ITPP1/443-38/07/PS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-38/07/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2007 r. (data wpływu 20 lipca 2007 r.), uzupełnionym w dniu 1 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2007 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia dokonuje, na rzecz swoich członków, przekształceń lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własnościowe. Przekształcenie prawa opodatkowuje zerową stawką VAT. Podstawę opodatkowania stanowi różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o bonifikatę wynikającą z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Z dniem 31 lipca 2007 r. przepis ten zostanie uchylony. Przekształcane lokale status lokatorskich nabyły w latach 1975 - 1985.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Co stanowi podstawę opodatkowania w świetle art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przy przekształceniu lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

Zdaniem Spółdzielni podstawę opodatkowania stanowić "będzie wartość wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień złożenia wniosku przez członka spółdzielni, po pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmienionego art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Dalej ust. 6 określa co należy rozumieć przez kwotę należną - w przypadku czynności, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 10 (między innymi ustanowienie na rzecz członka spółdzielni odrębnej własności lokalu). Jako kwotę należną, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość należnego wkładu budowlanego albo wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku (...).

W przypadku gdy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r., to jego przekształcenie, w trybie art. 29 ust. 8, w prawo odrębnej własności, w ogóle nie będzie podlegało przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, na mocy art. 153 ust. 2 przepisów przejściowych i końcowych ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego nie należy ustalać podstawy opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl