o.o. "S." i planuje wnieść do niej aport w postaci wyposażenia tego szpitala, tj. wszystkich ruchomości o wartości ok. 20.000.000 zł. Ruchomościami są: sprzęt medyczny, wyposażenie sal chorych, wyposażenie gospodarcze, urządzenia techniczne, środki transportu i inne. Zakup majątku ruchomego - wyposażenia dokonywany był w latach 1999-2003 na rzecz urzędu obsługującego Powiat, tj. Starostwa Powiatowego, które w tym czasie było podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat w tych latach realizował budowę szpitala, był jej inwestorem. Na budowę i zakupy inwestycyjne Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa. Starostwo Powiatowe od zakupionego majątku ruchomego - wyposażenia nie odliczyło podatku VAT, gdyż uznano, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - obecnie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w latach dokonywanych zakupów art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r.

Majątek ruchomy - wyposażenie na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z 20 grudnia 2002 r. i oświadczenia o ustanowieniu nieodpłatnego użytkowania zostały przekazane do Szpitala. W uchwale tej w § 1 ustalono " ustanowić na rzecz Szpitala prawo nieodpłatnego użytkowania majątku ruchomego - wyposażenia zakupionego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Szpitala w C.". Ponadto w złożonym oświadczeniu o ustanowieniu nieodpłatnego użytkowania wskazano, że "Zarząd Powiatu obciąża nieodpłatnie ruchomości (wg wartości zakupu) prawem do ich użytkowania z obowiązkiem ewidencjonowania, amortyzowania i do pobierania pożytków na rzecz Szpitala. Ruchomości będące przedmiotem użytkowania stanowią własność Powiatu. Szpital wyraził zgodę na ustanowienie niniejszego użytkowania. Powiat, w którego imieniu Starostwo Powiatowe dokonywało zakupu i przekazania ruchomości jest organem założycielskim Szpitala. Od 19 listopada 2003 r. Szpital zmienił nazwę na Szpital S. Od 1 maja 2004 r. Powiat jako osoba prawna został zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Od tego momentu wszelkie czynności zakupu i sprzedaży dokonywane są przez Powiat z innym numerem NIP. Zadania Powiatu i jego zakres działalności został ustalony w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592). Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług powiaty, gminy uznaje się za organy władzy publicznej. Przepis ten wskazuje, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Powiat wnosząc aport w postaci majątku ruchomego - wyposażenia, do nowo utworzonej Spółki z o.o. "S.", może uznać tą czynność za dostawę towaru w świetle art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) i może tę dostawę opodatkować w sposób właściwy dla tej dostawy, tj. zastosować zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie aportu do Spółki z o.o. "S." w postaci majątku ruchomego - wyposażenia, który został zakupiony w latach 1999-2003 przez Starostwo Powiatowe, jako urząd obsługujący Powiat, stanowi dostawę towarów i jest towarem używanym. Wobec powyższego można zastosować zwolnienie (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy) od przekazanego majątku ruchomego - wyposażenia aportem do nowo utworzonej Spółki sp. z o.o. "S.".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Z kolei dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, który stanowi, iż sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym, w rozumieniu przywołanego art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż.

Zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić należy, iż z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem (dostawą), a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy - nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), w okresie do dnia 31 marca 2009 r. w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego może być stosowane zwolnienie od podatku. A contrario zatem należy przyjąć, iż wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego po dniu 31 marca 2009 r. podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Powiat zamierza wnieść po dniu 31 marca 2009 r. aportem majątek ruchomy - wyposażenie, tj. sprzęt medyczny, wyposażenie sal chorych, wyposażenie gospodarcze, urządzenia techniczne, środki transportu do nowo utworzonej Spółki z o.o. "S.". Zakup powyższych składników majątku ruchomego dokonywany był w latach 1999-2003 w związku z budową szpitala, na którą Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa. Na mocy uchwały Zarządu Powiatu na majątku ruchomym ustanowiono prawo nieodpłatnego użytkowania z obowiązkiem ewidencjonowania, amortyzacji i do pobierania pożytków na rzecz Szpitala. Ruchomości będące przedmiotem użytkowania pozostały własnością Powiatu.

Zatem w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż wniesienie przez Powiat aportu w postaci majątku ruchomego - wyposażenia, w zamian za który przysługuje mu świadczenie wzajemne w postaci udziałów, stanowi odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Co do zasady stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (art. 43 ust. 2 ww. ustawy).

Jak wynika z treści wniosku, zakup majątku ruchomego - wyposażenia dokonywany był w latach 1999-2003 na rzecz urzędu obsługującego Powiat, tj. Starostwa Powiatowego, które w tym czasie było podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat w tych latach realizował budowę szpitala, był jej inwestorem. Na budowę i zakupy inwestycyjne Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa. Od zakupionego majątku ruchomego Starostwo Powiatowe nie odliczyło podatku VAT, gdyż uznano, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na zasadach określonych obecnie w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a w latach dokonywanych zakupów art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r.

Uwzględniając powyższe, jak również przywołane regulacje prawne stwierdzić należy, że wniesienie aportu do Spółki w postaci majątku ruchomego - wyposażenia, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednakże z uwagi na fakt, iż przedmiotem aportu będą towary spełniające przesłanki dla uznania ich za towary używane, a przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, czynność wniesienia tych towarów w drodze aportu, będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl