ITPP1/443-435/11/JJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-435/11/JJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2011 r. (data wpływu 25 marca 2011 r.), uzupełnionym w dniach 9 i 24 czerwca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: "R." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 9 i 24 czerwca 2011 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Otrzymał Pan dotację z Unii Europejskiej, na podstawie zawartej w dniu 23 grudnia 2009 r. z Agencją Rozwoju Regionalnego umowy nr (...), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na realizację projektu pn.: "R.". Pana firma zajmuje się usługami ubezpieczeniowymi i jest zwolniona od podatku od towarów i usług (wskazuje Pan przy tym na stosowne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego z którego wynika, że figuruje jako "podatnik VAT, zwolniony"). W związku z treścią umowy o dofinansowanie wnosi Pan o wydanie interpretacji potwierdzającej, że nie ma możliwości odzyskania tego podatku. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku stwierdza Pan, że wydatki związane z przedmiotowym projektem nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych i mają jedynie związek z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług, tj. usługami ubezpieczeniowymi. Wskazał Pan również, iż nie jest Jego intencją uzyskanie odpowiedzi w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z racji prowadzonej działalności nie przysługuje Panu prawo do "odpisania" podatku od towarów i usług.

Pana zdaniem z racji prowadzonej działalności - jako pośrednik prowadzący usługi ubezpieczeniowe - nie przysługuje prawo "do odpisania podatku VAT". Wskazuje Pan przy tym, iż jest to działalność zwolniona od podatku od towarów i usług i z "prawa do odpisywania podatku faktycznie nie korzystano".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, został określony w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r. Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku.

Należy wskazać, iż tożsame regulacje, od dnia 1 stycznia 2011 r., zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności gospodarczej świadczy Pan usługi ubezpieczeniowe, które objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług. Na potrzeby wyżej opisanej działalności otrzymał Pan dotację na realizację projektu pn.: "R.", w ramach programu Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Ponoszone wydatki w związku z realizacją projektu są związane z wykonywaniem czynności zwolnionych.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, nie ma Pan prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków w związku z realizacją przedmiotowego projektu, albowiem zakupy te służą wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku. Nie będzie Panu również przysługiwało prawo do zwrotu podatku przy opisanym zakupie, gdyż środki otrzymane na jego realizację nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w powołanych rozporządzeniach.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja - zgodnie z intencją Wnioskodawcy-nie rozstrzyga kwestii dotyczącej prawidłowości zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla świadczonych usług ubezpieczeniowych. Tym samym niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że świadczy Pan wyłącznie usługi zwolnione przedmiotowo.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-561 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl