ITPP1/443-388/11/BK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-388/11/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2011 r. (data wpływu do organu), uzupełnionym w dniu 20 kwietnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług konserwatorskich i restauratorskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usług konserwatorskich i restauratorskich.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pani samodzielnie działalność gospodarczą od 1998 r. Ukończyła Pani studia na wydziale Sztuk Pięknych i otrzymała dyplom magistra sztuki w zakresie konserwacji dzieł sztuki. Jest Pani twórcą i posiada prawa autorskie. Według GUS prowadzona działalność zakwalifikowana jest jako:

* PKD -92.52.B Ochrona zabytków, EKD 925250 Ochrona zabytków (w 1998 r.),

* PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (w 2010 r.).

W ewidencji działalności gospodarczej przedmiot prowadzonej działalności został zakwalifikowany jako:

* w 1998 r. - konserwacja i renowacja dzieł sztuki,

* w 2004 r. - 92.52.B - ochrona zabytków,

* w 2010 r. - 91.03.Z - działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.

Wykonywane przez Panią prace konserwatorsko-restauratorskie to usługi związane z kulturą w rozumieniu przepisów o prawach autorskich. Prace te wykonuje Pani osobiście, nie zatrudnia nikogo. Po zakończeniu prac przekazuje Pani zleceniodawcy dokumentację tych prac oraz przekazuje mu prawa autorskie do wykonanego dzieła, za co otrzymuje wynagrodzenie w formie honorarium. Jest Pani artystą plastykiem i wykonuje prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych (malarstwo sztalugowe, ścienne, rzeźba polichromowa, przedmioty zabytkowe, artystyczne itd.). Prace te są chronione prawem autorskim, a prawa autorskie są przenoszone na zleceniodawcę po otrzymaniu honorarium. Obejmują one też opracowaną dokumentację naukowo-historyczną. Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Mogą ją prowadzić osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Art. 32 ww. ustawy wskazuje na kulturalny charakter opieki nad zabytkami. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ochrona zabytków jest usługą w zakresie kultury, poprzez wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich. Ochrona zabytków to zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji, następnie wyeksponowanie wartości estetycznych zabytku lub odtworzenie jego części (prace restauratorskie) oraz udokumentowanie działań. Dlatego usługi konserwatorskie zakwalifikowano do kategorii usług ochrony obiektów i budynków historycznych (PKWiU 91.03.Z - działalność historycznych miejsc i budynków (..). Podklasa ta obejmuje konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych. Przed zmianami wg dyrektyw unijnych, powyższe usługi zakwalifikowane były w grupowaniu PKWiU 92.52. B - ochrona zabytków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT, wykonywana działalność gospodarcza jest zwolniona od podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym ostatecznie w dniu 20 kwietnia 2011 r. świadczone usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) - art. 8 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie § 43 ust. 1 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących:

1.

zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum albo wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego;

2.

materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego.

W myśl § 43 ust. 2 ww. rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków stosuje się, pod warunkiem że:

1.

prace konserwatorskie i restauratorskie są wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do prowadzenia tych prac;

2.

na prowadzenie tych prac zostało wydane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W oparciu o § 43 ust. 3 cyt. rozporządzenia, warunek, o którym mowa w ust. 2, uważa się za spełniony również w przypadku podmiotów gospodarczych wykonujących prace konserwatorskie i restauratorskie, które zatrudniają lub w których wspólnikami są osoby uprawnione do wykonywania tych prac, o ile w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określono osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich.

Stosownie do § 46 ust. 1 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w § 43 oraz § 44, mogą być stosowane również do usług wykonywanych w okresie od 1 stycznia 2011 r.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wykonuje Pani prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych. Pracuje Pani samodzielnie, nie zatrudnia pracowników. Wynagrodzenie (honorarium) obejmuje zarówno zapłatę za zrealizowane prace konserwatorskie, jak i za opracowanie naukowo-historyczne dokumentacji tychże prac z przeniesieniem praw autorskich na rzecz zleceniodawcy.

Mając na uwadze opis przedstawiony we wniosku oraz powołane w tym zakresie regulacje prawne stwierdzić należy, iż o ile świadczone usługi w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich, spełniają warunki przewidziane w § 43 ww. rozporządzenia, to usługi te mogą korzystać od dnia 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia od podatku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl