ITPP1/443-385/09/MN - Zwrot różnicy podatku w terminie 60 dni od dnia złożenia korekty deklaracji VAT-7.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-385/09/MN Zwrot różnicy podatku w terminie 60 dni od dnia złożenia korekty deklaracji VAT-7.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2009 r. (data wpływu 23 kwietnia 2009 r.), uzupełnione pismem z dnia 27 kwietnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

W przedmiotowym wniosku oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wykonuje usługi budowlane na zlecenie. Powyższe usługi budowlane, to przede wszystkim wykonywanie tynków w budynkach mieszkalnych. Przedmiotowe usługi Wnioskodawca wykonuje, zatrudniając pracowników na umowę o prace lub też zlecając podwykonawstwo firmom budowlanym. W zakresie podatku od towarów i usług jest podatnikiem VAT czynnym zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług. Po zakończeniu zlecenia oraz wykonaniu robót budowlanych sporządzony jest protokół zdawczo-odbiorczy. Po zakończeniu prac budowlanych, ale przed otrzymaniem zapłaty i przed upływem 30 dni licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego wystawiana jest faktura VAT, dokumentująca sprzedaż usług budowlanych. Na wniosek Strony Minister Finansów interpretacją nr ITPP1/443-25/09/MN z dnia 19 marca 2009 r. ustalił, iż obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży usług z faktur VAT dokumentujących wykonane usługi budowlane powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie późnij jednak niż w terminie 30 dni od daty wykonania usługi budowlanej. Wnioskodawca wynajmuje również cześć lokalu mieszkalnego na cele biurowe, uzyskując z tego tytułu czynsz miesięczny w kwocie brutto 122,00 zł. Powyższy wynajem nie wchodzi w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

W marcu 2009 r. Wnioskodawca zakończył trzy zlecenia, które udokumentował następującymi fakturami VAT:

* fakturą VAT z dnia 17 marca 2009 r., wartość netto 165.000,00 zł, podatek należny 11.550,00 zł,

* fakturą VAT z dnia 31 marca 2009 r., wartość netto 77.992,75 zł, podatek należny w kwocie 5.459,49 zł,

* fakturą VAT z dnia 31 marca 2009 r., wartość netto 6.737,50 zł,

oraz odsprzedał materiały budowlane w dniu 31 marca 2009 r., która to sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT z dnia 31 marca 2009 r. o wartości netto 220 zł i podatek należny 48,40 zł,

Z uwagi na fakt, iż do dnia 31 marca 2009 r. podatnik nie otrzymał zapłaty za wykonane usługi budowlane, podatek należny wynikający z faktur dokumentujących usługi budowlane zostanie zadeklarowany w kwietniu 2009 r. Nadto Wnioskodawca udokumentował fakturą VAT z dnia 31 marca 2009 r. czynsz z tytułu wynajmu przez siebie osobiście lokalu mieszkalnego na cele biurowe na kwotę brutto 122,00 zł. Czynsz płatny jest z góry na każdy miesiąc kalendarzowy. W marcu 2009 r. Wnioskodawca nabył towary i usługi udokumentowane fakturami VAT, ujętymi w ewidencji zakupu za miesiąc marzec 2009 r.

Z przedmiotowej ewidencji wynika, iż z ww. zakupami związany jest podatek naliczony w kwocie ogółem 30.681,00 zł W dniu 17 kwietnia 2009 r. podatnik złożył w urzędzie skarbowym deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT - 7), w której wykazał następujące dane:

* poz. 29 podatek należny 70 zł, w tym należny z tytułu najmu 22 zł,

* poz. 49 podatek naliczony 30.681 zł,

* poz. 52 kwota podatku naliczonego do odliczenia 30.681 zł,

* poz. 57 nadwyżka podatku 30.611 zł,

* poz. 58 kwota podatku do zwrotu na rachunek bankowy 30.611,00 zł.

Strona składając niniejszą deklarację wskazała, iż wnosi o zwrot "kwoty 30.659,00 zł" w terminie 180 dni od daty złożenia deklaracji. Jednocześnie podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem w trybie art. 87 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług o wyrażenie zgody przez organ podatkowy na zwrot podatku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie 30.659,00 zł w terminie 180 dni od daty złożenia deklaracji. Następnie strona w dniu 21 kwietnia 2009 r. dokonała korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT - 7) za miesiąc marzec 2009 r. Przedmiotowa korekta dotyczyła zmiany terminu zwrotu nadwyżki. Podatnik w niniejszej korekcie wskazał, iż wnosi o zwrot nadwyżki w terminie 60 dni od daty złożenia przedmiotowej deklaracji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca składając deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT - 7) za miesiąc marzec 2009 r., w której wykazał wyłącznie podatek należny z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego na cele biurowe, niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w kwocie 22,00 zł oraz odsprzedaży materiałów budowlanych na kwotę 48 zł, ma prawo wnosić w złożonej deklaracji o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc marzec 2009 r. w kwocie 30.611 zł, w terminie 60 dni licząc od daty złożenia deklaracji.

Zdaniem Wnioskodawcy ustawodawca w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o podatku od towarów i usług określił, iż w przypadku usług budowlanych obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak, niż 30. dnia licząc od dnia wykonania usługi. Z uwagi na powyższe należy uznać, iż z uwagi na fakt nie otrzymano do dnia 31 marca 2009 r. zapłaty za wykonane usługi, prawidłowo w deklaracji dla podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2009 r. wykazano jedynie podatek należny w kwocie w kwocie 22,00 zł z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego za miesiąc marzec 2009 r. oraz odsprzedaży materiałów budowlanych w kwocie 48 zł. Zdaniem Wnioskodawcy fakt, wystąpienia podatku należnego za miesiąc marzec stanowi podstawę do żądania od organu podatkowego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc marzec 2009 r. "w kwocie 30.659,00 zł". Natomiast bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest fakt, iż podatek naliczony wykazany w przedmiotowej deklaracji jest związany wyłącznie z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych przez stronę przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Reasumując powyższe należy też stwierdzić, iż żądanie przez stronę zwrotu nadwyżki za miesiąc marzec 2009 r. w terminie 180-dniowym winno być uznane za bezprzedmiotowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, jednak w oparciu o inne niż przedstawione we wniosku argumenty.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 87 ust. 2 cyt. ustawy zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Natomiast ust. 6 pkt 1 tego artykułu stanowi, że na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca w złożonym rozliczeniu podatku od towarów usług za miesiąc marzec 2009 r. wykazał obrót podlegający opodatkowaniu, podatek należny oraz podatek naliczony. Nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym Wnioskodawca w całości zadeklarował do zwrotu na rachunek bankowy. Ponadto z wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca wraz z deklaracją (korektą deklaracji) złożył wniosek o zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni.

Zatem termin, w którym urząd skarbowy jest zobowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia (w tym przypadku od dnia złożenia korekty deklaracji), o ile naczelnik urzędu skarbowego nie przedłuży tego terminu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.

Dodatkowo informuje się, że przepisy dotyczące 180-dniowego terminu zwrotu z dniem 1 grudnia 2008 r. zostały uchylone na mocy art. 1 ust. 42c ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320). Jedynym przypadkiem - wbrew stanowisku Wnioskodawcy - w którym stosuje się 180-dniowy termin zwrotu jest sytuacja, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terenie kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 (art. 87 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług), co nie ma zastosowania w omawianym stanie faktycznym, gdyż we wniosku wskazano, że Wnioskodawca w miesiącu marcu 2009 r. wykonał i wykazał w deklaracji czynności podlegające opodatkowaniu stanowiące usługę najmu lokalu na cele biurowe oraz dostawę materiałów budowlanych.

Zatem Wnioskodawcy przysługuje zwrot różnicy podatku za miesiąc marzec 2009 r. w terminie 60 dni od dnia złożenia korekty deklaracji VAT-7, co czyni bezprzedmiotowym żądanie zwrotu w terminie 180-dniowym.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie termin zwrotu, nie odnosi się natomiast do prawidłowości wykazanych w deklaracji VAT-7 kwot, czy też momentu powstania obowiązku podatkowego dotyczącego usług budowlanych oraz usług najmu, gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Zaznaczyć należy, iż zasadność zwrotu wykazanej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym może być przedmiotem ewentualnego postępowania przeprowadzonego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl