ITPP1/443-401/07/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-401/07/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 20 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budownictwu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budownictwu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych. W związku z realizacją tych inwestycji konieczne jest w większości wypadków uprzednie wykonanie infrastruktury technicznej lub jej przebudowa na potrzeby budowanych osiedli. Z uwagi na planowaną kolejną inwestycję Spółka wybuduje nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wyłącznie na potrzeby realizowanego osiedla mieszkaniowego, w celu odprowadzania ścieków z tego osiedla. Ponadto Spółka wybuduje nowy odcinek kanalizacji deszczowej, w związku z koniecznością odprowadzenia wód opadowych z terenu osiedla. Dodatkowo kanalizacja ta będzie zbierała także wody opadowe z drogi publicznej prowadzącej do osiedla, gdyż częściowo biegnie w pasie drogowym. Spółka dokona także przebudowy istniejącego już odcinka wodociągu, którego obecny przebieg koliduje z budową osiedla. Przebudowany wodociąg zasilał będzie w wodę budowane osiedle mieszkaniowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawką VAT w opisanej sytuacji należy opodatkować wykonanie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącego odcinka wodociągu.

Zdaniem wnioskodawcy w odniesieniu do opisanych robót możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do całości opisanych wyżej robót. Z definicji infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wynika, iż musi być ona jedynie związana z obiektami mieszkalnymi, przy czym w ocenie Spółki ustawodawca nie określił charakteru oraz stopnia tego związku. Dlatego w sytuacji, gdy infrastruktura techniczna tylko częściowo wiąże się z budownictwem mieszkaniowym, a w pozostałej części z innymi obiektami, istnieje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT w odniesieniu do całości robót dotyczących tej infrastruktury. Tym samym podstawowej stawki VAT w wysokości 22% nie będzie można zastosować nawet w sytuacji, gdyby związek wykonanych prac z budownictwem mieszkaniowym stanowił tylko 1%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W myśl art. 146 ust. 2 ustawy przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) cytowanej ustawy rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Pod pojęciem obiektów budownictwa mieszkaniowego, zdefiniowanym w art. 2 pkt 12 cytowanej ustawy, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Natomiast w myśl dyspozycji zawartej w art. 146 ust. 3 tej ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) rozumie się:

1.

sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych

,

2.

urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i mała architekturę

,

3.

urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

* jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż planowane inwestycje dotyczące wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy istniejącego odcinka wodociągu będą związane z realizacją przez Spółkę osiedla mieszkaniowego. W opisie stanu faktycznego Spółka nie określiła jednak czy w ramach tego osiedla występują wyłącznie obiekty, o których mowa w cytowanym wyżej art. 2 pkt 12 ustawy, czy także budynki o innym przeznaczeniu.

Jest to o tyle istotne, gdyż cytowany art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ww. ustawy wyraźnie wskazuje, że preferencyjna stawka podatku w wysokości 7% odnosi się wyłącznie do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, w ściśle zdefiniowanym rozumieniu. Zatem w przypadku, gdy infrastruktura ma charakter towarzyszący budownictwu mieszkaniowemu, jak i pozostałemu budownictwu, obniżoną stawkę VAT można zastosować jedynie do tej części infrastruktury, która związana jest z budownictwem mieszkaniowym, natomiast dla pozostałej części inwestycji właściwa będzie stawka 22%, wynikająca z art. 41 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się natomiast do powołanego w treści złożonego wniosku wyroku WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2007 r. (sygn. III SA/Wa 4229/06) należy stwierdzić, iż jest on rozstrzygnięciem w konkretnej sprawie i tylko do niej się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl