ITPP1/443-37a/12/13-S/TS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP1/443-37a/12/13-S/TS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 czerwca 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-37a/12/13-S/TS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 904/12 stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 10 stycznia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 11 kwietnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług związanych ze sportem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11 kwietnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zwolnienia od podatku usług związanych ze sportem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie zostało zawiązane w celu rozwijania działalności sportowej, upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki oraz prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej. Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną, polegającą głównie na organizacji i prowadzeniu warsztatów, wydarzeń, "eventów" o charakterze kulturalnym i artystycznym. Zgodnie z zapisami statutu, celami działalności Stowarzyszenia są również:

a.

prowadzenie i rozwijanie form aktywnego i niekonwencjonalnego spędzania czasu,

b.

krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu,

c.

propagowanie idei aktywnego wypoczynku,

d.

integracja środowiska miłośników aktywności ruchowej, sportu i turystyki,

e.

działania na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w sporcie, rekreacji ruchowej i turystyce,

f.

poznawanie walorów krajoznawczych kraju,

g.

poznawanie walorów krajoznawczych oraz kultur innych narodów i krajów,

h.

organizacja i prowadzenie warsztatów, wydarzeń, "eventów" kulturalnych i artystycznych,

i.

prowadzenie programów kolonii artystycznych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży,

j.

wyszukiwanie i szkolenie twórców kultury,

k.

szkolenie i rozwijanie pasji instruktorów kulturalnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.

wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne wszelkich działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia,

2.

prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na realizację celów Stowarzyszenia,

3.

prowadzenie działalności informacyjnej oraz innych przedsięwzięć organizacyjnych celem wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności przez poszczególnych członków,

4.

organizowanie imprez sportowych, szkoleń, zawodów,

5.

udział i organizację rozgrywek w kraju i zagranicą,

6.

organizację drużyn sportowych,

7.

wydawanie periodyków, realizację i rejestrację materiałów instruktażowych i propagandowych oraz ich rozprowadzanie,

8.

współpracę ze szkołami i innymi organizacjami w zakresie rozwoju ruchowego,

9.

współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie celów statutowych,

10.

organizowanie konferencji, wymian międzynarodowych, obozów sportowych etc.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie deklaruje na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego przynależność do Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które jest związkiem osób prawnych. Stowarzyszenie jest klubem sportowym na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje imprezy sportowe, jak i zajęcia o tematyce artystycznej, kulturalnej i twórczej, między innymi na obozach i koloniach dla dzieci. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy i aktywności ogółu członków. Dla realizacji poszczególnych czynności lub zadań wymagających szczególnych kwalifikacji, Stowarzyszenie korzysta z pracy osób na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Świadcząc usługi o charakterze kulturalnym Stowarzyszenie jest również instytucją o charakterze kulturalnym - na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stowarzyszenie zgodnie ze statutem prowadzi także działalność gospodarczą i jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny. Przedmiotem działalności gospodarczej nie jest działalność sportowa i działalność o charakterze kulturalnym. Stowarzyszenie nie nastawia się na osiąganie zysku, a ewentualny dochód osiągany z działalności Stowarzyszenia służy tylko i wyłącznie realizacji celów statutowych.

W uzupełnieniu do wniosku Stowarzyszenie poinformowało, iż nie jest organizatorem kolonii i obozów, na których świadczy usługi dotyczące organizacji imprez sportowych i zajęć o tematyce artystycznej, kulturalnej i twórczej.

W związku z powyższym zadano następujące m.in. pytanie:

Czy usługi organizacji imprez sportowych, organizacji zajęć rekreacyjnych (teambuilding, imprezy na orientację) przez Stowarzyszenie na koloniach i obozach o tematyce sportowej, kulturalnej i twórczej podlegają zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt "23" ustawy.

Zdaniem Stowarzyszenia, w związku z tym, iż głównym celem statutowym jest upowszechnianie kultury fizycznej, działalność statutowa polegająca na organizacji imprez o charakterze sportowym, organizacja zajęć rekreacyjnych (teambuilding, imprezy na orientację) jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt "23" ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt "23" ustawy o podatku od towarów i usług warunkiem korzystania ze zwolnienia usług związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczonych przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, jest:

* konieczność organizowania i uprawiania sportu lub organizowania i uczestniczenia w wychowaniu fizycznym,

* nienastawianie się na osiąganie zysków,

* świadczenie usług na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Stowarzyszenie jest klubem sportowym i osobą prawną, która organizuje imprezy sportowe i aktywnie uczestniczy w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży, czyli świadczy usługi na rzecz osób uprawiających sport i uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Organizując imprezy sportowe, Stowarzyszenie nie nastawia się na osiąganie zysku, a ewentualny dochód osiągany z działalności służy tylko i wyłącznie realizacji celów statutowych. Zostały zatem spełnione wszystkie powyższe warunki, od których uzależnione jest przedmiotowe zwolnienie od podatku VAT. Ponadto Stowarzyszenie nie świadczy usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępami na imprezy sportowe, nie świadczy usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, nie świadczy usług odpłatnego zakwaterowania związanego ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz nie świadczy usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością. Przychód osiągany z tego tytułu stanowi przychód z działalności statutowej Stowarzyszenia, koszty są kosztami działalności podstawowej (statutowej).

W interpretacji indywidualnej z dnia 18 kwietnia 2012 r. znak ITPP1/443-37a/12/TS oceniono stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, uznając, iż wyłącznie usługi polegające na organizacji imprez sportowych korzystają ze zwolnienia. Natomiast świadczone przez Stowarzyszenie usługi organizacji zajęć o charakterze rekreacyjnym (teambuilding, imprezy na orientację) nie mieszczą się w zakresie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy i nie podlegają zwolnieniu. Winny być one opodatkowane według stawki właściwej, tj. z opisu sprawy wynikało, że według stawki podatku 23%.

Nie zgadzając się z treścią wydanej interpretacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Stowarzyszenie złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Wyrokiem z dnia 6 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 904/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną interpretację. W wyroku Sąd wskazał, iż wydana interpretacja indywidualna nie odpowiada wymogom art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej, w szczególności organ nie odniósł się do elementów istotnych zadanego przez Stowarzyszenie pytania oraz nie wyjaśnił, dlaczego usługi związane z organizacją zajęć rekreacyjnych nie są ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym. Uznając, że usługi rekreacyjne wskazane przez Stronę nie mieszczą się w zakresie omawianego przepisu, a ten należy interpretować ściśle, organ w ogóle nie przedstawił argumentacji, że rekreacja, w tym teambuilding oraz biegi na orientację nie wchodzą do zakresu pojęciowego sportu, rozumianego jako wszelka forma aktywności fizycznej, zgodnie z ustawą o sporcie. Zdaniem Sądu pojęcie "rekreacja" należy rozumieć bardzo szeroko, bo może to być działalność obejmująca indywidualne lub zespołowe wykonywanie czynności przynoszących odpoczynek, rozrywkę, sprawność i zdrowie, rozwijającą osobowość, a wykorzystując ruch, jako środek oddziaływania na organizm w zależności od potrzeb czy zainteresowań. Rekreacja w zakresie kultury fizycznej, to także rekreacja ruchowa, czyli sport, jako wszelka forma aktywności fizycznej.

Podsumowując, Sąd uznał, że organ interpretujący miał obowiązek wytłumaczenia stronie skarżącej, że jej działania w postaci świadczenia usług teambuildingu oraz biegów na orientację nie spełniają wymogów definicji sportu wynikającej z ustawy o sporcie. Nie wyjaśnił także, jak te usługi w obu przypadkach rozumie, zwłaszcza w kontekście omawianego przepisu ustawy podatkowej.

W dniu 20 maja 2013 r. wpłynął do tut. organu prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 904/12.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 904/12 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a.

są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b.

świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c.

są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

* z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Stosownie do art. 43 ust. 17 powołanej ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W świetle art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Wskazać należy, że zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 32 ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Stowarzyszenie zostało powołane w celu rozwijania działalności sportowej, upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki oraz prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje imprezy sportowe oraz zajęcia rekreacyjne (teambuilding, imprezy na orientację) m.in. na obozach i koloniach dla dzieci. Stowarzyszenie jest klubem sportowym na podstawie ustawy o sporcie i osobą prawną, która świadczy usługi na rzecz osób uprawiających sport i uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Organizując przedmiotowe imprezy, Stowarzyszenie nie nastawia się na osiąganie zysku, a ewentualny dochód osiągany z tej działalności służy tylko i wyłącznie realizacji celów statutowych.

Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). Stosownie do art. 3 i 6 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Odnosząc się do warunku przedmiotowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług, należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ww. ustawy o sporcie, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

"Rekreacja", zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa - www.sjp.pwn.pl) to "aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu". W nieobowiązujących już przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 25, poz. 113) - "rekreację ruchową" określono jako formę aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż - jak wynika z wniosku - Stowarzyszenie świadcząc usługi na koloniach i obozach o tematyce sportowej, kulturalnej i twórczej występuje jako klub sportowy, którego działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków i którego głównym celem statutowym jest rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Zatem, skoro organizowane na koloniach i obozach zajęcia, imprezy (w tym teambuilding, imprezy na orientację) wykazują związek ze sportem i wychowaniem fizycznym, tj. poprzez uczestnictwo wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej lub rozwój stosunków społecznych, to korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl